Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Zastavilo sa globálne otepľovanie v 1998?

Čo hovorí veda...

Naša planéta od 1998  neustále akumuluje teplo - globálne otepľovanie stále prebieha. Napriek tomu že povrchové teploty vykazujú vysokú vnútornú variabilitu vo výmene tepla medzi oceánom a atmosférou. V 1998 bolo nezvyčajne teplo vzhľadom na silný El Nino.

Skeptický argument...

Od roku 1998 sa neoteplilo

V rokoch 1998-2005 sa teplota nezvýšila. Toto sa deje súčasne so stále vyššou mierou vypúšťania CO2 do atmosféry. (Bob Carter)

Tvrdenie, že sa globálne otepľovanie zastavilo v 1998 prehliada jednu jednoduchú fyzikálnu skutočnosť- povrch a atmosféra sú iba malou časťou klímy Zeme (aj keď je to časť, ktorú obývame). Celá planéta akumuluje teplo vzhľadom na energetickú nerovnováhu. Atmosféra sa otepľuje. Oceány akumulujú energiu. Povrch absorbuje teplo a ľad absorbuje teplo, z ktorého sa roztápa. Aby sme dostali celý obrázok o globálnom otepľovaní, musíme vidieť celý tepelný objem Zeme.

 Tieto analýzy môžme nájsť vo An observationally based energy balance for the Earth since 1950 (Murphy 2009) (energetická rovnováha pre Zem založená na pozorovaní od roku 1950), ktorá pridáva tepelný objem z oceánov, atmosféry, povrchu a ľadu. Na vypočítanie celkového tepelného objemu Zeme autori použili dáta z meraní tepelného objemu oceánov z vrchných 700 metrov. Zahrnuli aj tepelný objem z hlbších vôd- až do hĺbky 3000 metrov. Na výpočet atmosférického tepelného objemu použili merania povrchovej teploty a tepelnú kapacitu troposféry.Tepelný objem ľadu (energia potrebná na roztopenie ľadu) a povrchu boli tiež zahrnuté.

 Graf 1: anomálie totálneho tepelného objemu Zeme od 1950(Murphy 2009) Dáta pre oceán boli zobraté z Domingues et al 2008. Povrch + atmosféra zahrňujúc teplo absorbované na roztopenie ľadu.

Pohľad na celkový tepelný objem Zeme jasne ukazuje, že globálne otepľovanie pokračuje aj po roku 1998. Planéta stále akumuluje teplo. Tak prečo záznamy povrchových teplôt ukazujú rok 1998 ako najteplejší rok? Na grafe 1 môžme vidieť, že tepelná kapacita povrchu a atmosféry je malá v porovnaní s oceánom. A preto aj relatívne malé výmeny tepla medzi atmosférou a oceánom môžu spôsobiť významné zmeny v povrchovej teplote.

 V 1998 abnormálne silný El Nino spôsobil tepelný prenos z Tichého oceánu do atmosféry. Následkom čoho sme zaznamenali nadpriemerné povrchové teploty. Naopak, niekoľko posledných rokov sa prejavili mierne podmienky El Nina, ktoré mali na teplotu atmosféry ochladzujúci efekt. A niekoľko posledných mesiacov sa opäť prehuplo do teplejšieho El Nino. Toto prebehlo v rovnakom období s najteplejšími povrchovými teplotami oceánu v júli-auguste v správe. Táto vnútorná odchýlka, kedy sa teplo presúva v našej klíme, je dôvod prečo sú povrchové teploty taký silný signál.

Použitie pohyblivých priemerov na rozlíšenie dlhodobých trendov

 Pri takej širokej vnútornej variabilite vedci zapájajú štatistické metódy aby rozoznali dlhodobé trendy v povrchovej teplote. Najľahšia cesta ako odstrániť krátkodobé odchýlky, odhaľujúce akékoľvek fundamentálne trendy, je znázorniť pohyblivý priemer uvedený v Čakaní na ochladenie(Waiting for cooling Fawcett &Jones 2008). Graf 2 zobrazuje 11-ročný kĺzavý priemer. Boli použité tri rôzne súbory dát- NCDC, NASA GISS a britský HadCRUT3. Vo všetkých troch súboroch dát nevykazuje pohyblivá hodnota žiadne známky toho, že by sa trendy otepľovania zmenili.

