Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Donate

Twitter Facebook YouTube Pinterest

RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
Keep me logged in
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Klimaskeptiske Argumenter og Hva Vitenskapen Sier

Blog Posts

Det klimaskeptiske argumentet

Hva vitenskapen sier

1 "Hva forteller tidligere klimaendringer oss om global oppvarming?" Klimaet reagerer på hva det enn er som får det til å endre seg i den aktuelle tidsperioden; mennesker er nå den dominerende drivkraften. 
2 "Solaktivitet & klima: Er det Solen som forårsaker global oppvarming?" I løpet av de siste 35 år med global oppvarming, så har Solen og klimaet gått i ulike retninger. 
3 "Har global oppvarming stoppet opp?" Alle indikatorer viser at global oppvarming fortsatt finner sted. 
4 "Er temperaturmålingene pålitelige?"

Flere studier på virkningen av varmeøyeffekten og klimapåvirkninger på mikronivå finner at de har ubetydelig effekt på langtidstrender, særlig på gjennomsnittet over store regioner.

5 "Blir global oppvarming motbevist av kaldt vær?"

En lokal kaldværsdag har ingenting å gjøre med den langsiktige trenden bestående av en økende global temperatur.

6 "Beviser avkjølende hav at global oppvarming har stoppet opp?"

Tidlige estimater av varmeinnholdet i havene fra Argo viste en feilaktig avkjøling på grunn av prob­lemer med trykksensorene. Nyere estimater som har tatt dette i betraktning, viser at det foregår oppvarming i den øvre del av havene. Dette bekreftes av uavhengige estimater av varmen i havene i tillegg til mer omfattende målinger av varmen ned til 2000 meters dyp.

7 "Satellitt-målinger av oppvarmingen i troposfæren"

Satellittmålinger stemmer overens med modellresultatene bortsett fra i tropene. Usikkerheten med dataene fra tropene skyldes hvordan ulike forskergrupper korrigerer for satellittdrift. Det amerikanske forskningsprogrammet på klimaendringer konkluderer med at avviket mest sannsynlig skyldes feil i dataene. 

8 "Det var en kuldebølge i vinteren 2009-2010" Kuldebølgen er et resultat av en sterk fase i den Arktiske Oscillasjonen. Dette fører til kalde temperaturer ved tempererte breddegrader (for eksempel - Eurasia og Nord-Amerika) og oppvarming i arktiske strøk (Grønland og det arktiske hav). De varme og de kalde regionene balanserer hverandre ut grovt sett, med liten innvirkning på den globale temperaturen.
9 "Forskjellen mellom vær og klima" Vær og klima er forskjellig; beregninger av klima trenger ikke værdetaljer.


The Consensus Project Website

TEXTBOOK

THE ESCALATOR

(free to republish)

THE DEBUNKING HANDBOOK

BOOK NOW AVAILABLE

The Scientific Guide to
Global Warming Skepticism

Smartphone Apps

iPhone
Android
Nokia

© Copyright 2015 John Cook
Home | Links | Translations | About Us | Contact Us