Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Emise CO2 neodpovídají jeho koncentracím v ovzduší

Co říká věda...

Srovnáme-li emise CO2 rovnou s jeho koncentrací v prostředí, dlouhodobé trendy si dosti odpovídají. To nezávisle potvrzují uhlíkové izotopy, jejichž podíl (C13/C12) má klesající tendenci, což dobře souhlasí s emisemi uvolňovanými v důsledku užívání fosilních paliv.

Argument skeptiků...

„Je jednoduché ukázat, že neexistuje žádný vztah mezi emisemi CO2 a jeho množstvím v atmosféře. Během tří let 1979 až 1982 došlo k dramatickému nárůstu cen ropy. Snížila se spotřeba a tudíž i emise CO2. Přesto jsme nezaznamenali žádnou změnu v tempu růstu obsahu CO2 v ovzduší, což dokazuje, že prvotní příčinou růstu koncentrace CO2 není lidská činnost.“ (Telegraph)

Pro přímé srovnání emisí CO2 s jeho hladinami v atmosféře musíme obě sady údajů převést na gigatuny CO2. Emise CO2 jsou obvykle uváděny v gigatunách uhlíku („GtC“). Jedna gigatuna je rovna jedné miliardě tun. Jde v tomto případě jen o hmotnost uhlíkových atomů v molekulách oxidu uhličitého. Atomová hmotnost uhlíku je 12, molekulová hmotnost oxidu uhličitého je 44. Takže abychom spočítali hmotnost CO2 z hmotnosti uhlíku, musíme hmotnost uhlíku vynásobit 44/12. Jinými slovy, jedna gigatuna uhlíku odpovídá 3.67 gigatunám CO2.

Množství atmosferického CO2 vyjadřujeme objemově, a to jako „části na milion“ (parts per million, ppm). Pro převod z ppm na gigatuny uhlíku doporučuje Informační centrum pro analýzy CO2 (CDIAC): 1 ppm atmosferického CO2  odpovídá 2.13 Gt uhlíku. Odtud po vynásobení našimi  44/12 vyplývá: 1 ppm ~ 7.81 Gt CO2. Nyní mohou být obě časové řady vykresleny a srovnány v jednom grafu, v jednotkách gigatun oxidu uhličitého:

Množství CO2 v atmosféře

Obrázek 1: množství CO2. Zelená – měření z ledové čapky Law Dome, východní Antarktida; modrá – měření při sopce Manua Loa, Havai, červená – úhrn lidské produkce CO2 (červená podle CDIAC).

Celkově řečeno, obrázek ukazuje celkové množství CO2 v atmosféře (nahoře) proti celkovému množství CO2, které do atmosféry vypustilo lidstvo (dole). Minimálně podobný tvar obou křivek (řekněme tvaru hokejky) ukazuje jistou korelaci. Známe ale její příčinu?

Není těžké si představit, že by množství CO2, které přidáváme do atmosféry, mohlo souviset s množstvím CO2, které v ní zůstane. Potvrzení této domněnky plyne z pozorování typů vzdušného CO2. Atom uhlíku se vyskytuje ve formě několika izotopů lišicích se různým neutronovým číslem. Uhlík C13 má neutronů sedm a uhlík C12 šest. Poměr těchto izotopů v rostlinném těle je nižší než v atmosféře. Zvyšuje-li se množství vzdušného CO2 v důsledku využívání fosilních paliv aj., měl by se poměr C13/C12 zmenšovat. To přesně nastává (Ghosh, 2003<) a naměřené hodnoty kladně korelují se množstvím vypouštěných emisí.

Obrázek 3: Celosvětové roční emise CO2 z fosilních paliv a výroby cementu v Gt uhlíku (černá), poměr atmosferického uhlíku C13/C12, sopka Manua Loa, 1981–2002 (červená). (IPCC AR4)

Translation by martin.hippo, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us