Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mit: Globalne ocieplenie jest powodowane wzrostem aktywności słonecznej

Co mówi nauka...

W ciągu ostatnich 35 lat - podczas których miało miejsce szybkie ocieplanie się klimatu Ziemi - aktywność słoneczna spadała. Innymi słowy, od kilkudziesięciu lat zmiany klimatu postępowały w kierunku odwrotnym do tego, jaki sugerowałyby zmiany na Słońcu.

Argument sceptyków...

"W ciągu ostatnich kilkuset lat, ilość plam słonecznych stale rosła, podczas gdy Ziemia się ocieplała. Dane sugerują że aktywność słoneczna wpływa na globalny klimat powodując ocieplenie planety.  (BBC)

Jako dostawca prawie całej energii dla ziemskiego klimatu, Słońce ma duży wpływ na klimat. Porównanie zachowania słońca i klimatu w ciągu ostatnich 1150 lat pokazuje, że zmiany temperatury podążają krok w krok za zmianami aktywności słonecznej (Usoskin 2005). Jednak, po roku 1975, temperatury zauważalnie wzrosły, podczas gdy aktywność słoneczna pokazuje jedynie niewielkie zmiany, i co więcej w kierunku spadkowym. Skłoniło to badaczy do wniosku, że "podczas ostatnich 30 lat całkowite napromieniowanie słoneczne, słoneczne napromieniowanie ultrafioletowe i strumień promieni kosmicznych nie pokazały żadnego znacznego trendu zmian, zatem przynajmniej ten ostatni epizod ocieplenia musi mieć inne źródło."

W istocie, wiele niezależnych pomiarów aktywności słonecznej potwierdza, że słońce od roku 1960 pokazuje lekki trend ochłodzenia, chociaż w tym samym okresie globalne temperatury wzrastały. W ciągu ostatnich 35 lat, będących świadkiem szybkiego globalnego ocieplena się klimatu, aktywność Słońca spadała.  Analiza trendów słonecznych potwierdziła, że wpływ zmian aktywności Słońca na klimat w ostatnich dekadach był nieznacznie ochładzający (Lockwood 2008).

Global Temperature vs Solar Activity (Total Solar Irradiance)
Rysunek 1: Roczne zmiany globalnych temperatur (cienka jasnoczerwona linia) z 11-letnią średnią ruchomą (gruba linia ciemnoczerwona). Temperatura z NASA GISS. Roczne Całkowite Napromieniowanie Słoneczne (Total Soral Irradiance - TSI) (cienka jasnoniebieska linia) z 11-letnią średnią ruchomą (gruba ciemnoniebieska linia). Dane RNS z lat 1880 do 1978: Solanki.  Dane z lat 1979 do 2009: PMOD.

Inne badania wpływu słońca na klimat

Ten wniosek został potwierdzony przez wiele badań, które pokazały, że o ile Słońce sprzyjało ociepleniu na początku XX wieku, to miało ono bardzo mały wpływ (najprawdopodobniej ochładzający) w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci: 

 • Erlykin 2009: "Stwierdzamy że maksymalny wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi który może byc przypisany aktywności słońca stanowi 14% obserwowanego globalnego ocieplenia"
 • Benestad 2009: "Nasza analiza pokazuje że najbardziej prawdopodobny udział wymuszenia słonecznego na globalne ocieplenie stanowi 7 ± 1% w 20-tym wieku i jest on zaniedbywalny jeśli chodzi o ocieplenie od 1980 roku."
 • Lockwood 2008: "Pokazaliśmy że wpływ zmian słonecznych na trend temperatury od 1987 roku jest mały i spadkowy; najlepsze oszacowanie wynosi -1.3%, a odchylenie standardowe 2σ daje przedział niepewności od -0.7 do -1.9%."
 • Lockwood 2008: "Wnioski z naszego poprzedniego artykułu, że wymuszanie radiacyjne słońca spadło w ciągu ostatnich 20 lat, podczas gdy temperatury powietrza na powierzchni Ziemi wzrastały, dotyczą pełnego zakresu potencjalnych stałych czasowych reakcji klimatu na zmiany aktywności słońca."
 • Ammann 2007: "Mimo że efekty słoneczne i wulkaniczne zdają się dominować większość powolnych zmian klimatycznych w ciągu ostatniego tysiąca lat, wpływ gazów cieplarnianych dominował od drugiej połowy zeszłego wieku."
 • Lockwood 2007: "Obserwowany szybki wzrost średnich globalnych temperatur po roku 1985 nie może być przypisany zmianon aktywności słonecznej, bez względu na mechanizm który się założy i bez względu na wielkość wzmocnienia zmian słonecznych."
 • Foukal 2006 stwierdza: "Zmiany mierzone za pomocą satelitów od 1978 roku są zbyt małe, aby mogły przyczynić się znacząco do przyspieszonego globalnego ocieplenia w ciągu ostatnich 30 lat."
 • Scafetta 2006 mówi "od 1975 roku globalne ocieplenie zachodziło znacznie szybciej niż możnaby oczekiwać, gdyby uwzględnić wyłącznie wpływ Słońca."
 • Usoskin 2005 stwierdza "podczas tych 30 lat całkowite napromieniowanie słoneczne, słoneczne napromieniowanie ultrafioletowe i strumień promieni kosmicznych nie wykazały żadnego znaczącego trendu, zatem ostatni epizod globalnego ocieplenia musi mieć inne żródło."
 • Solanki 2004 rekonstruuje 11400 lat ilości plam słoneczych używając koncentracji radioaktywnego izotopu węgla 14C, stwierdzając, że "jest mało prawdopodobne, aby główną przyczyną silnego ocieplenia podczas ostatnich trzech dziesięcioleci była zmienność słoneczna."
 • Haigh 2003 mówi "Dane obserwacyjne sugerują, że Słońce wpływało na temperatury w skali dziesięcioleci, wieków i tysiącleci, jednak analiza wpływu napromieniowania i wyniki modelowe bilansu energii i modeli ogólnej cyrkulacji (GCM) sugerują, że ocieplenie podczas ostatniej części XX wieku nie może być przypisane wyłącznie wpływowi Słońca."
 • Stott 2003 zwiększył wagę wpływu Słońca w modelu klimatycznym, a pomimo to stwierdził, że "większość ocieplenia w okresie ostatnich 50 lat prawdopodobnie była spowodowana zwiększeniem ilości gazów cieplarnianych."
 • Solanki 2003 stwierdza "Słońce przyczyniło się do mniej niż 30% globalnego ocieplenia od 1970 roku."
 • Lean 1999 mówi "jest mało prawdopodobne, że zależność pomiędzy Słońcem i klimatem może wyjaśnić dużą część globalnego ocieplenia od 1970 roku".
 • Waple 1999 stwierdza "mało wskazuje na to, że zmiany w napromieniowaniu mają duży wpływ na obecny trend ocieplenia."
 • Frolich 1998 stwierdza "trendy emisji promieniowania słonecznego nieznacznie przyczyniły się do wzrostu globalnej temperatury na powierzchni o 0,2°C w ciągu ostatniego dziesięciolecia".

 

Więcej informacji na temat tego mitu jest dostępne na:
Nauka o Klimacie

Translation by Irek Zawadzki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us