Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Är yttemperaturmätningarna verkligen pålitliga?

Vad vetenskapen säger...

Flertalet studier kring effekterna av "urbana värme-öars" effekt samt hur omgivande mikro-områden kan tänkas påverka har funnit en negligerbar effekt på långsiktiga trender, speciellt när beräkningarna slås ut över stora regioner.  


Skeptikers argument...

Temperaturmätningar är opålitliga

Väderstationerna i USA har varit lokaliserade bredvid luftkonditionerings-fläktar, omringade av parkeringsplatser, på stekheta hustak och nära trottoarer och byggnader som absorberar och ger ifrån sig värme. 89 % av stationerna mötte inte kraven från "the National Weather Service" om att mätplatserna måste vara 30 meter ifrån någon konstgjord värmekälla eller en strålande/reflekterande värmekälla. (Watts 2009)

 

Målet att förbättra temperatur-data är någonting alla kan enas om som någonting eftersträvansvärt. För tillfället är arbetet som Anthony Watts och Steve McIntyre gjort det som oftast nämns i debatten. Emellertid är deras antagande, att förbättrade temperatur-mätningar kommer medföra bevis för en signifikant lägre eller ingen global uppvärmningstrend, felaktig.

 

Justera för effekten av “urbana värmeöar”

 

Vid sammanställandet av temperaturmätningar anstränger sig NASA GISS enormt för att exkludera eventuell påverkan från “urbana värmeöar” – dvs delar av områden som är värmere, och inte representerbara för området som helhet. De jämför långtgående stads-trender med närliggande rurala trender. Därefter justerar de, de urbana trenderna för att matcha de rurala trenderna. Denna process beskrivs i detalj på NASAs hemsida (Hansen 2001).

 

I de flesta fall fann de att den urbana uppvärmningen var liten och föll inom osäkerhetsintervall. Förvånande fann de även att 42% av stadstrender är kallare relativt landsbygsomgivningen och att väderstationer ofta är placerade på kallare platser (en park i staden). Poängen är att de är medvetna om att urbana värmeöar existerar och i stor utsträckning justerar för detta när de analyserar temperatur-data. Mer om urbana värmeöar...

 

NASA's "milleniumbugg"

 

Att Steve McIntyre's fann en bugg i NASAs GISS temperaturdata är en imponerande bedrivt, tro inget annat. Det är ett pinsamt fel av NASA, men hade det någon stor betydelse för analysen? Figur 1 jämför den globala temperaturtrenden före justeringarna av de upptäckta felen med trenden efter. Före upptäckten av felet var trenden 0,185°C/decennie. Efter justeringarna var trenden fortfarande 0,185°C/decennie. Förändringen av den globala medeltemperaturen var alltså mindre än en 1000-del av en grad. More on NASA's Y2K glitch...

 

 

GISS temperature before and after Y2K adjustment 

Figur 1: Globala medeltemperatur-avvikningar före (röda fyrkanter) och efter (svarta diamanter) NASA's justeringer för "milleniuebuggen" (Open Mind).

 

Andra bevis för stigande temperaturer

 

Yttemperatur-trender bekräftas också från flertalet, oberoende källor:

Translation by Gustaf Stetler, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us