Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Počet ledních medvědů roste

Co říká věda...

Lední medvědi jsou ohroženi vyhynutím tak jako mnoho dalších druhů.

Argument skeptiků...

Dr. Mitch Taylor, biolog pro ministerstvo životního prostředí v Kanadě, říká, že populace ledních medvědů se zvyšuje. Dr. Taylor připouští, že se v jedné oblasti, západní části Hudsonova zálivu, populace snížila, zatímco ve zbylých oblastech se populace zvýšily. V rozhovoru s časopisem Scotsman Dr. Taylor vysvětluje: „Jsme svědky nárůstu medvědů, což je opravdu neočekávané a na místech, kde vidíme pokles populace, je to kvůli lovu, nikoliv změnou klimatu.“ (Mitchell Taylor)

Lední medvědi se nacházejí v oblasti polárního kruhu a okolní pevniny. Je tam 19 rozpoznaných subpopulací a jejich počet se odhaduje asi na 20 000 až 25 000. Lední medvědi jsou klasifikováni jako zranitelní podle Světového svazu ochrany přírody (IUCN) a jsou uvedeni v seznamu ohrožených druhů v rámci US Endangered species Act. Přesto někteří tvrdí, že počet ledních medvědů se od padesátých let zvýšil a nyní je stabilní. Takže jaká je situace u tohoto druhu?

Nejdříve musíme zmínit několik bodů o počtu ledních medvědů:

  • Nikdo doopravdy neví, kolik medvědů bylo v letech 1950 až 1960. Odhady byly později založeny na příležitostných dokladech poskytnutých lovci a průzkumníky a nikoliv vědeckými průzkumy.
  • Lední medvědi jsou ovlivněni několika faktory jako jsou lov, znečištění a těžba ropy. Nejmarkantnější je lov, a to zejména po zavedení sněžných skútrů, letadel a ledoborců, to vedlo k obrovskému poklesu některých subpopulací. Zavedení Mezinárodní dohody o ochraně ledních medvědů v roce 1973, která omezila nebo dokonce za určitých okolností zakázala lov, v důsledku vedlo ke zvýšení počtu ledních medvědů.
  • Ne všechny subpopulace jsou zasaženy ve stejné míře důsledky změny klimatu a zatímco některé subpopulace jsou dobře studovány, o ostatních je nedostatek údajů, abychom mohli obecně hovořit o aktuálních i původních počtech.

S tímto vědomím, co vlastně říkají čísla? Podle zprávy specializované skupiny IUCN zabývající se ledními medvědy z roku 2009 se z 19 rozpoznaných subpopulací počty v 8 z nich snižují, v 1 zvyšují, 3 jsou stabilní a u ostatních 7 není dost údajů, aby se činily nějaké závěry. Na obrázku 1 jsou srovnány údaje za rok 2005 a 2009.

 

Obr. 1: Stav subpopulací ledních medvědů pro rok 2005 a 2009 (Zdroj: Polar Bear Specialist Group

Jak úbytek míst výskytu tak i nadměrný lov jsou odpovědné za pokles některých subpopulací. Abychom pochopili, proč IUCN a US Endangered species Act považují lední medvědy za ohrožené, je třeba se podívat na to, jaký asi budou mít zvyšující se teploty vliv na místa jejich výskytu v budoucnosti. Lední medvědi jsou velmi specializovaní savci, kteří jsou do značné míry závislí na ledu kvůli potravě a dalších aspektech svého životního cyklu. Satelitní data ukazují, že arktického mořského ledu ubývá posledních 30 let a předpovědi ukazují, že tento trend bude pokračovat, vzhledem k tomu, že teplota dál roste. Změny ledových ploch mají vliv na lední medvědy v několika směrech:

  • Časný ústup ledu v létě znamená, že medvědi mají méně času lovit, a proto méně času na budování tukových zásob.
  • Fragmentace a úbytek mořského ledu má řadu dopadů. Nutí medvědy plavat delší vzdálenosti, na což spotřebují více svých tukových zásob. Také se snižuje počet tuleňů, kteří jsou hlavním zdrojem potravy medvědů, a brání to cestování a výrobě doupat. A také to nutí medvědy trávit více času na zemi, to zvyšuje interakce s lidmi, což může vést k vyšší úmrtnosti.

Chcete-li získat představu o možných dopadech budoucích klimatických změn na lední medvědy, můžeme se podívat na subpopulace, které se nacházejí na jižním okraji rozšíření medvědů, tam byly změny přirozeného prostředí dosud nejvíce patrné. Dobrým příkladem je subpopulace ze západní Hudson Bay, která je jednou z nejlépe sledovaných. Zde rozpad ledových ker probíhal dříve než před 30 lety, čímž se snížila doba získávání potravy asi o tři týdny. Důsledkem je, že se průměrná hmotnost samic ledních medvědů snížila o cca 21 % v letech 1980 až 2004 a populace se snížila o 22 % v letech 1987 až 2004. Na Aljašce jsou doklady zvýšené úmrtnost mláďat způsobené úbytkem mořského ledu.

Důvodem. proč jsou lední medvědi klasifikováni jako ohrožení, jsou dopady budoucí změny klimatu na přirozené prostředí (místa výskytu) medvědů. Aktuální analýza subpopulací, o kterých jsou dostatečné údaje, jasně ukazuje, že tyto subpopulace jsou převážně v úbytku. Další degradace přirozeného prostředí ledních medvědů zvýší jejich ohrožení.

(překlad Tereza Vlčková, úpravy a zveřejnění Jan Hollan)

Translation by jenikhollan, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us