Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

היתרונות והחסרונות של ההתחממות גלובלית

מה אומר המדע? ...

ההשפעות השליליות של ההתחממות הגלובלית על החקלאות, הבריאות והסביבה, משמעותיות לעין ערוך מכל השפעה חיובית.

טיעון ספקני האקלים ...

זה לא נורא

"אלפיים שנות היסטוריה אנושית מראות שתקופות חמות היו טובות עבור אנשים. עידני הקרח הקשים, הקודרים והבלתי יציבים הם אלה שהביאו איתם סופות, קיפאון, רעב ומחלות" (דניס אייברי)

 

 

לפניכם רשימה של קשרי סיבה ותוצאה, המראים ששינויי האקלים יניבו מעט תועלת אם בכלל, אך עלולים לגרום לנזק גדול.

 

חקלאות

בעוד שפחמן דו חמצני הוא חיוני עבור צמחים, גידולים חקלאיים תלויים גם באספקת מים יציבה, ושינויי האקלים צפויים לשבש את אספקת המים עקב שטפונות ובצורות. ייתכן שאזורים הנמצאים בקווי רוחב גבוהים - סיביר, למשל - יהפכו נוחים יותר עבור גידולים חקלאיים, אולם הקרקע באזורים האלה אינה מתאימה לחקלאות, וכמות אור השמש המגיע שם אל הקרקע גם היא קטנה ולא תגדל כתוצאה משינויי האקלים. 

גורמים נוספים שיזיקו לחקלאות הם שריפות והפרעות במחזור העונות, תהליכים שמתרחשים כבר כעת. שינויים בשטחי מרעה ובאספקת מים ישפיעו על חקלאות בעלי חיים. התחממות תשפיע במיוחד על מדינות שבהן האקלים חם מלכתחילה, והטמפרטורה תגיע לערכים שיפגעו ביבול - למשל מדינות באזורים טרופיים ובאזור שמדרום לסהרה.

בריאות

חורפים חמים יותר יעזרו למנוע מקרי מוות, בעיקר בקרב קבוצות סיכון - אנשים מבוגרים, למשל. עם זאת, אותן קבוצות סיכון רגישות גם לחום קיצוני, וכמות מקרי מוות הנגרמים מגלי חום צפויה להיות גדולה פי חמישה מכמות מקרי המוות שימנעו על ידי החורפים החמים. 

אקלים חם צפוי להביא להתפשטות של טפילים נושאי מחלות, כמו יתושים. כבר כיום מחלת המלריה, המועברת על ידי יתושים, מופיעה במקומות שאליהם לא הגיעה בעבר.

הפשרת הקרח בקטבים

הפשרה של קרח ארקטי תגרום הווצרות מעבר ימי בין האוקיינוס השקט לאטלנטי, ותוכל לעזור לצרכים מסחריים מסוימים. עדיין, החסרונות של הפשרת הקרח בקטבים עולים על היתרונות באופן ניכר. השפעות מזיקות כוללות אובדן שטחי מחייה של דובי קוטב והגדלת הסיכון לפגיעת ספינות בגושי קרח צפים. חלק מהאור הפוגע במדפי הקרח משתקף חזרה לחלל ואינו נבלע בכדור הארץ, אך בהעדרן האוקיינוסים יספגו יותר חום; התחממות המים תאיץ את הפשרת הקרחונים ואת הפשרת כיפת הקרח בגרינלנד, ותעלה את הטמפרטורות באזור הערבות הארקטיות, תהליך שישחרר לאוויר מתאן הכלוא בקרקע, שהוא אחד מגזי החממה המשפיעים ביותר (מתאן ישתחרר גם בקרקעית הים, שם הוא כלוא בגבישי קרח המכונים clathrates). הפשרת מדפי הקרח באנטרקטיקה תעלה את מפלס פני הים בעולם, ואין לה יתרונות נראים לעין.

