Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Argumenty Sceptyków a Co Mówi Nauka

Blog Posts

Argument sceptyków

Co mówi nauka

1 "Mit: Klimat zmieniał się już wcześniej - dziś jest tak samo"

Naturalne zmiany klimatu w przeszłości ilustrują jego czułość na zaburzenia równowagi energetycznej. Jeśli planeta akumuluje ciepło, średnia globalna temperatura wzrasta. Obecnie szybki wzrost koncentracji dwutlenku węgla powoduje akumulację energii poprzez zwiększony efekt cieplarniany. Przeszłe zmiany klimatu dostarczają tak naprawdę dowodów na to, jak bardzo nasz klimat jest czuły na zmiany ilości dwutlenku węgla w atmosferze.

2 "Mit: Globalne ocieplenie jest powodowane wzrostem aktywności słonecznej"

W ciągu ostatnich 35 lat - podczas których miało miejsce szybkie ocieplanie się klimatu Ziemi - aktywność słoneczna spadała. Innymi słowy, od kilkudziesięciu lat zmiany klimatu postępowały w kierunku odwrotnym do tego, jaki sugerowałyby zmiany na Słońcu.

3 "Mit: Globalne ocieplenie, nawet jeśli będzie, wcale nie będzie takie złe"

Długa lista związków przyczynowo-skutkowych pokazuje, że większość zmian klimatycznych przyniesie jedynie ograniczone korzyści, za to może poczynić ogromne szkody. Nawet nieznaczny wzrost temperatury oznacza poważne problemy dla rolnictwa, zasobów wodnych, a także całej światowej gospodarki. Z każdym kolejnym stopniem wzrostu temperatury konsekwencje zmiany klimatu będą coraz poważniejsze. Wzrost temperatury powierzchni Ziemi o +2°C będzie poważnym problemem; wzrost o +4°C może być katastrofą; zaś konsekwencje wzrostu temperatury o +6°C będą wprost niewyobrażalne.

4 "Mit: Nauka nie jest zgodna w temacie globalnego ocieplenia"

Według oficjalnego stanowiska wszystkich liczących się na świecie organizacji naukowych zajmujących się badaniem klimatu oraz Akademii Nauk 19-tu krajów, to ludzie powodują globalne ocieplenie. Konsensus jest przytłaczający. Oczywiście, istnieją pojedynczy naukowcy, którzy odnoszą się do tego sceptycznie. Jest ich jednak niewielu. 97% klimatologów aktywnie publikujących artykuły o klimacie jest zdania, że klimat się ociepla a powoduje to aktywność człowieka.

5 "Mit: Globalne ocieplenie się skończyło"

Pomiary pokazują, że Ziemia wciąż akumuluje ciepło, a globalne ocieplenie wciąż postępuje. Wyniki najnowszych analiz wskazują także, że wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi był w ostatnich latach niedoszacowany, ze względu na małą liczbę stacji pomiarowych w szybko ogrzewających się rejonach takich jak Arktyka.

6 "Mit: Modele klimatyczne są niewiarygodne"

Modele klimatyczne nie są doskonałe. Zostały jednak zbudowane w oparciu o prawa fizyki, a doświadczenia pokazują, że symulacje z ich użyciem odtwarzają zmiany klimatu w przeszłości. Prognozy wykonane przy pomocy modeli klimatu 20-30 lat temu a także symulacje wpływu różnych czynników na klimat są potwierdzane przez obserwacje.

7 "Mit: Historyczne pomiary temperatur są niewiarygodne"

Wiele analiz wpływu miejskiej wyspy cieplnej i oddziaływania mikroklimatu dowiodło, że mają one zaniedbywalnie mały wpływ na długoterminowe trendy, zwłaszcza te uśrednione na dużych obszarach. Wszyscy możemy się zgodzić, że warto poprawiać sposoby pomiarów temperatury, ale założenie, że poprawa jakości danych dotyczących temperatur usunie albo znacznie obniży trendy globalnego ocieplenia jest błędne.

8 "Czy zwierzęta i rośliny przystosują się do zmiany klimatu?"