Graf 2: globálne spriemerované ročné priemerné teplotné anomálie v stupňoch celzia, spolu s 11-ročným neváženým pohyblivým priemerom (neprerušované čiary). Modré krúžky sú z Hadley centre (Britského). červené diamanty sú z NASA GISS. Zelené štrvoce sú z NOAA NCDC. NASA GISS a NOAA NCDC sú vyrovnávané vo vertikálnom smere zvýšením o 0,5°C pre lepšiu viditeľnosť.

Lineárne trendy od 1998 do 2007

 Teraz sa Fawcett a Jones zameriavali na ochladzujúce trendy počas 10 rokov od 1998. Objavili priamy trend otepľovania v priebehu 1998 až 2007 vo všetkých troch súboroch dát. Všimnite si, že HadCRUT3 ukazuje menšie otepľovanie ako NASA GISS a NCDC. Toto sa deje v súvislosti s tým, že údaje z HadCRUT3 nepokrývajú časti Arktídy, kde bolo počas posledných rokov výrazné oteplenie.

 

Graf 3: lineárne trendy(neprerušovaná čiara) v troch rôznych ročných priemerných teplotných časových radách počas dekády 1998-2007.

Odstraňovanie prejavov El Nino z teplotného záznamu

Dôvod prečo bol rok 1998 tak výrazne teplejší, bol veľmi silný El Nino. Fawcett a Jones odstránili južné kolísanie (ENSO) El Nino prejavov, vypočítaním lineárnej regresie globálnych teplôt oproti Južnému oscilačnému indexu (Southern Oscilation Index). Detailný opis procesu môžme nájsť v Fawcett 2007. Výsledky môžme vidieť v grafe 4.

 

Graf 4: tri časové série globálnych priemerných teplotných rád za rok (krúžky) v stupňoch celzia, spolu s ENSO- prispôsobená verzia (línie) pre obdobie 1910-2007.

Všetky tri súbory dát ukazujú, že neobyčajne teplý rok 1998 bol z dôvodu veľmi silného El Nino v 1997-98- Vo všetkých troch ENSO upravených súboroch dát je 2006 najteplejší rok v zázname a trend od 1998 do 2007 je otepľovanie.

Je vlastne 1998 najteplejší rok v záznamoch?

 V troch rôznych teplotných záznamoch HadCRUT3, NASA GISS a NCDC, je rok 1998 uvedený ako najteplejší iba v HadCRUT3. Pre NASA GISS a NCDC je najteplejší rok v záznamoch 2005. Nová nezávislá analýza HadCRUT správy vrhá svetlo na túto nezrovnalosť. Analýzu vytvorili v Európskom centre pre strednedobé predpovede počasia(ECMWF) ktoré vypočítalo globálnu teplotu s použitím škály zdrojov zahrňujúc merania teploty povrchu, satelitov, rádiosond, lodí a bójí. Zistili, že otepľovanie je väčšie ako ukazuje HadCRUT. A to preto, že HadCRUT vzorkuje regióny, ktoré vykazujú menšie zmeny, v priemere, ako celkovo v globále.

 Graf 5 ukazuje oblasti, ktoré vzorkoval HadCRUT v porovnaní s oblasťami, ktoré zahrnul do svojej databázy ECMWF. Analýzy ECMWF ukazujú, že v regiónoch, kde je riedkosť dát ako Rusko, Afrika a Kanada bolo zaznamenané silné oteplenie nad pevninou, čo nie je zahrnuté do HadCRUT vzorkových dát. Toto vedie ECMWF k veľmi presvedčivému úsudku, že HadCRUT správa je na spodnej hranici pravdepodobnosti otepľovania.

 

 Graf 5: zvyšovanie v záznamoch teploty blízko povrchu (°C) od (1989-98) do (1999-2008). Horná figúra ukazuje vzorkové regióny HadCRUT, nižšia figúra ukazuje ECMWF analýzy(ECMWF 2009).

Tieto výsledky nie sú neočakávané. NASA GISS objavila, že hlavný prispievateľ k rekordnému teplu v 2005 je extrémne otepľovanie v Arktíde(Hansen 2006). Keďže je tam len niekoľko meteorologických staníc, NASA predĺžila teplotné anomálie z najbližších merných staníc. Zistili, že odhadované silné otepľovanie Arktídy bolo zhodné s infračervenými satelitnými meraniami a rekordne nízkymi koncentráciami morského ľadu.

 

Graf 6: povrchové teplotné anomálie pre prvú polovicu dekády 21 storočia (Hansen 2006)

Translation by kris.tab, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us