Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Je Středověká teplá perioda srovnatelná se současnými globálními teplotami?

Co říká věda...

Zatímco Středověká teplá perioda přinesla oteplení v některých oblastech, celosvětově byla planeta chladnější než dnes.

Argument skeptiků...

Středověká teplá perioda se vyznačovala teplotami vyššími než dnes. To znamená, že dnešní oteplování není neobvyklé a tím pádem musí být přirozené, člověkem nezpůsobené.

 

Středověká teplá perioda spadala mezi léta 950 a 1250 našeho letopočtu a byla příčinou vyšších teplot v určitých regionech. Během této doby absence ledu na moři umožnila Vikingům kolonizovat Grónsko. Severní Amerika zažila dlouhá sucha. Jaké teploty přesně Středověká teplá perioda přinesla? Byla tehdy planeta teplejší než dnes? Abychom byli schopni na tuto otázku odpovědět, musíme se oprostit od oteplení v několika oblastech a zaměřit se na celek.

Dřívější rekonstrukce středověké teploty mají sklon zaměřovat se na globální průměr (nebo často průměr teplot severní hemisféry). K zodpovězení nejasností ohledně Středověké teplé periody byly zkoumáno více než 1000 proxy záznamů, jako jsou letokruhy, ledová vrtná jádra, koráli, sedimenty a další rozmanité ukazatele po celé planetě. Posloužily nám k vytvoření mapy teplotních změn za posledních 1500 let. (Mann 2009) V době Středověké teplé periody se oteplení vyskytlo na velké části Severního Atlantiku, Jižního Grónska, eurasijské části Arktidy a v částech Severní Ameriky. V těchto oblastech byla tehdy nejspíš teplota vyšší než v referenčním období 1961 – 1990. V některých částech byly teploty dokonce na dnešní úrovni. Nicméně, některé oblasti jako střední Eurasie, severozápad Severní Ameriky a tropické části Pacifiku byly v porovnání s průměrnými teplotami z let 1961 až 1990 podstatně chladnější.


Obrázek 1: Rekonstrukce teplotních odchylek Středověké teplé periody (950 – 1250 n.l.) vzhledem k teplotám z let 1961 – 1990. Šedá pole znázorňují místa, ke kterým nebyly nalezeny adekvátní teplotní údaje.

Jak dopadne Středověká teplá perioda v porovnání s dnešními podmínkami? Zde jsou záznamy teplot z let 1999 – 2008. Na nich můžeme pozorovat rozšířené oteplování (s pár výjimkami jako například ochlazování Východní Antarktidy).

 

Obrázek 2: Teplotní odchylky pro roky 1999 – 2008 vzhledem k teplotám z let 1961 – 1990. Šedá pole znázorňují místa, ke kterým nebyly nalezeny adekvátní teplotní údaje. (NOAA )

Středověká teplá perioda nebyla globálním fenoménem. Teplejší podmínky se vyskytovaly pouze v určitých regionech. Některé oblasti tehdy byly dokonce chladnější než během Malé doby ledové. Tvrdit, že podnebí během Středověké teplé periody bylo teplejší než dnes, znamená zúžit pole zájmu jen na pár oblastí, které vykazovaly nezvykle teplé podnebí. Když se ale podíváme na celek, pochopíme, že Středověká teplá perioda byla jen regionálním fenoménem, při němž se zase jiné oblasti ochlazovaly. Globální teploty během Středověké teplé periody byly nižší než dnes.

(Přeložila Tereza Filipová, zveřejnil J. Hollan)  

Translation by jenikhollan, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us