Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mit: Nie ma globalnego ocieplenia

Co mówi nauka...

Nauka posiada wiele różnorodnych dowodów na to, że globalne ocieplenie postępuje.

Argument sceptyków...

„Globalne ocieplenie to bzdura!” (Janusz Korwin Mikke)

Globalne ocieplenie zachodzi, o czym świadczy wiele niezależnych danych pomiarowych. Poniżej zamieszczamy zestawienie 10 kluczowych wyników obserwacji, które tego dowodzą:

  1. Rosną temperatury powietrza nad powierzchnią lądów, mierzone na stacjach meteorologicznych.Zdarzają się zarzuty, że ten zbiór danych nie jest wiarygodny, ze względu na efekt miejskich wysp ciepła, zaburzający pomiary w dużej liczbie stacji. Liczne analizy prowadzone przez różne zespoły badaczy wykazały, że efekt ten nie ma znaczenia dla wniosków dotyczących globalnego ocieplenia.
  2. Rośnie temperatura powierzchni morza.
  3. Rośnie temperatura powietrza nad powierzchnią oceanów.
  4. Rośnie temperatura niskich warstw troposfery, mierzona od około 50 lat za pomocą satelitów. Pierwsza dekada dwudziestego pierwszego wieku była najcieplejszą dekadą w historii pomiarów, a każda z ostatnich trzech dekad była cieplejsza od poprzedniej.
  5.  Rośnie energia wewnętrzna (ciepło) zmagazynowana w oceanie, mierzona od ponad pół wieku. Ocean magazynuje ponad 90% przyrostu energii w układzie klimatycznym, gromadzącej się w wyniku globalnego ocieplenia.
  6. Coraz szybciej rośnie średni poziom morza, mierzony od 1870 roku..
  7. Wraz ze wzrostem temperatury, rośnie wilgotność właściwa powietrza..
  8. Spada masa lodowców i lądolodów. W zależności od przyjętego do analizy okresu, szacuje się, że lodowce tracą rocznie od 210 do 371 mld ton lodu (Gardner i in., 2012; Cogley, 2009), lądolód Antarktydy około 200 mld ton, a lądolód Grenlandii aż 300-500 mld ton.
  9. Spada powierzchnia pokrywy śnieżnej na półkuli północnej. Zarówno pomiary satelitarne, jak i naziemne pokazują spadek pokrywy śnieżnej w ciągu ostatnich 90 lat. Najistotniejsze zmiany obserwuje się wiosną i latem: w latach 1970-2010 wiosenna pokrywa śnieżna była o ok. 8% mniejsza niż w okresie 1922-1970. (Derksen i Brown, 2012).
  10. Spada powierzchnia lodu morskiego w Arktyce. Powierzchnia lodu morskiego w Arktyce jest mierzona za pomocą satelitów od 1979 r. W tym okresie odnotowano, że ubywa jej w tempie 3,9% na dekadę.

Oznaki ogrzewającego się świata

Rysunek 1: „Oznaki ogrzewającego się świata”. Źródło: Przewodnik naukowy do sceptycyzmu globalnego ocieplenia.

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by Irek Zawadzki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us