עליית בחומציות מי האוקיינוס

עוד סיבה לדאגה היא העלייה ברמת החומציות של האוקיינוסים. תהליך זה נובע מכמויות הפחמן הדו חמצני הגדולות הנספגות במים, ועלול לגרום לחוסר יציבות עקב פגיעה בשרשרת המזון הימית.

 

הפשרת קרחונים

ההשפעות של הפשרת הקרחונים הן בעיקר שליליות. המרכזית שבהן היא ההפחתה בזמינותם של מים נקיים ומתאימים לשתיה. מיליוני אנשים (שישית מאוכלוסיית העולם) תלויים במים שמקורים בתהליך הפשרת השלגים המתרחש באביב. שינוי האקלים עלול לערער את המחזור הטבעי ולפגוע באספקת המים.

עליית מפלס פני הים

קיימים אזורים רבים בעולם שיפגעו בצורה חמורה אפילו מעלייה קטנה במפלס פני הים. שדות אורז שיוצפו במי ים לא יוכלו להניב דבר. מי הים מזהמים נהרות כאשר הם מתערבבים עם מים מתוקים במעלה הזרם, ומאגרי מי תהום עלולים להזדהם גם הם. הערכות שפורסמו על ידי ארגון ה-IPCC בנוגע לעליית מפלס פני הים לא לקחו בחשבון את המסת כיפות הקרח של גרינלנד ואנטרקטיקה עקב חוסר ודאות בתחזיות דאז, ויתכן שגרמו להערכת חסר של חומרת הבעיה. לעליית מפלס פני הים אין יתרונות נראים לעין.

סביבה

השפעות חיוביות של שינויי האקלים עשויות להיות יערות גשם ירוקים יותר, צמיחה מוגברת של צמחים באמזונס, גידול צמחייה באזורי הצפון הקרים, ועלייה בכמות הפלנקטון בחלקים מסוימים באוקיינוסים. השפעות שליליות הן התפשטות אזורי אוקיינוס דלי חמצן, זיהום והדלדלות מקורות מים מתוקים, ריבוי שריפות, פגיעה בצמחייה כתוצאה מבצורת, פגיעה בשוניות אלמוגים, ירידה בכמות הפיטופלנקטון, שינוי דפוסי נדידה של ציפורים וחיות אחרות, שינויים במחזור העונות, פגיעה בשרשראות מזון והכחדת מינים רבים.

כלכלה

ההשפעות הכלכליות של שינויי האקלים עלולות להיות קטסטרופליות, בעוד שהיתרונות הצפויים הם מינוריים, אם בכלל. הדו"ח "Stern Review" מבהיר את המצוקה הכלכלית הצפויה עקב ההתחממות. גם אם המספרים המדויקים שנויים במחלוקת, המחיר של שינויי האקלים גדול בהרבה מהמחיר הנדרש כדי לעצור אותם. תרחישים מסוימים המופיעים בדוח "AR4" של ארגון הIPCC (הפאנל הבין לאומי לשינויי אקלים) צופים גלי הגירה עצומים בעקבות הצפות במדינות נמוכות. פגיעה במסחר העולמי, בתחבורה, באספקת האנרגיה, בשוק העבודה, בבנקאות, בהשקעות ובביטוחים, תזרע הרס ותערער את יציבותן של מדינות מפותחות ומתפתחות כאחד. שווקים יסבלו מתנודתיות גבוהה ומשקיעים מוסדיים, כגון קרנות פנסיה וחברות ביטוח, יחוו קשיים רבים.

מדינות מתפתחות, חלקן שקועות במאבקים צבאיים כבר היום, עלולות להיגרר לעימותים גדולים וממושכים יותר על משאבי מים, אנרגיה ומזון. קיימת הסכמה רחבה על כך שההשפעות המזיקות של שינויי האקלים יחולו בעיקר על מדינות שאינן ערוכות להתמודד עם השינוי, מבחינה חברתית או כלכלית.

Translation by Nord, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us