Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Blížime sa k novej dobe ľadovej?

Čo hovorí veda...

Mali by sme sa obávať dopadov globálneho otepľovania počas storočia, nie doby ľadovej za viac ako 10 000 rokov.

Skeptický argument...

Blížime sa k novej dobe ľadovej

"Jedného dňa sa prebudíš pochovaný pod deviatimi poschodiami snehu. Všetko je to časť spoľahlivého, predpovedateľného cyklu, prírodného cyklu ktorý sa mechanicky opakuje každých 11 500 rokov. A keďže sa posledná doba ľadová skončila takmer presne pred 11 500 rokmi. . ." (Ice Age Now)

Podľa ľadových sond v Antarktíde posledných 400 000 rokov dominovali glaciály, tiež známe ako doby ľadové, ktoré trvali okolo 100 000 rokov. Tieto glaciály (doby ľadové) boli prerušované interglaciálmi, krátkymi obdobiami ktoré typicky trvali 11 500 rokov. Graf 1 ukazuje ako sa menili teploty v Antarktíde počas tejto periódy. Pretože naša momentálna doba medziľadová už trvá približne 12 000 rokov, vedie to niektorých k tvrdeniu, že nová doba ľadová  sa bezprostredne blíži. Je toto tvrdenie odôvodnené?

Graf 1:zmeny teploty vo Vostoku v Antarktíde (Petit 2000) načasovanie teplejších interglaciálov je zvýraznené zelenou; náš súčasný interglaciál, Holocén, je na najvzdialenejšej pravej strane grafu.

Aby sme zodpovedali túto otázku, je nutné porozumieť čo spôsobilo zmeny mezdi glaciálmi a interglaciálmi počas tohto obdobia. Zdá sa, že cyklus je odpoveď na zmeny v orbite a náklone Zeme, ktoré ovplyvňujú množstvo slnečného žiarenia dopadajúceho na severnú pologuľu. Keď toto množstvo poklesne, objem letného topenia sa zníži a ľadová pokrývka sa začne zväčšovať. Naopak, toto zväčší objem slnečného žiarenia odrazeného naspäť do vesmíru, zväčšujúc (alebo zvyšujúc) trendy ochladzovania. Nakoniec sa objaví nová doba ľadová a potrvá približne 100 000 rokov.

Takže, aké sú dnešné podmienky?Zmeny v orbite aj náklone Zeme rozhodne indikujú, že Zem by sa mala ochladzovať. Napriek tomu dva dôvovdy nám vysvetľujú prečo je doba ľadová nepravdepodobná:

  1. Tieto dva faktory, orbit a náklon, sú slabé a neprebiehajú v rovnakom časovom rozmedzí – rozchádzajú sa asi o 10 000 rokov. Toto znamená, že ich kombinovaný efekt by bol pravdepodobne príliš slabý, aby spustil dobu ľadovú. Museli by sme sa vrátiť v čase späť o 430 000 rokov aby sme našli interglaciál s podobnými podmienkami a tento interglaciál trval 30 000 rokov.
  2. Otepľovanie z CO2 a iných skleníkových plynov je väčší ako ochladzujúci efekt očakávaný za prirodzených podmienok. Bez ľudského zasahovania by orbita Zeme spolu s jej náklonom, pokles solárneho príkonu od päťdesiatych rokov a vulkanická aktivita spôsobovali globálne ochladzovanie. Napriek tomu globálne teploty očividne stále stúpajú.

Preto môžme usudzovať, že s postujúcim sa zvyšovaním koncentrácie CO2 je návrat doby ľadovej veľmi nepravdepodobný. Namiesto toho sa teploty zväčšujú a toto zvyšovanie môže priniesť značné výdavky s málo, alebo žiadnymi výhodami.

(V českom jazyku viď viac o astronomických vplyvoch tu.)

Translation by kris.tab, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us