Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Det är solen!

Vad vetenskapen säger...

Under de senaste åren av global uppvärmning har solen visat en liten avkylningstrend. Solen och klimatet har gått i olika riktning.

Skeptikers argument...

Det är solen

"Under de senaste seklerna har det skett en stadig ökning av antalet solfläckar, samtidigt som Jorden har blivit varmare. Data visar på att solens aktivitet påverkar det globala klimatet och får Jorden att värmas upp." (BBC)

 

Som källan till nästan all energi i Jordens klimat är solens påverkan på klimatet stor. En jämförande studie över de senaste 1150 åren visade att temperaturen historiskt sett korrelerat med solaktiviteten. (Usoskin 2005). Emellertid har, sedan 1975, temperaturen stigit kraftigt medan soldrivningen visat på små eller inga långvariga trender. Detta har lett studien till slutsatsen, "...under de senaste 30 åren har solens totala instrålning, solens UV-strålning samt den kosmiska strålningen inte visat på några signifikant varaktiga trender, vilket visar att åtminstone större delen av den senaste perioden av uppvärmning måste ha andra ursprung."  

Ett antal fristående mätningar av solaktivitet indikerar att solen har visat på en mindre avkylningstrend sedan 1960, under vilken period som de globala temperaturerna har ökat. Under de senaste 35 åren av global uppvärmning har solen och klimatet rört sig i motsatta riktningar. En analys av solens trender ledde till slutsatsen att solen faktiskt har bidragit med en lättare avkylningseffekt under de senaste decennierna. (Lockwood 2008)

Global Temperature vs Solar Activity (Total Solar Irradiance)

Figur 1: Jordens globala temperaturförändring (tunna röda linjen) med 11 års glidande medelvärde (tunna svarta linjen). Temperaturer från NASA GISSÅrlig total solinstrålning, även kallad TSI, (tunna ljusblå linjen) med 11 års glidande medelvärde av TSI (tunna mörkblå linjen). TSI från 1880 till 1978 från Solanki. TSI från 1979 till 2009 från PMOD.  

Andra studier om solen påverkan på klimatet

Denna slutsats bekräftas av flera studier som visar att solen bidrog till temperaturökningen under tidiga delarna av 1900-talet, har den inte bidragit (utan snarare bidragit negativt) till densamma under de senaste årtionden. 

 • Erlykin 2009: "Vi utläser att den maximala ökningen av Jordens medeltemperatur, som kan tillskrivas soldrivning, är 14% av den observerade globala uppvärmningen" 
 • Benestad 2009: "Vår analys visar att det mest sannolika bidraget från solstrålning på den globala uppvärmningen är 7 ± 1% under 1900-talet och är försumbar sedan 1980."
 • Lockwood 2008: "Det är visats att bidraget från solens variationer på temperaturtrender sedan 1987 är små och nedåtgående; den bästa uppskattningen är -1,3% och i säkerhetsintervallet mellan -0,7% och -1,9%
 • Lean 2008: "Enligt denna analys har solens aktivitet en försumbar påverkan på den långsiktiga uppvärmningen under de senaste 25 åren och 10% av uppvärmningen under de senaste 100 åren. 
 • Lockwood 2008: "Slutsatserna av vår tidigare artikel, att solens klimatpåverkan under de senaste har minskat medan lufttemperaturen har fortsatt att öka, har visat sig applicerbara för alla potentiella tidskonstanter för klmatets reaktionstid på förändringar i solens energibalans. 
 • Ammann 2007: "Även om solens och vulkaniska effekter verkar ha dominerat större delen av klimatvariationerna under de senaste tusen åren, har påverkan från växthusgaser dominerat sedan andra hälften av det senaste århundradet." 
 • Lockwood 2007: "Den observerade snabba ökningen i global medeltemperatur, som skett efter 1985, kan inte tillskrivas variationer i solens aktivitet, oberoende vilken av mekanismerna som studeras och oavsett hur mycket solens variationer amplifieras."
 • Foukal 2006 drar slutsatsen: "Variationerna som uppmätt från rymdfarkoster sedan 1978 är för små för att ha bidragit märkbart till den accelererade globala uppvärmningen under de senaste 30 åren."
 • Scafetta 2006 säger att: "sedan 1975 har den globala uppvärmningen skett mycket snabbare än vad som rimligen kan förväntas av endast solen"
 • Usoskin 2005 drar slutsatsen "Under de senaste 30 åren har den totala solinstrålningen, solens UV-instrålning och den kosmiska strålningen inte visat någon signifikant långvarig trend, vilket visar att åtminstone den senaste uppvärmningsperioden måste ha en annan källa."
 • Solanki 2004 återskapade 11 400 år av solfläckarnas antal, användandes av radiokolkoncentrationer, och fann "att variationerna i solen är osannolik att ha varit den dominerande orsaken till den kraftiga uppvärmningen under de senaste tre decennierna."
 • Haigh 2003 säger "Observationsdata hävdar att solen har påverkat temperaturen på 10-, 100- samt 1000-års skalor, men hänsyn till strålningsdrivning och resultaten av energibalansmodeller samt generella cirkulationsmodeller visar att uppvärmningen under den senare delen av 1900-talet inte helt kan tillskrivas solen.
 • Stott 2003 utökade klimatmodellens känslighet mot soldrivning och fann fortfarande: "Större delen av uppvärmningen under de senaste 50 åren är troligen framkallad av ökningen av växthuseffekter." 
 • Solanki 2003 drar slutsatsen "Solen har bidragit till mindre än 30% av den globala uppvärmningen sedan 1970."
 • Lean 1999 drar slutsatsen "Det är osannolikt att "sol-klimat"-relationen kan stått för mycket av uppvärmningen sedan 1970. 
 • Waple 1999 finner "lite bevis som visar att förändringarna i instrålning har ett stort inflytande på den samtida uppvärmningstrenden. 
 • Frolich 1998 drar slutsatsen "solens utstrålningstrend bidrog till lite av den ökning på 0.2°C av jordens medelytlufttemperatur under det senaste decenniet."

Translation by Gustaf Stetler, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us