Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Skeptic Arguments and What the Science Says

Blog Posts

Argument skeptiků

Co říká věda

1 "Co nám historické změny klimatu říkají o globálním oteplování?"

Přirozené změny v minulosti dokazují, že zemské klima je vůči nerovnováze v tocích energie citlivé. Pokud planeta absorbuje energii, teploty se zvýší. V současnosti vyvolává oxid uhličitý energetickou nerovnováhu tím, že posiluje skleníkový efekt. Historické výkyvy vlastně poskytují důkazy pro to, že klima na změny v hladině oxidu uhličitého silně reaguje.

2 "Sluneční aktivita a klima: Je globální oteplování způsobeno Sluncem?"

Během posledních 35 let globálního oteplování vykazuje sluneční aktivita trend mírného ochlazování. Globální klima a působení Slunce jdou po opačných drahách.

3 "Mohou se živočichové a rostliny přizpůsobit globálnímu oteplování?"

Velké množství případů hromadného vyhynutí v minulosti je pevně spjato s globálními změnami klimatu. Protože současná změna klimatu je tak prudká, typický způsob adaptace druhu (např. migrace) ve většině případů jednoduše není možný. Globální změna je prostě příliš všudypřítomná a nastává příliš rychle.

4 "Přibývá v Antarktidě led nebo se ztrácí?" Zatímco v nitru Východní Antarktidy přibývá na pevnině ledu, celkově Antarktida pevninský led ztrácí, a to stále rychleji. Mořský led kolem Antarktidy se rozrůstá i přes to, že se Jižní oceán ohřívá.
5 "Jak citlivé je naše klima?"

Někteří „skeptici“ globálního oteplování tvrdí, že citlivost zemského klimatu je tak nízká, že zdvojnásobení atmosférického CO2 bude mít za následek změnu povrchové teploty jen v řádu 1 °C nebo méně, a že tedy globální oteplování není nic, čeho bychom se museli bát. Nicméně, tak nízké hodnoty jsou v rozporu s mnoha studiemi založenými na široké škále metod, včetně (i) paleoklimatických údajů, (ii) současných empirických dat a (iii) všeobecně uznávaných klimatických modelů.

6 "Míříme do nové doby ledové?"

Starejme se o dopady globálního oteplování v příštích 100 letech, ne o dobu ledovou někdy za víc než 10 000 let.

7 "Jaká je spojitost mezi hurikány a globálním oteplováním? "

Není zcela jasné, zda globální oteplování zvyšuje četnost hurikánů, ale rostoucí počet důkazů svědčí o tom, že globální oteplování zapříčiňuje větší intenzitu hurikánů.

8 "Ledovce rostou nebo ustupují?"

I když existují ojedinělé výskyty rostoucích ledovců, naprosto převažující celosvětový trend je ústup ledovců. Ve skutečnosti se globálně rychlost tání zvyšuje od poloviny sedmdesátých let 20. století.

9 "Mohou být kosmické paprsky příčinou globálního oteplování?"

Hypoteticky by rostoucí magnetické pole Slunce mohlo odklonit galaktické kosmické záření, které hypoteticky podporuje vznik nízké oblačnosti. Tím by se snížila schopnost Země odrážet paprsky a docházelo by tak ke globálnímu oteplování. Nicméně se ukazuje, že žádná z těchto hypotéz ve skutečnosti neplatí.

10 "Je Středověká teplá perioda srovnatelná se současnými globálními teplotami?"

Zatímco Středověká teplá perioda přinesla oteplení v některých oblastech, celosvětově byla planeta chladnější než dnes.

11 "Tání ledu je přirozený cyklus" Arktický mořský led ubýval během posledních třiceti let. Tempo úbytku roste a opravdu přesahuje většinu předpovědí, jak vyplynuly z modelů.
12 "Vodní pára je nejsilnější skleníkový plyn"

Vodní pára je dominantním skleníkovým plynem. V našem klimatickém systému má také největší pozitivní zpětnou vazbu a zesiluje oteplování způsobené změnami obsahu atmosférického CO2. Tato zpětná vazba je důvodem, proč je oteplování klimatu tak závislé na CO2.

