Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Donate

Twitter Facebook YouTube Pinterest

RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
Keep me logged in
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Climate Hustle

97% konsensus om global oppvarming

Hva vitenskapen sier...

97% av klimaeksperter er enige om at menneskene forårsaker global oppvarming.

Det klimaskeptiske argumentet...

Det er ingen konsensus.
I Petition-prosjektet har over 31.000 forskere signert en underskriftskampanje som sier at "Det er ingen troverdige vitenskapelige bevis for at menneskets utslipp av karbondioksid i overskuelig framtid vil forårsake katastrofal oppvarming av jordas atmosfære…" (Petition Project)

Vitenskapen oppnår konsensus når forskerne slutter å argumentere. Når et spørsmål først blir stilt – som 'hva ville skje hvis vi sendte en masse ekstra CO2 opp i atmosfæren?' – kan det være mange hypoteser om årsak og virkning. Over tid blir hver idé testet og testet på nytt i tråd med den vitenskapelige metode fordi alle forskere vet at æren går til de som finner det riktige svaret (og alle andre blir irrelevante fotnoter i vitenskapshistorien). Nesten alle hypoteser vil tilbakevises i denne testperioden fordi bare én kommer til å besvare spørsmålet skikkelig, uten å etterlate mange biter som ikke henger ordentlig i hop. Dårlige teorier er vanligvis temmelig rotete.

Men testperioden må før eller senere ta slutt. Forskningens fokus vil gradvis innsnevres til de områdene som fortsatt gir mening. Ganske ofte vil en god teori gi svar på tilleggsspørsmål eller komme med viktige forutsigelser, noe som gir mer substans til teorien.

Så en vitenskapelig konsensus er forskjellig fra en politisk. Det er ingen avstemming. Forskerne gir ganske enkelt opp med å argumentere fordi vekten av indisiene er for overbevisende, strømmen er for sterk til å stå imot lenger. Forskerne forandrer mening basert på indisiene, og en konsensus utvikler seg over tid. Forskerne slutter ikke bare å argumentere, de begynner også å basere seg på hverandres resultater. All vitenskap avhenger av hva som går forut for den, og når en forsker bygger på arbeidet til en annen, anerkjenner han den andres arbeid via sitater. Det arbeidet som danner grunnlaget for klimaforskning blir ofte sitert av andre forskere, noe som viser at teorien er allment akseptert og blir stolt på.

I det vitenskapelige feltet klimastudier – som påvirkes av mange forskjellige disipliner – blir konsensus demonstrert av det antall forskere som har sluttet å argumentere om hva som forårsaker klimaendringer – og det er nesten alle sammen. En undersøkelse av 928 fagfellevurderte sammendrag med temaet 'global klimaforandring' publisert mellom 1993 og 2003 viser at ikke en eneste artikkel avviste konsensus-standpunktet at global oppvarming er menneskeskapt (Oreskes 2004).

Skeptical Science-teamet utførte en oppfølgingsstudie av over 12.000 fagfellevurderte sammendrag om temaet 'global oppvarming' og 'global klimaforandring' publisert mellom 1991 og 2011. De fant at blant artikler med et standpunkt om grunnen til global oppvarming var over 97% enige om at menneskene var årsaken (Cook 2013). Artikkelforfatterne ble også kontaktet og bedt om å rangere sine egne artikler, og igjen var over 97% av de som hadde et standpunkt enige om at mennesker forårsaker global oppvarming.

consensus pie chart

I den engelske originalversjonen av dette argumentet har lederen av Skeptical Science-teamet, John Cook, laget en kort video som oppsummerer konsensus-studien.

Flere studier har bekreftet at "…debatten om global oppvarming er virkelig og den rollen som menneskelig aktivitet spiller i dette er stort sett ikke-eksisterende blant de som forstår nyansene og det vitenskapelige grunnlaget bak langsiktige klimaprosesser". (Doran 2009). Med andre ord, over 97% av de forskerne som jobber i disipliner som bidrar til studier av vårt klima aksepterer at klimaendringene nesten helt sikkert blir forårsaket av menneskelig aktivitet.

Vi bør også ta i betraktning hva offisielle vitenskapelige organer sier om klimaendringer. Det er ingen nasjonale vitenskapsakademier eller store vitenskapelige institusjoner noe sted i verden som avviser teorien om menneskeskapte klimaendringer. Ikke en eneste.

I faget klimavitenskap er konsensus enstemmig: Menneskelig aktivitet er årsaken til klimaendringer.

 

Grunnleggende avvisning skrevet av GPWayne. Sist oppdatert 1. august 2013.

Translation by HK, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2019 John Cook
Home | Links | Translations | About Us | Privacy | Contact Us