Jest mocny związek między wieloma przypadkami masowego wymierania i zmianami klimatu. Ponieważ współczesne zmiany następują bardzo szybko, zwykłe sposoby dostosowania gatunków, takie jak migracja, najczęściej są niemożliwe. Globalna zmiana jest zbyt powszechna i dzieje się za gwałtownie.

9 "Czy globalne ocieplenie zatrzymało się w 1998 roku?"

Planeta wciąż akumuluje ciepło od 1998 roku - globalne ocieplenie dalej postępuje. Warto jednak pamiętać, że temperatury powierzchniowe pokazują duże wewnętrzne zróżnicowanie spowodowane wymianą ciepła pomiędzy oceanem i atmosferą. Rok 1998 był nietypowo gorący z powodu mocnego El Nino.

10 "Mit: Na Antarktydzie przybywa lodu"

Antarktyda traci lód na lądzie w coraz szybszym tempie. Ilość antarktycznego lodu morskiego lekko wzrosła, co jest związane z ocieplaniem się Oceanu Południowego, skutkującym przyspieszonym topnieniem lodowców szelfowych, prowadzącym do zwiększenia się ilości łatwo zamarzającej słodkiej wody w wodach wokół Antarktydy.

11 "Mit: W latach 70. XX wieku naukowcy przewidywali epokę lodowcową"

Przewidywania epoki lodowcowej w latach 70. były rozpowszechniane głównie przez media. Większość recenzowanych badań naukowych w tych latach przewidywało ocieplenie wywołane przez wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Rozważano także scenariusze gwałtownego ochłodzenia klimatu, tzw. „zimy nuklearnej”, wywołanej ewentualną światową wojną jądrową.

12 "Mit: To ocieplenie powoduje wzrost koncentracji CO2 a nie na odwrót"

Ocieplenie kończące epokę lodowcową jest skutkiem zmiany w ruchu orbitalnym Ziemi. Spowodowany nią wzrost temperatury w obszarach polarnych prowadzi do uwalniania CO2 z oceanów, co wzmacnia ocieplenie i skutkuje wzrostem temperatury na całej planecie. Rosnąca temperatura powoduje wzrost poziomu CO2, a rosnąca koncentracja CO2 powoduje dalsze ocieplenie.

13 "Mit: Czułość klimatu na zmiany stężenia dwutlenku węgla jest bardzo mała"

Czułość klimatu może być obliczona nie tylko za pomocą komputerowych modeli klimatu, ale też empirycznie, poprzez porównanie zmian temperatur w historii z naturalnymi wymuszeniami klimatycznymi. Długa lista niezależnych badań, bazujących na różnych okresach z przeszłości Ziemi, pokazuje, że czułość klimatu (czyli wzrost temperatury w odpowiedzi na podwojenie atmosferycznej koncentracji dwutlenku węgla) sięga 3°C. Wartości tak niskie, jak te podawane przez Moncktona, są niezgodne z badaniami dawnych zmian klimatu. Z kolei wartości tak wysokie jak 6°C są wynikiem najbardziej radykalnych oszacowań IPPC, które dla scenariusza największych emisji przewiduje wzrost temperatury w granicach 2,4-6,4°C.

14 "Mit: Czeka nas nowa epoka lodowcowa"

Ocieplający efekt wzrostu koncentracji CO2 jest znacznie silniejszy zarówno od wpływu zmian orbity Ziemi jak i zmian aktywności słonecznej, i to nawet w przypadku jej znaczącego spadku.

15 "Mit: Wzrost emisji CO2 nie ma wpływu na oceany"

Zakwaszanie oceanów postępuje coraz szybciej. Od początku XX wieku kwasowość oceanów wzrosła o 30%. Jeśli spalimy wszystkie paliwa kopalne, to przenosząc uwięziony w nich węgiel do atmosfery i dalej do oceanów, spowodujemy 5-krotny wzrost ich kwasowości, do poziomu nienotowanego przez ostatnie 300 milionów lat. Będzie to oznaczać zagładę raf koralowych i fitoplanktonu, stanowiącego podstawę oceanicznego łańcucha pokarmowego.

