Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Klimaskeptiske Argumenter og Hva Vitenskapen Sier

Blog Posts

Det klimaskeptiske argumentet

Hva vitenskapen sier

1 "Hva forteller tidligere klimaendringer oss om global oppvarming?" Klimaet reagerer på hva det enn er som får det til å endre seg i den aktuelle tidsperioden; mennesker er nå den dominerende drivkraften. 
2 "Solaktivitet & klima: Er det Solen som forårsaker global oppvarming?"

Siden 1980-tallet har solens energi faktisk sunket. Til tross for det, så blir jorden stadig varmere.

3 "Fordeler og ulemper med global oppvarming"

De negative følgene av global oppvarming på jordbruk, helse & miljø er mye større enn fordelene.

4 " 97% konsensus om global oppvarming" TEST
5 "Har global oppvarming stoppet opp?"

Alle indikatorer viser at global oppvarming fortsatt finner sted. 

6 "Hvor pålitelige er klimamodellene?"

Klimamodeller lykkes med å reprodusere temperaturer siden 1900 globalt, både på land, i lufta og i havet.

7 "Er temperaturmålingene pålitelige?"

Flere studier på virkningen av varmeøyeffekten og klimapåvirkninger på mikronivå finner at de har ubetydelig effekt på langtidstrender, særlig på gjennomsnittet over store regioner.

8 "Kan dyr og planter tilpasse seg global oppvarming?"

Mange av fortidens masseutryddelser kan knyttes til globale klimaendringer. Den nåværende klimaendringen går så fort at de måtene arter vanligvis tilpasser seg (f.eks. ved å flytte seg) i de fleste tilfeller ikke vil være mulig. De globale endringene er ganske enkelt for omfattende og skjer for raskt.

9 "Hva har den globale oppvarmingen gjort siden 1998?"

I globale dataserier er 2010 det varmeste året som er registrert, sammen med 2005.

10 "Hva skjer med isen i Antarktis?"

Satellitter måler at Antarktis får mer havis, men mister landis i et økende tempo, noe som påvirker havnivåstigningen.

11 "CO2-nivået følger temperatur, ikke omvendt – Hva betyr det?"

CO2 var ikke det som startet oppvarmingen mot slutten av de tidligere istidene, men det forsterket effekten. Faktisk, så har ca. 90% av oppvarmingen funnet sted etter en økning i CO2-nivået.

12 "Blir global oppvarming motbevist av kaldt vær?"

En lokal kaldværsdag har ingenting å gjøre med den langsiktige trenden bestående av en økende global temperatur.

13 "Beviser avkjølende hav at global oppvarming har stoppet opp?"

Tidlige estimater av varmeinnholdet i havene fra Argo viste en feilaktig avkjøling på grunn av prob­lemer med trykksensorene. Nyere estimater som har tatt dette i betraktning, viser at det foregår oppvarming i den øvre del av havene. Dette bekreftes av uavhengige estimater av varmen i havene i tillegg til mer omfattende målinger av varmen ned til 2000 meters dyp.

14 "Planter trenger mer enn CO2"

Mer karbondioksid i atmosfæren er ikke nødvendigvis bra for planter.

15 "Satellitt-målinger av oppvarmingen i troposfæren"

Satellittmålinger stemmer overens med modellresultatene bortsett fra i tropene. Usikkerheten med dataene fra tropene skyldes hvordan ulike forskergrupper korrigerer for satellittdrift. Det amerikanske forskningsprogrammet på klimaendringer konkluderer med at avviket mest sannsynlig skyldes feil i dataene. 

16 "Det var en kuldebølge i vinteren 2009-2010" Kuldebølgen er et resultat av en sterk fase i den Arktiske Oscillasjonen. Dette fører til kalde temperaturer ved tempererte breddegrader (for eksempel - Eurasia og Nord-Amerika) og oppvarming i arktiske strøk (Grønland og det arktiske hav). De varme og de kalde regionene balanserer hverandre ut grovt sett, med liten innvirkning på den globale temperaturen.
17 "Forskjellen mellom vær og klima" Vær og klima er forskjellig; beregninger av klima trenger ikke værdetaljer.


The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us