Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Hva forteller tidligere klimaendringer oss om global oppvarming?

Hva vitenskapen sier...

Klimaet reagerer på hva det enn er som får det til å endre seg i den aktuelle tidsperioden; mennesker er nå den dominerende drivkraften. 

Det klimaskeptiske argumentet...

Klimaet er alltid i endring. Vi har hatt istider og varmere perioder hvor alligatorer ble funnet på Spitsbergen. Istider har inntruffet i en 100 000 år lang syklus gjennom de siste 700 000 år, og det har vært perioder som ser ut til å ha vært varmere enn nåtiden til tross for daværende lavere CO2-nivå. Mer nylig har vi hatt den varme middelalderperioden og den lille istid. (Richard Lindzen)

Et vanlig klimaskeptisk argument er at klimaet har endret seg naturlig før, lenge før SUV-er og kullkraftverk, derfor kan ikke mennesker forårsake global oppvarming nå. Faktisk, så kommer den fagfelle-vurderte forskningen på tidligere klimaendringer til den motsatte konklusjonen. For å forstå dette, så må du først spørre hvorfor klimaet har endret seg før. Det skjer ikke tilfeldig. Klimaet endrer seg når det blir tvunget til å endre seg. Når planetens energibalanse blir veltet, og den samler opp eller taper varme, da endrer temperaturen seg. 

Det er en rekke med forskjellige krefter som kan påvirke Jordens klima. Når Solen blir sterkere, da mottar planeten mer energi og varmes opp. Når vulkaner har utbrudd, så slipper de partikler ut til atmosfæren som reflekterer sollys, og planeten kjøles ned. Når det er mer drivhusgasser i atmosfæren, da varmes planeten opp. Disse effektene kalles eksterne drivkrefter fordi at gjennom å endre planeten energibalanse, så tvinger de klimaet til å endres. 

Det er helt opplagt at tidligere klimaendringer ble forårsaket av naturlige krefter. Men, å argumentere med at dette betyr at vi ikke kan være årsak til klimaendringer, det er det samme som å si at mennesker ikke kan starte skogbranner fordi de har inntruffet naturlig før. Økninger i mengden drivhusgasser har forårsaket klimaendringer mange ganger før i Jordens historie, og vi slipper nå ut drivhusgasser til atmosfæren i et økende tempo. 

Å se på fortiden gir oss innsikt i hvordan klimaet vårt responderer på eksterne drivkrefter. Ved bruk av iskjerner, for eksempel, så kan vi kvantifisere tidligere temperaturendringer, nivået på solaktiviteten og mengden av drivhusgasser og vulkansk støv i atmosfæren. Fra dette kan vi fastslå hvordan temperaturen har endret seg på grunn av tidligere endringer i energibalansen. Det vi har funnet, gjennom å se på mange forskjellige perioder og tidsskalaer i Jordens historie, er at når Jorden akkumulerer varme, da forsterkes oppvarmingen av positive tilbakekoblinger. Dette er hvorfor vi har opplevd så dramatiske endringer i temperaturen i fortiden. Klimaet vårt er veldig sensitivt til endringer i varme. Vi kan til og med kvantifisere dette: Når du inkluderer positive tilbakekoblinger, så vil en dobling av CO2 gi en oppvarming på omtrent 3 grader Celsius. 

Hva betyr det for nåtiden? Økende nivå av drivhusgasser er en ekstern drivkraft, noe som har forårsaket klimaendringer mange ganger før i Jordens historie. De fører til en endring i energibalansen og planeten bygger opp varme. Fra Jordens historie, vet vi at positive tilbakekoblinger vil forsterke oppvarmingen fra drivhusgasser. Så tidligere klimaendringer forteller oss ikke at mennesker ikke kan påvirke klimaet; tvert imot, de forteller oss at klimaet er svært sensitivt til oppvarmingen vi nå er årsak til. 

Translation by Bjarne Mikael Torkveen, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us