Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Zijn temperatuurmetingen betrouwbaar?

Uit onderzoek blijkt...

Temperatuurmetingen die aan alle voorwaarden voldoen geven in steden, op het platteland, in oceanen en vanuit satellieten allemaal hetzelfde beeld: de aarde warmt op.

Volgens de sceptici...

Temperatuurmetingen deugen niet

"Meetstations in de Verenigde Staten staan soms naast de afvoer van airconditioners, midden op het asfalt van parkeerplaatsen, op gloeiend hete daken, of vlakbij trottoirs en gebouwen die warmte opnemen of afgeven. 89 procent van de meetstations voldoet niet aan de voorwaarde van de National Weather Service dat een meetstation zich op minimaal 30 meter afstand van kunstmatige warmtebronnen en warmte-afgevende/reflecterende oppervlakken moet bevinden." - Anthony Watts (2009)

Natuurlijk is iedereen het er over eens dat het een goede zaak is als temperatuurmetingen nog nauwkeuriger en betrouwbaarder worden en het streven naar betere metingen door Anthony Watts and Steve McIntyre is absoluut prijzenswaardig. Hun stelling dat bij nauwkeurigere metingen zal blijken dat er geen of aanmerkelijk minder opwarming plaatsvindt, is echter niet juist.

Correctie voor het stedelijk warmte-eilandeffect (UHI)

Bij het verwerken van temperatuurgegevens door de GISS-afdeling van NASA wordt zeer veel zorg besteed aan het corrigeren voor het zogenaamde "stedelijk warmte-eilandeffect" (afwijkingen die kunnen ontstaan door het meten in dichtbevolkte gebieden). Dit gebeurt door de temperatuurtrends in steden te vergelijken met trends van dichtbij gelegen plattelandsgebieden en vervolgens te compenseren voor het verschil. Hoe dit precies in zijn werk gaat, staat uitgebreid beschreven op de site van NASA (Hansen 2001).

In de meeste gevallen bleek het effect van stadswarmte klein te zijn en binnen de normale marges voor meetfouten te vallen. Sterker nog, in 42% van de gevallen bleken de trends lager te liggen dan op het platteland omdat meetstations vaak in "koeltegebieden" staan, bijvoorbeeld in parken. In ieder geval: het verhaal is bekend en natuurlijk worden de gegevens hiervoor gecorrigeerd. Meer over het warmte-eilandeffect...

NASA's Y2K "Milennium-bug"

De ontdekking door Steve McIntyre (bekend van de site ClimateAudit) van een meetfout in de GISS-temperatuurdata is best wel een indrukwekkend stukje werk en was behoorlijk beschamend voor NASA. Maar hoeveel verschil maakte het eigenlijk?

In figuur 1 zie je het verschil in de temperatuurafwijkingen ten opzichte van het lange-termijngemiddelde zowel voor als na aanpassing voor de gevonden fout. De oorspronkelijke trend bedroeg 0,185°C per 10 jaar, na correctie bleek de trend... nog steeds 0,185°C per 10 jaar. Uiteindelijk bleek het verschil minder dan 1/1000ste graad te zijn. Meer over NASA's milenniumbug...


Figuur 1: Gemiddelde wereldwijde temperatuurafwijkingen vóór de Y2K-correctie (bruine gesloten vierkantjes) en na correctie (zwarte open ruitjes) (bron: Open Mind).

Meer bewijs voor stijgende temperaturen:

De temperatuurstijging aan het aardoppervlak wordt door meerdere onafhankelijke bronnen bevestigd:

Translation by DarkSkywise, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us