Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Twitter Facebook YouTube Pinterest MeWe

RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Det store bildet

Det store bildet

 

Postet 24. september 2010 av dana1981

 

Ofte blir vi sittende fast i diskusjoner om en av de mange bitene av bevis for mennes­keskapt global oppvarming, og i prosessen kan vi ikke se skogen for bare trær. Det er viktig at en iblant tar et skritt tilbake og ser hvordan alle disse trærne utgjør skogen som helhet. Skeptical Science er en uvurderlig ressurs for å granske hver enkelt bit av klimabevis, så la oss bruke disse individuelle bitene for å se hvordan de til sammen utgjør det store bildet.

 

Jorda varmes opp

Vi vet at planeten varmes opp fordi meteorologiske stasjoner og satellitter måler tempera­turen på jordas overflate og i den lavere del av atmosfæren. Vi har også forskjellige verktøy som har målt oppvarmingen av jordas hav. Satellitter har målt en ubalanse i energien på toppen av jordas atmosfære (mer kommer inn enn det som går ut). Både isbreer, havis og iskapper trekker seg tilbake. Havnivået stiger. Våren kommer tidligere hvert år. Det er ganske enkelt ingen tvil – planeten varmes opp.

 

Og ja, oppvarmingen fortsetter. 2000-tallet var varmere enn 1990-tallet, som var varmere enn 1980-tallet, som var varmere enn 1970-tallet. 2010 var sammen med 2005 det varmeste året som er registrert. Faktisk ble rekorden for glidende 12-måneders global middeltemperatur slått 3 ganger i 2010, ifølge data fra NASA GISS. Havnivået stiger fremdeles, isen trekker seg fremdeles tilbake, våren kommer stadig tidligere, det er fremdeles en planetarisk energiubalanse, og så videre og så videre. I motsetning til det noen vil ha oss til å tro så har planeten ikke på magisk vis sluttet å varmes opp.

 

Mennesker forårsaker denne oppvarmingen

Det er overveldende bevis for at mennesker er den dominerende årsaken til denne opp­varmingen, hovedsakelig på grunn av våre utslipp av drivhusgasser. Basert på funda­mental fysikk og matematikk kan vi tallfeste den oppvarmingen som menneskelig aktivitet forårsaker, og bekrefte at vi er ansvarlige for praktisk talt all global oppvarming i løpet av de siste 3 tiårene. Vi forventer faktisk at våre utslipp av drivhusgasser vil forårsake mer oppvarming enn det vi har sett hittil, på grunn av den termiske tregheten i havene (tiden det tar å varme dem opp). Menneskeskapte utslipp av aerosoler motvirker også en betydelig del av oppvarmingen ved å forårsake global dimming.

 

Det er flere "fingeravtrykk" som vi forventer å se ved en økt drivhuseffekt (bl.a. mer opp­varming om natta og på høye breddegrader og avkjøling av øvre atmosfære) som vi faktisk har observert. Klimamodeller har forutsagt den pågående oppvarmingen med stor grad av nøyaktighet, noe som bekrefter at vi har en god forståelse av den grunnleggende fysikken bak klimaendringer.

 

Noen ganger spør folk "hva skal til for å motbevise teorien om menneskeskapt global oppvarming?". Vel, det ville forutsette at vår grunnleggende forståelse av fysikken er gal, fordi det er den som teorien bygger på. Denne grunnleggende fysikken er blitt undersøkt og bekreftet ved hjelp av vitenskapelige eksperimenter gjennom tiår og århundrer.

 

Oppvarmingen vil fortsette

Vi vet også at hvis vi fortsetter å slippe ut store mengder drivhusgasser, vil planeten fortsette å varmes opp. Vi vet at klimasensitiviteten ved en fordobling av atmosfærisk CO2 fra førindustrielt nivå på 280 deler pr. million i volum (ppmv) til 560 ppmv (vi er nå på 390 ppmv) vil gi en oppvarming på 2-4,5oC. Og vi er på vei mot 560 ppmv i midten eller slutten av det 21. århundret hvis utslippene fortsetter å øke som de har gjort fram til nå.

