Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Det finns ingen konsensus!

Vad vetenskapen säger...

Att människan orsakar den globala uppvärmningen är positionen från Vetenskapsakademierna från 19 länder samt många vetenskapliga organisationer som studerar klimatet. Mer specifikt, omkring 95% av de aktiva klimatforskarna, som aktivt publicerar artiklar om klimatet, stödjer detta ställningstagande. 

Skeptikers argument...

Det finns ingen konsensus

"The Petition Project" innefattar över 31 000 forskare som signerat namninsamlingen som att "det finns inga övertygande vetenskapliga bevis för att människans utsläpp av koldioxid, inom en överblickbar framtid, kommer orsaka en katastrofisk uppvärmning av Jordens atmosfär." (Petition Project)

 

Oundviklingen kommer det alltid finnas forskare som är skeptiska till att den globala uppvärmningen är orsakad av människan. En studie bland 3146 Jorden-forskare ställde frågan: "Tror du att mänsklig aktivitet är en signifikant bidragande faktor i förändrandet av globala medeltemperaturer?" (Doran 2009). Mer än 90% av de svarande hade en Ph.D och 7% en master-examen. Totalt svarade 82% av forskarna "ja". Emellertid, det som är mest intressant är hur svaren varierade beroende på vilken nivå av expertis som respondenten hade inom klimatvetenskap. Av forskarna som var "icke-klimatologer" och inte publicerade forskning, 77% svarade "ja". I motsats, svarade 97,5% av klimatologerna som aktivt publicerade forskning "ja". I takt med att nivån av publicerad forskning ökar, ökar även tilltron till att människan på ett signifikant sett påverkar den globala temperaturen. 

Figur 1: Svar på enkätfrågan "Tror du att mänsklig aktivitet är en signifikant bidragande faktor i förändrandet av globala medeltemperaturer?" (Doran 2009) Generel public - USA-allmänhetens åsikt enligt en data från, 2008 Gallup poll.

Mest slående är skillnaden mellan klimatforskare (97,4%) och allmänheten (58%). Artikeln sammanfattar:

"Det verkar som om debatten om tillförlitligheten av den globala uppvärmningen och rollen som människan har på denna är, i det närmaste, icke-existerande bland de som förstår nyanserna och den vetenskapliga grunden för långsiktiga klimatprocesser. Utmaningen är snarare hur man, på ett effektivt sett, kan kommunicera detta till politiker och allmänheten, som upplever att dessa frågor fortfarande debatteras ibland forskare."

Denna överväldigade konsensus bland klimatexperter bekräftas av en oberoende studie som kartlagt alla klimatforskare som deklarerat att de antingen stödjer eller motsätter sig konsensusen. De fann att mellan 97% och 98% av alla klimatexperter stöder konsensusen (Anderegg 2010). Vidare undersökte de antalet publikationer för varje forskare som ett mått på expertis inom klimatområdet. De fann att medelantalet av publikationer av icke-övertygade forskare (s.k. "skeptiker") är ca hälften av antalet publicerade artiklar från forskare som tror på bevisen. Inte bara är det en stor skillnad i antalet övertygade forskare gentemot icke-övertygade forskare, det är också ett ansenligt gap i expertis mellan de två grupperna. 

 


Figur 2: Distributionen av antalet forskare som är övertygade om antropometriska klimatförändringar och icke-övertygade av bevisen, med avseende på antalet totala klimatpublikationer.(Anderegg 2010).

Vetenskapliga organisationer som stöder konsensusen

Följande vetenskapliga organisationer stöder konsensus-positionen att "större delen av den globala uppvärmningen under de senaste decennierna kan tillskrivas mänsklig aktivitet.":

Vetenskapsakademierna från 19 olika länder stöder alla konsensusen. 11 länder har skrivit under en gemensam utlåtande om att stödja konsensus-positionen.

 • Academia Brasiliera de Ciencias (Brasilien)
 • Royal Society of Canada
 • Chinese Academy of Sciences
 • Academie des Sciences (Frankrike)
 • Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Tyskland)
 • Indian National Science Academy
 • Accademia dei Lincei (Italien)
 • Science Council of Japan
 • Russian Academy of Sciences
 • Royal Society (Storbritannien)
 • National Academy of Sciences (USA) (12 Mar 2009 news release)

Ett brev från 18 vetenskapliga organisationer till USAs kongress säger:

 

"Observationer från hela världen visar tydligt att klimatförändringarna pågår, och rigorös forskning visar att växthusgaserna som släppts ut från människan är den största drivande faktorn. Dessa slutsatser baseras på multipel, oberoende bevisföring ch motsatta slutsatser är icke-konsistent med en objektiv sammanställning av den större delen av referensgranskad forskning". 

 

Konsensusen stöds även av ett gemensamt utlåtande av “the Network of African Science Academies (NASAC)”, som inkluderar följande organ:

 

 • African Academy of Sciences
 • Cameroon Academy of Sciences
 • Ghana Academy of Arts and Sciences
 • Kenya National Academy of Sciences
 • Madagascar's National Academy of Arts, Letters and Sciences
 • Nigerian Academy of Sciences
 • l'Académie des Sciences et Techniques du Sénégal
 • Uganda National Academy of Sciences
 • Academy of Science of South Africa
 • Tanzania Academy of Sciences
 • Zimbabwe Academy of Sciences
 • Zambia Academy of Sciences
 • Sudan Academy of Sciences

 

Två andra Vetenskapsakademier stöder även de konsensusen.

 

En studie av referensgranskad forskning

 

Forskare behöver backa upp deras åsikter med forskning och data som genomgått referensgransknings-processen. En studie av alla referensgranskade sammanfattningar i ämnet ”globala klimatförändringar” publicerade mellan 1993 och 2003 fann inte en endaste artikel som motsatte sig konsensuspositionen, att den globala uppvärmningen är orsaka av människan. (Oreskes 2004). 75% av artiklarna stödde konsensuspositionen medan 25% inte gjorde några kommentarer i endera riktning (de fokuserade på metoder eller paleoklimat-analyser) Mer om Naomi Oreskes' studie...

 

Klaus-Martin Schultes lista över studier som motsätter sig konsensus-positionen.

 

Med detta sagt innebär det inte att inga studier motsätter sig konsensus-positionen. Klaus-Martin Schulte undersökte referensgranskade sammanfattningar från 2004 till february 2007 och hävdar att 32 studier (6%) motsätter sig konsensus-positionen. I dessa fall är lärorikt att läsa de studier för att se om de verkligen motsätter sig konsensus-positionen och i så fall, vad deras argument är. Du kan läsa en sammanfattning av Schulte's skeptska studier här...

ts from 2004 to February 2007 and claims 32 studies (6%) reject the consensus position. In these cases, it's instructive to read the studies to see whether they actually do refute the consensus and if so, what their arguments are. You can read a summary of Schulte's skeptic studies here...

 

Translation by Gustaf Stetler, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us