Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Скептични аргументи и што вели науката

Скептичен аргумент

Што вели науката

1 "Позитивни и негативни страни на глобалното затоплување"

Негативните влијанија на глобалното затоплување врз земјоделството, здравјето и животната средина надалеку ги надминуваат сите позитивни страни.

2 "Дали животните и растенијата можат да се прилагодат на глобалното затоплување?" Глобалното затоплување ќе предизвика масовно исчезнување на видови кои не можат да се прилагодат за кратки временски опсези.
3 "Закиселување на океаните: злобниот близнак на глобалното затоплување"

Закиселувањето на океаните им се заканува на цели морски синџири на исхрана.

4 "Какви докази има за „хокеарскиот стап“?"

Неодамнешните студии се усогласени дека неодамнешните глобални температури се без преседан во последните 1000 години.

5 "Што ни кажува хакираната е-пошта на CRU „Climategate“?"

Неколку истраги ги ослободиле научниците од какво било незаконско постапување во инцидентот со е-пошта на кој медиумите му дале многу на значење.

6 "Дали е точна „Незгодна вистина“ на Ал Гор?" Филмот на Ал Гор бил „општоземено точен“ според вештакот повикан кога бил направен обид преку судот да се спречи филмот да се прикажува во училиштата.
7 "Дали глечерите се зголемуваат или се намалуваат?"

Повеќето глечери се намалуваат, што претставува сериозен проблем за милиони кои се потпираат на глечерите за вода.

8 "Која е врската помеѓу космичките зраци и климатските промени?"

Бројот на космичките зраци се зголемил во изминатите 50 години, па ако тие навистина влијаат на глобалните температури, тие имаат ефект на ладење.

9 "Емпириски докази дека луѓето предизвикуваат глобално затоплување"

Помалку енергија бега во вселената: Јаглерод диоксидот (CO2) делува како ќебе; додавањето повеќе CO2 го прави „ќебето“ подебело, а луѓето постојано додаваат повеќе CO2.

10 "Отпечатокот на луѓето во глобалното затоплување"

Повеќекратните групи на независни набљудувања откриваат дека постои човечки отпечаток врз климатските промени.

11 "Ефектот на стаклена градина и вториот закон на термодинамиката" Вториот закон на термодинамиката е во согласност со ефектот на стаклена градина, кој директно се забележува.


The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us