16 "Mit: Gwałtowny wzrost temperatur to efekt błędu w obliczeniach"

Od publikacji pracy, w której pojawił się słynny wykres przypominający kij hokejowy (rok 1998) przeprowadzono liczne badania danych proxy z wielu różnych źródeł, w tym koralowców, stalagmitów, słoi drzew, odwiertów i rdzeni lodowych. Wszystkie potwierdzają początkowy wniosek: XX wiek był najcieplejszy od 1000 lat, a najbardziej dramatyczne ocieplenie wystąpiło po 1920 roku.

17 "Czy wiadomości wykradzione z CRU ujawniają spisek klimatologów?"

Kilka niezależnych dochodzeń w różnych krajach, uczelniach i instytucjach rządowych po przebadaniu skradzionych emaili nie wykazało żadnych dowodów nieprawidłowości. Koncentrowanie się na kilku sugestywnych wiadomościach wyciągniętych z kontekstu służy jedynie odciągnięciu uwagi od obfitości danych empirycznych potwierdzających antropogeniczne ocieplenie.

18 "Mit: „Niewygodna prawda” Ala Gore'a to kłamstwo"

Mimo, że film „Niewygodna prawda” zawiera drobne błędy, to jego główna teza – że ludzkość powoduje globalne ocieplenie – jest zgodna z ze stanem wiedzy naukowej.
Warto zaznaczyć, że Al Gore jest politykiem, a nie klimatologiem. Zastrzeżenia do jego filmu nie są argumentem naukowym za tym, że ludzkość nie powoduje globalnego ocieplenia. Niemniej, warto jest przyjrzeć się rzekomym błędom w filmie „Niewygodna prawda”, bo mówią one wiele o klimatologii oraz o metodach jego krytyków.

19 "Mit: Lodowce nadal rosną a nie podlegają topnieniu"

Średnia masa lodowców na świecie wciąż spada. Przyrost masy obserwowany jest przypadku nielicznych lodowców i dla krótkich okresów.

20 "Mit: Zmiana klimatu wiąże się z promieniowaniem kosmicznym"

Hipoteza wiążąca ocieplenie klimatu z galaktycznym promieniowaniem kosmicznym opiera się na założeniu, że cząstki promieniowania mogą „zasiewać” chmury, które z kolei odbijają promieniowanie słoneczne. A więc jeśli w wyniku wzmocnienia magnetycznego pola Słońca do Ziemi dociera mniej cząstek promieniowania kosmicznego, powinniśmy obserwować mniejsze zachmurzenie i zwiększone natężenie światła słonecznego, a co za tym idzie – silniejsze ogrzewanie naszej planety.

21 "Mit: Jest zimno więc globalne ocieplenie się skończyło"

Od połowy lat 70. globalne temperatury rosną o 0,2 stopnia Celsjusza na dekadę. Jednak pogoda nakłada na długofalowy trend gwałtowne górki i dołki. Tym niemniej wciąż możemy spodziewać się występowania niskich (a nawet rekordowo niskich) temperatur. Tak czy inaczej, w ciągu ostatniej dekady dzienne rekordy ciepła pojawiały się 2 razy częściej niż rekordy zimna. Ta tendencja w kierunku gorętszych dni wzmocni się w związku z dalszym globalnym ocieplaniem w XXI wieku.

22 "Mit: Ekstremalne zjawiska pogodowe nie wiążą się z globalnym ociepleniem"

Globalne ocieplenie zwiększa ryzyko występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych – i to nie wszystko.

23 "Mit: Problem wzrostu poziomu mórz jest przereklamowany"

Liczne niezależne i wykonywane różnymi metodami pomiary wykazują stały wzrost poziomu morza w trakcie ostatniego stulecia.

24 "Mit: Globalne ocieplenie to efekt miejskiej wyspy ciepła"

Chociaż tereny miejskie są niewątpliwie cieplejsze niż okolice wiejskie, wpływ tego zjawiska na globalne serie temperatur jest niewielki albo żaden.

25 "Mit: W Średniowieczu było cieplej niż dziś"

Chociaż w trakcie Średniowiecznego Optimum Klimatycznego gdzieniegdzie było nadzwyczaj ciepło, jednak średnio rzecz biorąc planeta była chłodniejsza niż teraz. Obecne ocieplenie ma charakter globalny.

