Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Míříme do nové doby ledové?

Co říká věda...

Starejme se o dopady globálního oteplování v příštích 100 letech, ne o dobu ledovou někdy za víc než 10 000 let.

Argument skeptiků...

Míříme do doby ledové

„Jednoho dne se probudíte, budete pohřben pod devíti patry sněhu. To vše je součástí spolehlivého, předpověditelného cyklu, přírodního cyklu, který se vrací jako hodinky každých 11 500 roků. A od poslední doby ledové uplynulo téměř přesně 11 500 roků...“ (Ice Age Now)

Podle ledových vrtných jader z Antarktidy v posledních 400 tisících letech převládaly glaciály, také známé jako doby ledové, které trvají asi 100.000 let. Tyto glaciály byly přerušované interglaciály, krátkými teplými obdobími, které trvají obvykle 11.500 let. Obrázek 1 ukazuje, jak se teploty v Antarktidě měnily během těchto období. Protože naše současná doba meziledová (holocén) trvá již přibližně 12,000 let, vedlo to některé k tvrzení, že nová doba ledová je na spadnutí. Je to platné tvrzení?

Vostok core with interglacials marked

Graf 1:změny teploty na lokalitě Vostok v Antarktidě (Petit 2000). Načasování teplejších interglaciálů je zvýrazněné zeleně; náš současný interglaciál, holocén, je na pravém okraji grafu.

Chcete-li odpověď na tuto otázku, je třeba pochopit, co způsobilo během tohoto období přepínání mezi dobami ledovými a meziledovými. Tento cyklus se zdá být reakcí na změny orbity Země a sklonu její osy, které mají vliv na úhrn letního slunečního světla dopadajícího na severní polokouli. Když se jeho množství snižuje, míra letního tání se také snižuje a ledové příkrovy začnou růst. Na druhou stranu, to zvyšuje množství slunečního záření, které se odráží zpět do vesmíru, a tím zvyšuje (čili zesiluje) trend ochlazování. Eventuálně se objeví nová doba ledová, která trvá asi 100 000 let.

Takže jaké jsou dnešní podmínky? Změny v obojím, oběžné trajektorii i sklonu osy Země skutečně vedou k tomu, že Země by se měla ochlazovat. Nicméně, dva důvody vysvětlují, proč je doba ledová nepravděpodobná:

  1. Tyto dva faktory, orbitální a sklonu osy, jsou slabé a nepůsobí současně - jsou rozfázovány asi o 10 000 let. To znamená, že jejich společný účinek by byl pravděpodobně příliš slabý ke spuštění doby ledové. K nalezení doby meziledové s podobnými podmínkami je potřeba se vrátit o 430 000 let, a tato doba meziledová trvala asi 30 000 let.
  2. Oteplování z emisí CO2 a dalších skleníkových plynů je větší než očekávaný účinek ochlazení přírodními faktory. Bez lidského zásahu, by oběžná trajektorie a náklon osy Země, mírný pokles slunečního výkonu od roku 1950 a sopečná činnost vedly ke globálnímu ochlazování. Přesto jsou globální teploty rozhodně na vzestupu.

Proto je možné konstatovat, že se zvyšováním koncentrace CO2, které zatím bude pokračovat, se jeví návrat k podmínkám doby ledové jako velmi nepravděpodobný. Místo toho se teploty zvyšují, a toto zvýšení může vyvolat značné náklady a mít málo výhod nebo žádné.

(Překlad Tereza Vlčková, úpravy Jan Hollan. V češtině více o astronomických vlivech zde.)

Translation by jenikhollan, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us