Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Skeptické argumenty a čo hovorí veda

Skeptický argument

Čo hovorí veda

1 "Čo nám hovoria predchádzajúce klimatické zmeny o globálnom otepľovaní?"

Prirodzené klimatické zmeny v minulosti dokazujú, že klíma je citlivá na výkyvy energie. Ak planéta akumuluje teplo, globálne teploty porastú. V súčasnosti CO2 spôsobuje energetickú nerovnováhu vzhľadom na zvýšený skleníkový efekt. Posledné klimatické zmeny vlastne poskytujú dôkaz o našej klimatickej senzitivite na CO2.

2 "Pozitíva a negatíva globálneho otepľovania"

Negatívne dopady globálneho otepľovania na poľnohospodárstvo, zdravie a prostredie ďaleko prevyšujú akékoľvek pozitíva.

3 "Existuje vedecký konsenzus o globálnom oteplovaní?"

To, že ľudia spôsobujú globálne otepľovanie, je postoj akadémií vied 19 krajín plus mnohých vedeckých organizácií, ktoré študujú vedu o klíme. Konkrétnejšie okoľo 95 % klimatológov aktívne publikujúcich vedecké práce podporuje tento konsenzus.

4 "Ochladzuje sa"

Meraní zohrievania Zeme ukazuje, že planéta stále akumuluje teplo a globálne otepľovanie sa stále deje. Povrchové teploty môžu javiť krátkodobé ochladzovanie, ak je teplo vymieňané medzi atmosférou a oceánom, ktorý má omnoho väčšiu tepelnú kapacitu ako vzduch.

5 "Nakoľko spoľahlivé sú klimatické modely?" Aj keď v klimatických modeloch existujú neistoty, modely úspešne reprodukujú minulé zmeny a vytvorili predpovede, ktoré boli následne potvrdené pozorovaniami.
6 "Sú záznamy povrchových teplôt spoľahlivé?"

Mnoho štúdií o efektoch mestských tepelných ostrovoch a mikroklimatických vplyvoch ukázalo, že majú zanedbateľný efekt na dlhodobé trendy, hlavne keď sa priemerujú na veľký región.

7 "Zastavilo sa globálne otepľovanie v 1998?"

Naša planéta od 1998  neustále akumuluje teplo - globálne otepľovanie stále prebieha. Napriek tomu že povrchové teploty vykazujú vysokú vnútornú variabilitu vo výmene tepla medzi oceánom a atmosférou. V 1998 bolo nezvyčajne teplo vzhľadom na silný El Nino.

8 "Predpovedali vedci blížiacu sa dobu ľadovú v 70. rokoch 20.storočia?"

V 70. rokoch boli správy o ochladzovaní založené najmä na informovaní médií. Väčšina peer reviewed výskumov v tej dobe predpovedala otepľovanie vzhľadom na narastajúce množstvo CO2.

9 "CO2 zaostáva za teplotou – čo to znamená?"

CO2 nezpôsobil otepľovanie na koncoch ľadových dôb, ale ho zosilnil.

10 "Blížime sa k novej dobe ľadovej?"

Mali by sme sa obávať dopadov globálneho otepľovania počas storočia, nie doby ľadovej za viac ako 10 000 rokov.

11 " Ako vieme, že viac CO2 zapríčiňuje otepľovanie? "

Zvýšenie skleníkového efektu oxidom uhličitým bolo potvrdené viacerými empirickými dôkazmi. Satelitné merania infračerveného spektra za posledných 40 rokov ukazujú menej energie vlnovej dĺžky priradenej CO2 unikajúcej do vesmíru. Povrchové merania odhaľujú viac dolu smerujúceho infračerveného žiarenia otepľujúceho povrch planéty. To poskytuje priame, empirické príčinne spojenie medzi CO2 a globálnym otepľovaním.

12 "Arktický morský ľad sa vrátil na normálnu rozlohu" Arktický morský ľad sa v posledných rokoch neustále stenčoval, zatiaľ čo jeho rozloha sa len mierne zvýšila. Dôsledkom toho je, že množstvo arktického morského ľadu v rokoch 2008-2009 je na najnižšej úrovni, ktorá bola kedy zaznamenaná.
13 " Čo ukončilo malú dobu ľadovú? "

Hlavnou príčinou otepľovania od konca malej doby ľadovej až do roku 1940 bolo hrejúce Slnko a z malej časti i sopečná aktivita. Avšak slnečná aktivita sa po roku 1940 ustálila a vplyv Slnka a sopiek od roku 1940 je skôr ochladzujúci. Skleníkové plyny sú hlavnou príčinou otepľovania po roku 1970.

14 "Ľudia sú príliš zanedbateľní na to, aby ovplyvnili svetovú klímu."

Množstvo CO2 v atmosfére dnes rastie o 15 gigaton za rok. Ľudia do ovzdušia ročne vypustia cez tridsať gigaton CO2. Znamená to, že dramaticky menia zloženie nášho klimatického systému.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us