26 "Mit: Powierzchnią lodu w Arktyce steruje naturalny cykl"

Zmiany temperatury w Arktyce, zarówno pod względem wysokości temperatur, jak i tempa zmian, nie mają precedensu od tysięcy lat. Tempo rozpadu pokrywy lodowej w Arktyce zaskoczyło klimatologów – już teraz obserwujemy zanik lodu prognozowany w raporcie IPCC z 2007 r. na koniec XXI wieku.

27 "Skąd wiemy, że nadmiar dwutlenku węgla powoduje ocieplenie?"

Mamy wiele empirycznych dowodów pokazujących nasilenie efektu cieplarnianego wskutek wzrostu koncentracji CO2 w atmosferze. Satelitarne pomiary promieniowania podczerwonego emitowanego przez Ziemię wskazują, że w ciągu ostatnich 40 lat spada strumień energii emitowanej w kosmos w tym przedziale widmowym. Jednocześnie pomiary na powierzchni Ziemi wykazują rosnący strumień energii promieniowania podczerwonego, ogrzewającego tę powierzchnię. To bezpośrednie dowody na to, że wzrost koncentracji CO2 w atmosferze skutkuje globalnym ociepleniem.

28 "Mit: Oceany się ochładzają"

Najnowsze pomiary temperatury oceanów pokazują bezustanną akumulację ciepła - oceany wciąż się ogrzewają.

29 "Mit: To naturalny, 1500-letni cykl zmian klimatu"

Naturalne cykle, zmieniające rozkład energii w systemie klimatycznym, nie odpowiadają za globalne ocieplenie.

30 "Czy ludzkie emisje CO2 są niewielkie w porówaniu z naturalnymi?"

CO2 emitowany w przyrodzie (z oceanów i roślinności) równoważy naturalne pochłanianie (także przez oceany i roślinność). Tak więc ludzkie emisje zakłócają naturalną równowagę, podnosząc poziom CO2 do wielkości niespotykanej od przynajmniej 800 000 lat. W rzeczywistości ludzie emitują 26 Gt w ciągu roku, a ilość w atmosferze rośnie tylko o 15 Gt na rok - duża część ludzkich emisji jest pochłaniana przez naturę.

31 "Mit: Naukowcy z IPCC to alarmiści"

Wiodący autorzy raportów IPCC to najlepsi eksperci, mający za zadanie uczciwie przedstawić pełen zakres najnowszych recenzowanych badań. Raporty IPCC są bardzo ostrożne i nie doceniają tempa zachodzących zmian, co można łatwo stwierdzić porównując to, co już nastąpiło, z przewidywaniami z wcześniejszych raportów.

32 "Czy para wodna jest najważniejszym gazem cieplarnianym?"

Para wodna to główny gaz cieplarniany. Jest to też główne dodatnie sprzężenie w naszym systemie klimatycznym, i wzmacnia każde ocieplenie spowodowane przez zmiany atmosferycznego CO2. To dodatnie sprzężenie to przyczyna, dla której klimat jest tak wrażliwy na ocieplenie spowodowane przez CO2.

33 "Mit: Niedźwiedzi polarnych przybywa"

W związku z ocieplaniem się klimatu Arktyki i coraz szybszym topnieniem lodu w tymże regionie, niedźwiedzie polarne są coraz bardziej zagrożone wyginięciem. Już teraz obserwujemy zjawisko migracji tych zwierząt, które stają się „uchodźcami klimatycznymi”.

34 "Mit: Nie ma globalnego ocieplenia"

Nauka posiada wiele różnorodnych dowodów na to, że globalne ocieplenie postępuje.

35 "Mit: Za czasów Eryka Rudego Grenlandia była zielona"

Grenlandzka pokrywa lodowa, choć w niektórych okresach traciła masę, istnieje już od milionów lat. Niektóre obszary Grenlandii mogły być bardziej zielone niż obecnie, ale było to zjawisko lokalne. Gdyby Grenlandia była „zieloną wyspą”, poziom wody w oceanach byłby wyższy o 7 metrów, co nie miało miejsca.