13 "Počet ledních medvědů roste"

Lední medvědi jsou ohroženi vyhynutím tak jako mnoho dalších druhů.

14 "Ekonomické dopady zpoplatnění emisí uhlíku"

Ekonomická hodnocení navrhovaného zpoplatnění emisí uhlíku se rozsáhle shodují, že čistý hospodářský dopad bude malý. V několika příštích desetiletích budou roční náklady okolo 100 dolarů pro průměrnou rodinu v USA, tedy zhruba 75 centů na osobu za týden, a HDP klesne o méně než 1 %. Příklady z praxe navíc dokládají, že výnosy ze zpoplatnění budou několikrát vyšší než náklady.

15 "Globální ochlazování v roce 2007 – skončilo globální oteplování? "

Dramatické ochlazení v roce 2007 bylo vyvoláno silným stavem La Niña, který už v historii způsobil obdobné poklesy globální teploty. Tentokrát se na ochlazení podílela i nezvykle nízká sluneční aktivita.

16 "Jsou vysoké hladiny CO2 v minulosti v rozporu s tvrzením, že CO2 má oteplující vliv? " V dávné době, kdy byly koncentrace CO2 vyšší, solární příkon byl naopak nižší. Kombinace vlivu slunce a vlivu CO2 s klimatem dobře souhlasí.
17 "Globální oteplování a El Niño – Jižní oscilace"

El Niño – Jižní oscilace ukazuje úzkou souvislost s globálními teplotami v krátkém období. Nicméně tento jev není schopen vysvětlit dlouhodobý trend oteplování v posledních několika desetiletích.

18 "Himalájské ledovce: Jak IPCC pochybil a co říká věda"

Ledovce se rychle zmenšují všude na světě, bez ohledu na 1 chybu v 1 odstavci zprávy IPCC čítající 3000 stránek.

19 "Byl skleníkový efekt vyvrácen?"

Skleníkový jev je standardní fyzika a je potvrzen pozorováním.

20 "Je věda jednotná?"

Věda není nikdy stoprocentně jednotná – úkol vědy spočívá ve snižování nejistot. Míra pochopení určité problematiky se obor od oboru liší. Nemáme například takovou znalost účinku aerosolů, zatímco o oteplovacích účincích oxidu uhličitého máme jasnou představu. To, že úplně nerozumíme některým jevům změny klimatu, neznamená, že nepřevažují aspekty dobře prozkoumané.

21 "Produkují sopky více CO2 než lidé?"

Vulkány produkují kolem 0,3 miliard tun CO2 ročně. To je kolem 1 % lidských emisí CO2, kterých je přibližně 29 miliard tun za rok.

22 "Je efekt CO2 nasycený?"

Kdyby efekt CO2 byl nasycený, dodání dalšího CO2 by ho nezvýšilo. Bohužel, satelitní i povrchová měření pozorují zvýšený skleníkový jev právě na těch vlnových délkách, kde CO2 záření absorbuje. To je empirický důkaz toho, že efekt CO2 nasycený není.

23 "Grónský ledový příkrov se nemůže zhroutit"

Satelitní měření gravitace ukazují, že z Grónska mizí led čím dál rychleji, čímž vzrůstá jeho podíl na zvyšování mořské hladiny.

24 "500 vědců vyvrací konsenzus"

Bližší průzkum studií, údajně vyvracejících lidskou vinu na globálním oteplování, ukazuje, že většina z nich nic takového nedělá. Hrstka prací, které skutečně tvrdí, že antropogenní globální oteplení vyvrátily, jen opakuje již dobře odhalené mýty.

25 "Lidský vliv není tak významný, aby ovlivnil světové klima"

Hladiny atmosférického CO2 rostou o patnáct gigatun ročně. Lidé vypouštějí ročně do atmosféry vice než třicet gigatun. Dramaticky tak mění složení našeho klimatického systému.

26 "Mohlo by „globální vyjasňování“ vést ke globálnímu oteplování?"

