Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mit: Nauka nie jest zgodna w temacie globalnego ocieplenia

Co mówi nauka...

Według oficjalnego stanowiska wszystkich liczących się na świecie organizacji naukowych zajmujących się badaniem klimatu oraz Akademii Nauk 19-tu krajów, to ludzie powodują globalne ocieplenie. Konsensus jest przytłaczający. Oczywiście, istnieją pojedynczy naukowcy, którzy odnoszą się do tego sceptycznie. Jest ich jednak niewielu. 97% klimatologów aktywnie publikujących artykuły o klimacie jest zdania, że klimat się ociepla a powoduje to aktywność człowieka.

Argument sceptyków...

Pod Projektem 'Petycja Oregońska' (The Petition Project) podpisało się 31 tys. naukowców stwierdzając, że „nie ma naukowych dowodów na to, że wyzwalanie dwutlenku węgla spowoduje w najbliższej przyszłości katastrofalne ocieplenie atmosfery Ziemi.” (Petition Project)

Rysunek przedstawia koło, z którego wycięto niewielki wycinek i napis

Polemika Oreskes kontra Peiser

Naukowcy formułują wnioski, prowadząc badania i analizując dane. Artykuły naukowe, w których przedstawiają rezultaty swoich prac, muszą pomyślnie przejść proces recenzji. Przegląd wszystkich streszczeń recenzowanych prac naukowych na temat "globalnej zmiany klimatu" opublikowanych w specjalistycznych, klimatologicznych czasopismach o zasięgu międzynarodowym w okresie 1993-2003 pokazuje, że żadna z nich nie kwestionowała wniosku, że globalne ocieplenie jest spowodowane przez ludzi (Oreskes 2004). 75% artykułów zgadzało się z opinią, że to ludzie powodują obecną zmianę klimatu, a 25% nie poruszało tego tematu (np. artykuły poświęcone metodom analizy paleoklimatu).

Benny Peiser, klimatyczny sceptyk, powtórzył przegląd Oreskes i ogłosił, że znalazł 34 recenzowane prace naukowe, przeczące antropogenicznemu pochodzeniu zmiany klimatu. Jednak szczegółowa analiza tych 34 prac pokazała, że większość z nich wcale nie odrzucała konsensusu a pozostałe były tekstami innego typu niż recenzowane prace naukowe. Koniec końców Peiser wycofał swoje zarzuty względem przeglądu Oreskes:

„Jedynie kilka abstraktów bezpośrednio odrzuca lub podaje w wątpliwość stwierdzenie, że to ludzkość powoduje globalne ocieplenie - z tego powodu publicznie wycofałem swoje zarzuty. Myślę, że nikt nie kwestionuje faktu, że żyjemy w okresie globalnego ocieplenia. Nie wątpię też, że zdecydowana większość klimatologów jest zgodna, że obecne ocieplenie jest powodowane głównie przez działania ludzi.”

Badania Dorana (2009)

Kolejne badania potwierdziły ten rezultat. W ankiecie, którą wypełniło 3146 naukowców zajmujących się badaniem Ziemi, zadano pytanie: „Czy uważasz, że ludzkie działanie jest istotnym czynnikiem powodującym zmiany globalnych temperatur?” (Doran 2009). Ponad 90% biorących udział w ankiecie miało doktoraty, a 7% stopnie magistra. Ogółem, 82% naukowców odpowiedziało „tak”. Ale najbardziej interesująca był odsetek odpowiedzi w zestawieniu z doświadczeniem w naukach klimatycznych. Z naukowców, którzy nie byli klimatologami 77% odpowiedziało „tak”, gdy tymczasem wśród klimatologów aktywnie publikujących prace naukowe dotyczące badań klimatu odsetek ten wyniósł 97,5%. W miarę jak rośnie poziom kompetencji w naukach klimatycznych, rośnie też odsetek naukowców uważających, że działania ludzi wywołują wzrost temperatury powierzchni Ziemi.

Rysunek przedstawia wykres słupkowy ilustrujący wyniki ankiety. Widoczne są trzy grupy słupków. Zdecydowanie dominują odpowiedzi

Rysunek 1: Odpowiedzi na pytanie ankiety "Czy uważasz, że ludzkie działanie jest znaczącym czynnikiem wpływającym na globalne temperatury?" (Doran 2009). Dane dla ogółu społeczeństwa pochodzą z ankiety Gallupa z 2008 roku

Najbardziej uderzająca jest różnica pomiędzy ekspertami od nauk klimatycznych (97,5%), a ogółem społeczeństwa (58%). Autorzy badań dochodzą do wniosku, że: .

„…debata nad rzeczywistością globalnego ocieplenia i nad rolą ludzkiej działalności wśród tych, którzy rozumieją niuanse i naukowe podstawy procesów długoterminowych zmian klimatycznych w zasadzie nie istnieje. Wyzwaniem jest raczej, jak efektywnie przekazać ten fakt decydentom i społeczeństwu, któremu wciąż błędnie wydaje się, że sami naukowcy nie są przekonani o realności zmiany klimatu.”

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by Irek Zawadzki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us