36 "Mit: Dwutlenek węgla nie jest zanieczyszczeniem"

Nadmierną zawartość CO2 w atmosferze można traktować jako zanieczyszczenie, na przykład ze względu na zakwaszanie oceanu, ale przede wszystkim ze względu na jego wkład w efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany jest naturalnym zjawiskiem, jednak jego gwałtowne zmiany mają poważny, ujemny wpływ na rolnictwo, zdrowie i środowisko.

37 "Mit: Lód na Grenlandii przyrasta"

Lodu na Grenlandii ubywa, co potwierdzają liczne niezależne pomiary satelitarne i naziemne.

38 "Mit: Im więcej CO2, tym lepiej dla roślin"

Zwiększona koncentracja CO2 w atmosferze niekoniecznie będzie dla roślin korzystna. Upały, susze i pożary oraz problemy z dostępem do innych składników odżywczych, będące konsekwencjami wzrostu ilości dwutlenku węgla w atmosferze, ograniczą wzrost roślin.

39 "Mit: Nie ma empirycznych dowodów na globalne ocieplenie"

To, że ludzie są odpowiedzialni za globalne ocieplenie jest ewidentne, świadczą o tym liczne dowody doświadczalne: wyniki satelitarnych pomiarów promieniowania termicznego Ziemi, pomiary promieniowania termicznego atmosfery dochodzącego do powierzchni planety, spadek temperatury stratosfery i wiele innych.

40 "Mit: Ociepla się też na innych planetach, więc to wina Słońca"

Pewne pośrednie oznaki mogące świadczyć o ociepleniu zaobserwowano tylko na Marsie, Jowiszu, Neptunie, Plutonie i Trytonie (księżycu Neptuna) – kilku obiektach z ponad setki planet i księżyców w Układzie Słonecznym. Powodem wszystkich tych zjawisk nie może być wzrost aktywności słonecznej – od lat 50. XX wieku aktywność Słońca nie zmieniała się znacząco, a ostatnio spada. Co ważne, w przypadku każdego z wymienionych ciał niebieskich obserwowane ocieplenie można wyjaśnić zjawiskami nie związanymi z aktywnością słoneczną.

41 "Czy nie ma korelacji poziomu CO2 z temperaturą?"

Nawet w czasie długotrwałego ocieplenia są krótkie okresy ochłodzenia z powodu zmienności klimatu. Krótkoterminowe ochłodzenie z ostatnich kilku lat jest w przeważającym stopniu spowodowane silną fazą la Nina na Pacyfiku i przedłużonym minimum słonecznym.

42 "Mit: Ociepla się, bo wychodzimy z małej epoki lodowej"

Naturalne czynniki sterujące klimatem Ziemi dominowały do połowy XX wieku, potem dominujący stał się wpływ ludzi. Obserwowany wcześniej wzrost ilości energii docierającej do Ziemi od Słońca ustał w latach siedemdziesiątych XX w.

43 "Mit: To nie CO2, bo w połowie XX w. mimo zanieczyszczeń nastąpiło ochłodzenie"

Ochłodzenie w połowie XX w. spowodowane było przez rosnące emisje aerozoli i nie zaprzecza globalnemu ociepleniu.

44 "Mit: Kiedyś w atmosferze było więcej CO2, więc teraz nie ma się czym martwić"

Wyższym stężeniom atmosferycznego CO2 w historii geologicznej towarzyszyło słabsze natężenie promieniowania słonecznego. Łączne działanie tych dwóch czynników dobrze tłumaczy prehistoryczny klimat Ziemi.

45 "Ludzkie odciski palców na globalnym ociepleniu"

Ludzkie odciski palców na globalnym ociepleniu są ewidentne w wielu doświadczalnych dowodach - w pomiarach satelitarnych ziemskiego promieniowania podczerwonego, w pomiarach powierzchniowych promieniowania z atmosfery do ziemi, w ochłodzeniu atmosfery i innych.

46 "Czy wulkany emitują więcej CO2 niż człowiek?"

Wulkany wydzielają około 0,3 mld ton CO2 na rok. To około 1% ludzkich emisji, które są zbliżone do 29 mld ton na rok.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us