Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mit: Historyczne pomiary temperatur są niewiarygodne

Co mówi nauka...

Wiele analiz wpływu miejskiej wyspy cieplnej i oddziaływania mikroklimatu dowiodło, że mają one zaniedbywalnie mały wpływ na długoterminowe trendy, zwłaszcza te uśrednione na dużych obszarach. Wszyscy możemy się zgodzić, że warto poprawiać sposoby pomiarów temperatury, ale założenie, że poprawa jakości danych dotyczących temperatur usunie albo znacznie obniży trendy globalnego ocieplenia jest błędne.

Argument sceptyków...

„Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich 30, a przede wszystkim w ciągu ostatnich 20 lat większość stacji pomiarowych została dosłownie i w przenośni ‘wchłonięta’ przez miasta. Co to oznacza? (…) WZROST TEMPERATURY, nazwijmy to po imieniu, sztuczny wzrost temperatury.” (Chłodno o klimacie).

Korekta efektu Miejskiej Wyspy Cieplnej

W trakcie gromadzenia danych o temperaturze powietrza, NASA GISS i inne zespoły naukowe zwracają wielką uwagę na każdy możliwy wpływ spowodowany efektem Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC). Naukowcy porównują miejskie długoterminowe trendy z trendami obserwowanymi w pobliskich stacjach poza wielkimi miastami. Na tej podstawie korygują miejskie trendy tak, żeby pasowały do wiejskich. Proces ten jest szczegółowo opisany na stronie NASA (Hansen 2001).

Naukowcy zaobserwowali, że w większości przypadków efekt ciepłego miasta jest niewielki i w granicach przedziału niepewności. Co ciekawe, w przypadku 42% obserwacji prowadzonych w miastach, trendy wzrostu temperatury okazują się wolniejsze niż na terenach pozamiejskich, gdyż stacje pogodowe są często umieszczane na tzw. wyspach chłodu (tzn. w parkach czy na terenach otwartych w obrębie miasta). Najważniejsze jest to, że naukowcy dobrze wiedzą o efekcie MWC i analizując zapisy temperatur rygorystycznie ten efekt korygują. Więcej o Miejskiej Wyspie Ciepła.

Zgłaszane przez sceptyków zarzuty znalazły swoją kulminację w projekcie BEST, w ramach którego grupa sceptycznych naukowców przeprowadziła własną, zupełnie niezależną od dotychczasowych, analizę danych ze stacji pomiarowych, tworząc własną metodykę analizy danych. Jaki był rezultat tych badań? W pełni potwierdziły one wcześniejsze opracowania NASA GISS, HadCRU i NOAA. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Zmiany temperatury nad lądami

Rysunek 1. Zmiany temperatury nad lądami. Porównanie wyników analiz NASA GISS, HadCRU, NOAA i BEST. Źródło: Berkeley Earth.

 

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by Irek Zawadzki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us