Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Hebben wetenschappers in de jaren 70 beweerd dat er een ijstijd aankwam?

Uit onderzoek blijkt...

Ook in de jaren 70 was in het overgrote deel van alle klimaatonderzoeken sprake van opwarming. Een op handen zijnde ijstijd bestond voornamelijk in de verbeelding van de media.

Volgens de sceptici...

Wereldwijde afkoeling voorspeld

"In de media werd in de jaren 50 al gewaarschuwd voor een op handen zijnde afkoeling van de aarde en deze waarschuwingen werden in de jaren 70 steeds luider. Rond 1975 was "afkoeling" zelfs een synoniem voor "dood en verderf" geworden. Dit beeld van een aanstaande wereldwijde catastrofe vertoont een opvallende gelijkenis met het huidige beeld dat in de media wordt geschetst van het gevaar van opwarming van de aarde." - Fire and Ice (2006)

Wat was in de zeventiger jaren de mening van het merendeel van de wetenschappers? Het bekendste citaat staat in het Newsweek-artikel "The Cooling World" (1975), waarin werd gesteld dat afkoeling van de aarde een dramatische afname van de voedselproductie zou kunnen betekenen:

"Hoewel weerkundigen het niet eens zijn over de oorzaak en de omvang van de mate van afkoeling, zijn ze vrijwel unaniem van mening dat door deze afkoeling de productiviteit van de landbouw gedurende de rest van deze eeuw zal verminderen."

Het artikel "Another Ice Age?" in Time (1974) schetst een vergelijkbaar droevig beeld:

"Gedurende de laatste 30 jaar is de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer geleidelijk gedaald en deze trend vertoont geen enkele neiging weer te gaan stijgen. Onheilsprofeten onder de weerkundigen zien in deze weersafwijkingen in toenemende mate voorbodes van een nieuwe IJstijd."

Maar let op: dit zijn citaten uit tijdschriften en niet uit wetenschappelijk onderzoek!

Als we de "peer reviewed" (uitleg) wetenschappelijke publicaties uit de periode 1965-1979 bekijken, zijn er slechts 7 die een afkoeling voorspellen, terwijl een aanmerkelijk groter aantal (42 stuks) ook toen al een opwarming verwachtte (Peterson 2008). Er werd door de wetenschap dus geen afkoeling voorspeld, integendeel. Een ruime meerderheid van alle klimaatonderzoek in de jaren 70 voorspelde dat de aarde zou opwarmen als gevolg van toename van de CO2-uitstoot.


Figuur 1: aantal publicaties waarin afkoeling (blauw) of opwarming (rood) is voorspeld. In geen enkel jaar waren er meer publicaties over afkoeling dan over opwarming (Peterson 2008).

Het meest uitgebreide onderzoek in de zeventiger jaren over klimaatverandering (en wat in die tijd nog het dichtst bij een wetenschappelijke consensus kwam) is het verslag van de Amerikaanse National Academy of Sciences / National Research Council (1975). Hun conclusie was:

"Er is in kwantitatief opzicht onvoldoende kennis aangaande het mechanisme van ons klimaat of van de manier waarop bepaald wordt in welke richting dit zich ontwikkelt. Zonder dit fundamentele begrip lijkt het niet mogelijk om klimaatvoorspellingen te doen."

Deze conclusie wijkt sterk af van hun huidige standpunt dat in 2005 is uitgegeven in de vorm van een gemeenschappelijke verklaring, samen met de Academies van Wetenschappen van Brazilië, Frankrijk, Canada, China, Duitsland, India, Italië, Japan, Rusland en Groot-Brittannië:

"Er is nu overtuigend bewijs dat er een significante opwarming plaatsvindt en waarschijnlijk kan het merendeel hiervan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten. Het wetenschappelijk begrip inzake klimaatverandering is nu voldoende duidelijk om met spoed de te nemen maatregelen te rechtvaardigen."

In tegenstelling tot de jaren 70 is er nu een groot aantal wetenschappelijke instanties die verklaringen hebben afgegeven die de opwarming van de aarde als gevolg van menselijk handelen bevestigen. Meer over de overeenstemming binnen de wetenschap...

Deze instanties zijn onder andere:

Voorspellingen in de jaren 70 dat de aarde zou afkoelen bestonden dus uit mediaberichten plus slechts een handvol wetenschappelijke publicaties. Het geringe aantal onderzoeken waarin een afkoeling werd voorspeld, werd ruim overvleugeld door het aantal onderzoeken dat opwarming als gevolg van toename van de menselijke CO2-uitstoot voorspelde.

Momenteel ondersteunt een stortvloed aan onderzoeken en een enorme overeenstemming binnen de wetenschap de stelling van een door de mens veroorzaakte opwarming. Het is dus ongepast en misleidend om (media)voorspellingen uit de zeventiger jaren te vergelijken met de huidige situatie.

Translation by DarkSkywise, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us