Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Grónský ledový příkrov se nemůže zhroutit

Co říká věda...

Satelitní měření gravitace ukazují, že z Grónska mizí led čím dál rychleji, čímž vzrůstá jeho podíl na zvyšování mořské hladiny.

Argument skeptiků...

Grónský ledový příkrov se nemůže zhroutit

Studie o Grónsku publikovaná 6. července 2007 v časopise Science byla zpracována mezinárodním týmem vědců, který nalezl důkazy DNA svědčící o tom, že ledový krunýř pokrývající tento obrovský ostrov přežil období posledního oteplení planety. Tato studie ukazuje, že grónský led může být méně náchylný k masivnímu tání, které bylo předpovězeno počítačovými modely změny klimatu. Studie shledala, že Grónsko („Greenland“) skutečně bylo zelené, předtím, než ledovce doby ledové zahalily rozsáhlá území severní polokoule někdy v době před 450 000 až 800 000 lety. (Marc Morano)

Hmotnost grónského ledu je zjišťována pomocí dvojice družic GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), které měří změny v gravitačním poli Země. Jimi zjištěná data dávají celkový obraz ledového příkrovu. Obrázek 1 ukazuje proměny hmotnosti ledového štítu od dubna 2002 do února 2009 (Velicogna 2009). Modré křížky ukazují měsíční hodnoty hmotnosti ledu. Červené křížky vyrovnávají sezónní kolísavost. Zelená čára je nejlepší kvadratické proložení a ukazuje, že úbytek grónského ledu se zrychluje tempem 30 Gt/a2. Úbytek hmotnosti ledového příkrovu se v období 9 let zdvojnásobil.

Greenland ice sheet mass in Czech

Obrázek 1: Časová řada znázorňující změny hmotnosti ledu grónského ledového příkrovu odhadnutá z měsíčních výsledků satelitů GRACE za období od dubna 2002 do února 2009. Neupravené hodnoty znázorňují modré křížky. Hodnoty s odfiltrovanou závislostí na ročním období za použití třináctiměsíčního okna jsou zobrazeny jako křížky červené. Nejlépe odpovídající trend při proložení parabolou je znázorněn zelenou čarou. (Velicogna 2009

Dlouhodobým trendem je od 70. let stále se zrychlující úbytek hmotnosti ledu. To je potvrzeno satelitními měřeními gravitace za posledních 9 let, která shledala, že rychlost úbytku hmotnosti ledu se za tuto dobu zdvojnásobila. Podíl grónského ledového příkrovu na stoupání hladiny oceánů trvale a rapidně roste.

(Přeložila Pavlína Machková, upravil a zveřejnil J. Hollan.)

Translation by jenikhollan, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us