Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Förutspådde forskarna en stundande istid på 70-talet?

Vad vetenskapen säger...

1970-talets förutsägelser om en stundande istid var till största del en mediaprodukt. Majoriteten av den referensgranskade forskningen vid denna tidpunkt förutspådde en uppvärmning p.g.a. en ökning av CO2. 

Skeptikers argument...

Istid förutspåddes under 70-talet

“Media har spridit varningar om en avkylningsperiod sedan 1950-talet. Dessa alarmrapporter växte sig starkare under 1970-talet. 1975 ansågs till och med en stundande nedkylning av Jorden vara den största framtida faran för orsaker ”till död och misär”. Dessa varningar om globala katastrofer liknar anmärkningsvärt mycket de rapporter om global uppvärmning som media i dag levererar 

 

 

Vad sade den vetenskapliga koncensusen under 1970-talet om det framtida klimatet? Det mest citerade exemplet av 1970-talets förutsägelser om en nedkylning är en artikel i Newsweek från 1975 -"The Cooling World" – som hävdade att nedkylning ”kan innebära en drastisk nedgång av produktionen av mat”. “Meteorologerna är oense om orsakerna och vidden av denna avkylningstrend…Men de är nästan enhälliga i sin syn att denna trend kommer reducera jordbrukets produktivitet för åtminstone resten av seklet”

En artikel i Time magazine från 1975 - Another Ice Age? – målade upp en liknande dyster bild.

”När meteorologer mäter ett medel av temperaturen runt jorden, ser de att atmosfären har blivit kallare och kallare under de senaste tre decennierna. Trenden visar inga indikationer på att vända.  

”Antalet klimatologer som målar upp en dyster framtidsbild blir allt oroligare över att de förändringar som de ser är starten på en nu istid”

Detta är dock media-artiklar, inte vetenskapliga studier. För vad sa den samlade forskarkåren om klimatförändringarna under denna tid? En studie av referensgranskade artiklar från 1965 till 1979 visar att endast ett fåtal artiklar (totalt 7) förutspådde en global avkylning. Hela 42 st förutspådde dock en global uppvärmning (Peterson 2008). Större delen av klimatforskarna från 1970-talet förutspådde alltså att Jorden skulle värmas upp p.g.a. ökade CO2-halter. Forskarna trodde alltså inte på en global nedkylning, utan snarare den raka motsatsen.  

  

 

Figur 1: Antalet publicerade artiklar som förutspått en global nedkylning (blå) respective uppvärmning (röd). Under inget år har antalet ”nedkylnings-artiklar” varit fler än antalet ”uppvärmnings-artiklar”.(Peterson 2008). 

 

Under 70-talet var den mest heltäckande studien om klimatförändringar (och det närmaste till vetenskaplig koncensus som man kom på den tiden) 1975 års studie av USAs vetenskapsakademi och det Nationella forskningsrådet - ”US National Academy of Sciences/National Research Council Report”. Deras enkla slutsats var ”…vi har inte en bra kvalitativ förståelse om hur klimatet fungerar och vad som styr det. Utan denna fundamentala förståelse verkar det inte möjligt att förutspå klimatet.

Detta står i stark kontrast till den samtida positionen för USAs Vetenskapakademi nutida ståndpunkt att ”…det finns starka bevis att en signifikant global uppvärmning pågår…Det är troligt att större delen av uppvärmningen under de senaste decennierna kan tillskrivas människans aktiviteter…Den vetenskapliga förståelsen om klimatförändringar är nu tillräckligt tydlig för att rättfärdiga nationer att vidta direkta åtgärder.” Detta är ett gemensamt ställningstagande med Vetenskapsakademierna från Brasilien, Frankrike, Kanada, Kina, Tysklan, Indien, Italien, Japan, Ryssland och Storbritannien.  

I motsats till 1970 finns det nu ett stort antal av vetenskapliga organisationer som offentligtgjort att de instämmer i att den globala uppvärmningen är orsakad av människan. Se lista nedan: 

 

70-talets förutsägelser om en global nedkylning var alltså endast förekommande i media och i ett litet antal referensgranskad litteratur. Det lilla antalet artiklar som förutspådde nedkylning var kraftigt underrepresenterade gentemot de artiklar som talade om en framtida uppvärmning, som ett resultat av de ökade nivåerna av CO2. Idag finns det en uppsjö av artiklar som stöder koncensus-åsikten om att människan bär det största ansvaret för dagen globala uppvärmning. Att jämföra denna massiva enstämmighet med 70-talets förutsägelser om nedkylning är såväl olämpligt som vilseledande.

Mer om den vetenskpliga koncensusen..

Translation by Gustaf Stetler, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us