Globální vyjasňování je způsobeno úbytkem oblačnosti, odrážejících aerosolů a aerosolů se schopností pohlcovat. Ačkoliv tyto změny vedou k tomu, že na zemský povrch dopadá více slunečního svitu, také mají ochlazující vliv díky tomu, že menší množství mraků zachycuje méně tepla a méně pohltivých aerosolů absorbuje méně slunečního záření. Čistý účinek globálního vyjasňování je významně menší než působení oxidu uhličitého.

27 "Je to střídání klimatických režimů"

Výzkum Tsonise a Swansona ve svém plném znění ukazuje, že vnitřní proměnlivost  klimatu vede jen k dočasnému zpomalení nebo zrychlení dlouhodobého oteplování. Pokud tuto interní proměnlivost ze záznamu teplot odfiltrujeme, objevíme téměř trvalé, zrychlující se oteplování během celého 20. století.

28 "Oteplení bylo způsobeno poklesem sopečné aktivity "

Nižší sopečná činnost na začátku 20. století mohla mít oteplující dopady. Avšak během posledních 40 let, kdy se oteplovalo, sopky žádný oteplující vliv neměly. Jestli nějaký vliv měly, pak leda mírně ochlazující.

29 "Jde o ozonovou vrstvu"

Ať už pozemní pozorování, či měření pomocí satelitů udávají, že ozonová vrstva přestala slábnout asi v roce 1995, kdy teplotní trend i nadále stoupal.

30 "Mohou obnovitelné zdroje zabezpečit elektřinu pro „základní zatížení“?"

Ačkoliv v krátkodobé perspektivě není potřeba, aby obnovitelná energie pokryla elektrický výkon pro základní zatížení, existuje několik způsobů, jakými toho lze dosáhnout. Například vždy dostupné je geotermální teplo, teplo ze solárních koncentračních soustav lze „uskladňovat“ v tepelných zásobnících a práci větrných turbín lze proměnit na energii stlačeného vzduchu.

31 "Probíhá v posledních desetiletích ochlazování či oteplování Slunce?"

Různá nezávislá měření sluneční aktivity potvrzují, že Slunce se od roku 1978 mírně ochlazuje.

32 "Jaká je role stratosférické vodní páry v globálním oteplování?"

Vliv stratosférické vodní páry se na teplotní změně, která je vyvolána lidmi přidanými skleníkovými plyny, podílí jen malinko. Není ani jasné, jestli změny v množství stratosférické vodní páry jsou způsobeny klimatickou zpětnou vazbou nebo vlastní proměnlivostí klimatického systému (např. spojenou s El Niñem – Jižní oscilací). V každém případě, dlouhotrvající trend oteplování mluví proti možnosti negativní zpětné vazby.

33 "Emise CO2 neodpovídají jeho koncentracím v ovzduší"

Srovnáme-li emise CO2 rovnou s jeho koncentrací v prostředí, dlouhodobé trendy si dosti odpovídají. To nezávisle potvrzují uhlíkové izotopy, jejichž podíl (C13/C12) má klesající tendenci, což dobře souhlasí s emisemi uvolňovanými v důsledku užívání fosilních paliv.

34 "Je dlouhodobý trend nárůstu CO2 způsoben oteplováním oceánů?"

Hocker o svém modelu prohlašuje, že dlouhodobý vzestupný trend v CO2 je vysvětlen teplotou, avšak jeho metody ve skutečnosti ten dlouhodobý trend odstranily. Značné zvýšení parciálního tlaku CO2 z fosilních paliv v současnosti způsobuje tok CO2 z atmosféry do oceánů. Pozorování ukazují, že oceány jsou spíše „propadem“ než zdrojem CO2 v atmosféře.

35 "Jde o freony"

Jak modely tak přímá pozorování prokázaly, že se CFC podílejí na globálním oteplování jen zlomkem toho, co jiné skleníkové plyny.

36 "Jde o mikrovlnné přenosy způsobené satelity."

I velkorysý odhad je, že energie uvolňované činností satelitů je asi milionkrát méně, než než aby mohla způsobit globální oteplování.

37 "Během průmyslové revoluce nedošlo k oteplení"

Světové emise CO2 uvolněné v období Průmyslové revoluce byly jen zlomkem toho, co vypouštíme nyní.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us