 

Nettoresultatet vil bli skadelig

En fortsatt oppvarming vil ha noen positive virkninger. For eksempel en åpen Nordvest­passasje, økt vekst av noen planter og forbedret jordbruk på høye breddegrader (selv om dette vil kreve mer bruk av kunstgjødsel), og så videre. Likevel vil de negative virkningene nesten helt sikkert oppveie de positive med god margin. Vi snakker om redusert biologisk mangfold, vannmangel, mer hetebølger (både i hyppighet og intensitet), reduserte avlinger på grunn av dette, ødelagt infrastruktur, millioner av hjemløse mennesker og så videre.

 

Motargumenter er overfladiske

En ting jeg har merket meg i skeptikernes kritikk av klimaforskningen er at de konse­kvent er overfladiske. For eksempel, kritikken av James Hansens framskrivinger av den globale oppvarmingen i 1988 går aldri utover det at "han tok feil". I virkeligheten er det viktig å vurdere hva som forårsaket avviket mellom hans framskrivinger og de faktiske klimafor­andringene og hva vi kan lære av dette. Og de som argumenterer for at "det er sola" har ikke skjønt at vi forstår hovedmekanismene bak solas påvirkning av det globale klimaet, og at de ikke kan forklare den nåværende oppvarmingen. De som argumenterer med at "det er bare en naturlig syklus" klarer visst aldri å påpeke nøyaktig hvilken naturlig syklus som kan forklare den nåværende oppvarmingen, og de kan heller ikke peke på hvor vår forståelse av den grunnleggende klimafysikken er gal.

 

Det er legitime uløste spørsmål

Det har vært mye ståhei rundt uttrykket "vitenskapen er fastlagt". Min personlige mening er at vitenskapen er fastlagt i spørsmålet om at planeten varmes opp faretruende fort, og at men­nesker er den dominerende årsaken.

 

Det er selvfølgelig uløste spørsmål. Det er stor forskjell på en oppvarming på 2oC og 4,5oC ved en fordobling av atmosfærens CO2. Dette er viktig å få svar på fordi vi trenger å vite hvor raskt planeten vil varmes opp for å avgjøre hvor fort vi må redusere våre utslipp av drivhusgasser. Det er betydelig usikkerhet når det gjelder noen tilbake­koblinger som påvirker dette. For eksempel, vil skyer gi en netto positiv tilbakekobling ved å fange mer varme og slik forsterke oppvarmingen, eller en negativ tilbakekobling ved å reflektere mer sollys og på den måten dempe oppvarmingen?

 

Dette er den typen spørsmål vi burde diskutere, og som de fleste klimaforskere prøver å finne svar på. Uheldigvis har en stor del av befolkningen bestemt seg for å fortsette å krangle om de spørsmålene som allerede er besvart og der vitenskapen er fastlagt. Og når klimaforskere tvinges til å svare på den konstante strømmen av desinformasjon om disse fastlagte sakene, blir det bare en avsporing fra vår forskning på de legitime, uløste og viktige spørsmålene.

 

Det store bildet

Det store bildet er at vi vet at planeten varmes opp, at mennesker er årsaken til det og at det er en betydelig risiko ved å fortsette som nå, men vi vet ikke nøyaktig hvor stor den risikoen er. Usikkerheten om størrelsen på den risikoen er imidlertid ingen unnskyldning for å ignorere den. Vi vet også at hvis vi fortsetter på den samme utviklingen som nå, vil faren for katastrofale konsekvenser være svært høy. Jo større usikkerhet, jo større fare er det for at de farligste scenariene kan bli til virkelighet. Vi må fortsette å redusere usikker­heten, men det er også avgjørende viktig å erkjenne det vi vet og hvilke spørsmål vi allerede har fått svar på, og at å la være å handle ikke er noe alternativ.

 The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2022 John Cook
Home | Links | Translations | About Us | Privacy | Contact Us