Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Predpovedali vedci blížiacu sa dobu ľadovú v 70. rokoch 20.storočia?

Čo hovorí veda...

V 70. rokoch boli správy o ochladzovaní založené najmä na informovaní médií. Väčšina peer reviewed výskumov v tej dobe predpovedala otepľovanie vzhľadom na narastajúce množstvo CO2.

Skeptický argument...

Predpoveď doby ľadovej v 70.tych rokoch

"Médiá šírili správu o období ochladzovania od 50. rokov, ale tieto výstrahy ešte narástli v 70. rokoch. V roku 1975 sa ochladzovanie posunulo od " jedného z najdôležitejších problémov" k úplnej previazanosti so "smrťou a utrpením". Tvrdenia o globálnej katastrofe boli až nápadne podobné tomu, čo nám dnes médiá hovoria o globálnom otepľovaní. (Fire and Ice).

 

Aký bol vedecký konsenzus týkajúci sa budúcnosti klímy v 70. rokoch? Najcitovanejší prípad predpovedí o ochladzovaní v 70. rokoch je článok z Newsweek "Ochladzujúci sa Svet" ("The Cooling World"), ktorý prehlasoval, že ochladzovanie "môže byť predzvesťou drastického znižovania produkcie potravín".

"Meteorológovia navzájom nesúhlasia, pokiaľ ide o príčiny a rozsah trendu ochladzovania... Ale sú takmer jednotní v názore, že tento trend bude redukovať hospodársku produktivitu po zvyšok storočia."

V 1974 článok v Time magazíne Ďalšia doba ľadová? načrtol podobný bezútešný obrázok:

 "Keď meteorológovia zoberú priemerné globálne teploty, zistia, že atmosféra sa počas posledných troch dekád rastúcim tempom ochladzovala. Trendy nevykazujú žiadne ukazatele spomalenia. Klimatickí prognostici sú čoraz viac znepokojení z anomálií počasia, ktoré študujú, pretože môžu byť zvestovateľmi ďalšej doby ľadovej."

Toto sú však články v médiách a nie vedecké štúdie. Prieskum peer reviewed vedeckých prác od 1965 až do 1979 ukazuje, že niekoľko prác predpovadelo globálne ochladzovanie(celkovo 7). Podstatne viac štúdií (celkovo 42) predpovedalo globálne otepľovanie(Peterson 2008). Veľká väčšina výskumu klimatológov v 70. rokoch predpovedala, že Zem sa bude otepľovať ako následok CO2. V 70. rokoch vedci nepredpovedali ochladzovanie, skôr naopak.

Graf 1: počet prác, ktoré boli označené ako predpovedajúce globálne ochladzovanie (modrá) alebo otepľovanie (červená). V žiadnom roku nebolo viac prác predpovedajúcich globálne ochladzovanie ako globálne otepľovanie (Peterson 2008).

V 70. rokoch najkomplexnejšia štúdia o klimatických zmenách (a najbližšia vedeckému konsenzu) bola 1975 US national academy of Sciences/ National Research Council Report. Ich základným záverom bolo "... nemáme dobré kvantitatívne porozumenie toho, ako funguje mechanizmus klímy a čo ovplyvňuje jej smerovanie. Bez základného porozumenia sa nezdá možné predpovedať klímu..."

Toto je vo veľkom kontraste so súčasnou pozíciou Americkej Národnej akadémie vied: "existujú silné dôkazy o tom, že sa prejavuje významné globálne otepľovanie... Je pravdepodobné, že väčšina otepľovania v posledných dekádach môže byť pripísaná ľudským aktivitám...Vedecké porozumenie klimatickým zmenám je dostatočne jasné na to, aby ospravedlnilo rýchle konanie národov." Toto je Spoločné vyhlásenie (Joint statement) spolu s Akadémiami z Brazílie, Francúzska, Kanady, Číny, Nemecka, Indie, Talianska, Japonska, Ruska a Spojeného kráľovstva.

Na rozdiel od 70.tych rokov, teraz existuje množstvo vedeckých jednotiek, ktoré zverejnili vyhlásenia, ktoré potvrdili globálne otepľovanie vytvorené ľudskou činnosťou. Viac o vedeckom konsenze. . .

Predpovede globálneho ochladzovania v 70. rokoch môžme pripísať správam, ktoré sa objavili v mediách a hŕstke peer reviewed štúdii. Málo prác predpovedajúcich ochladzovanie bolo prevážené oveľa väčším množstvom prác predpovedajúcich globálne otepľovanie, vzhľadom na otepľujúci vplýv stúpajúceho CO2. V dnešnej dobe lavína peer reviewed štúdií a ohromný vedecký konsenzus podporujú globálne otepľovanie spôsobené ľuďmi. Porovnanie situácie predpovedí globálneho ochladzovania v 70. rokoch so súčasnou situáciou je nevhodné aj zavádzajúce.

 

 

Doplňujúce info a diskusia v anglickom origináli.

Translation by kris.tab, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us