Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Jaká je spojitost mezi hurikány a globálním oteplováním?

Co říká věda...

Není zcela jasné, zda globální oteplování zvyšuje četnost hurikánů, ale rostoucí počet důkazů svědčí o tom, že globální oteplování zapříčiňuje větší intenzitu hurikánů.

Argument skeptiků...

Hurrikány nesouvisejí s globálním oteplováním

Podle National Hurricane Center nejsou bouře na celém světě intenzivnější nebo častější, než tomu bylo od roku 1850. Jen fakt, že se média neustále zabývají každou významnější bouří kdekoliv ve světě, vyvolává takový dojem.“ (Paul Bedard)

Existují dva aspekty hurikánů, které bývají často zaměňovány. Proto bude lepší vysvětlit tyto pojmy zvlášť. Zapříčiňuje globální oteplování vyšší frekvenci hurikánů? A zapříčiňuje jejich rostoucí intenzitu?

Frekvence hurikánů

Práce z července 2007 zkoumající hurikány v severním Atlantiku ukázala, že se za minulé století zvýšil počet zaznamenaných hurikánů. Shrnutí znělo: "rostoucí počet cyklón vedl ke zřetelnému trendu v počtu velkých hurikánů a je jasně spojen se skleníkovým efektem" (Holland 2007). Taková formulace byla nicméně zpochybněna analýzou monitorovacích systémů, z které vyplývá: "lepší monitoring v posledních letech je zodpovědný za většinu, ne-li za všechny pozorované trendy ve zvyšující se frekvenci tropických cyklón" (Landsea 2007). Jinými slovy, důvod, proč je zpozorováno více hurikánů, může být v tom, že máme k dispozici lepší pozorovací metody, letadla, radary a satelity.

History of tropical storms and hurricanes in the North Atlantic

Graf 1: Historie tropických bouří, hurikánů a velkých hurikánů (kategorie 3+) v severním Atlantiku, odvozená z analýzy National Hurricane Center (Global Warming Art).

Otázka četnosti hurikánů byla řešena i v rámci studie, která používá klimatické modely k simulaci reakcí hurikánů na oteplování v severním Atlantiku. Zvýšení teploty vede k růstu ve vertikálním střihu větru, což může bránit formování hurikánů (Vecchi 2007). Plyne z toho, že dopad globálního oteplování na četnost hurikánů je jedna z oblastí, které vyžadují další zkoumání.

Intenzita hurikánů

Pro zjištění vlivu rostoucích teplot na intenzitu hurikánů začala jedna studie definicí potenciální destruktivity hurikánu, založené na tom, kolik energie ztratí hurikán třením o zemský povrch (Emanuel 2005). Z indexu předané energie (PDI = power dissipation index) vyplývá, že od poloviny sedmdesátých let došlo k posílení bouří, a to jak vlivem jejich delší doby existence, tak i vyšší intenzity. Síla hurikánů také úzce souvisí s teplotou mořské hladiny. To naznačuje, že budoucí oteplování povede ke zvýšení destruktivního potenciálu tropických hurikánů.

Hurricane Intensity (Power Dissipation Index) versus North Atlantic Sea Surface Temperature - Emmanuel 2005

Graf 2: Index předané energie (tečkovaná čára vyjadřující sílu hurikánů) versus povrchová teplota Atlantiku v tropickém pásmu (souvislá čára). (Emannuel 2005).

Globální satelitní data od roku 1981 mohou být využita k rozšíření analýzy intenzity hurikánů na všechny oceány, pro hledání trendů v rychlosti větru (Elsner 2008). Graf 3 ukazuje dlouhodobý trend v maximální rychlosti větru (např. zda jsou hurikány postupně silnější či slabší) v závislosti na kvantilech hurikánů dle jejich síly (od nejslabší desetiny hurikánů po nejsilnější desetinu). Říká nejen, zda jsou hurikány všeobecně stále intenzivnější, ale i jak rozdílné jsou změny u hurikánů, které v dané době patřily do skupin slabých, středně silných a nejsilnějších. Celkově je zaznamenán statisticky významný vzestupný trend (vodorovná červená čára). Ale ještě významnější je fakt, že podle Elsnera slabší hurikány nevykazují žádné trendy, kdežto silnější hurikány mají tendenci ještě sílit. To znamená, že pokud budou teploty moří stále růst, bude se zvyšovat i počet hurikánů kategorie 4 a 5, které zasáhnou i pevninu. Více o Elsnerově práci...

(Přeložila Žaneta Ondroušková, upravil a zveřejnil J. Hollan; doplňující informace a diskusi viz anglický originál.)


Translation by jenikhollan, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us