Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Позитивни и негативни страни на глобалното затоплување

Што вели науката...

Негативните влијанија на глобалното затоплување врз земјоделството, здравјето и животната средина надалеку ги надминуваат сите позитивни страни.

Скептичен аргумент...

Не е лошо

„Патем, ако сакате да гласате за нешто, гласајте за затоплување. Помалку смртни случаи како резултат на студот, региони попогодни за живеење, поголеми култури, подолга сезона на одгледување. Тоа е добро. Затоплувањето им помага на сиромашните“. (Џон Мекартур)

На прв поглед

„Нема да биде толку лошо“, оптимистички велат некои луѓе. Премногу точно кажано. Ќе биде полошо од тоа. Овој аргумент има различни форми. На пример, некои сакаат да истакнат дека јаглерод диоксидот (CO2) е храна за растенијата - како никој друг да не го знаел тоа. Тоа е, но тоа е само еден од бројните основни хранливи материи како што се водата и минералите. За да бидат здрави, на растенијата им се потребни сите.

Знаеме како климатските промени го нарушуваат земјоделството преку поинтензивни суши, поплави што беснеат или деградација на почвата - или самите сме ги доживеале овие феномени или сме ги виделе на ТВ-вестите. Онаму каде што сушите се интензивираат и/или стануваат повеќе пролонгирани, самата одржливост на земјоделството станува загрозена. Можете да го имате целиот CO2 на светот, но без водата и минералите, растенијата ќе умрат исто така.


Во исто време, зголеменото затоплување негативно влијае на земјите каде што условите се веќе блиску до границата над која се намалуваат приносите или културите целосно пропаѓаат. Делови од супсахарска Африка спаѓаат во оваа категорија. На друго место, многу милиони луѓе - околу една шестина од светската популација - се потпираат на свежа вода што годишно ја снабдуваат планинските глечери преку нивните природни циклуси на топење и повторно растење. Тие залихи на вода се изложени на ризик да ги снема како што глечерите се намалуваат. Каде и да погледнете, климатските промени ги отежнуваат проблемите каде што веќе ги има, и сега и во иднина.


Дополнителни детали

Повеќето влијанија од климатските промени ќе донесат малку или никакви придобивки, но може да направат голема штета со значителни трошоци. Ќе ја видиме сликата, сектор по сектор слика 1 подолу.

IPCC AR6 WGII Chapter 16 Figure FAQ 16.5.1

Слика 1: Поедноставен приказ на петте дијаграми Причини за загриженост за согорување на жар како што е оценето во Работната група 2 на IPCC AR6 Поглавје 16 (приспособено од Слика 16.15, Слика ЧПП 16.5.1).

Земјоделство

Иако CO2 е од суштинско значење за растот на растенијата, тој гас е само едно нешто што им е потребно за да останат здрави. Целото земјоделство, исто така, зависи од стабилните залихи на вода и климатските промени веројатно ќе ги нарушат тие на места, и преку поплави што ја еродираат почвата и суши.

Се сугерирало дека повисоките географски широчини - Сибир, на пример - може да станат продуктивни поради глобалното затоплување, но во реалноста потребно е значително време (векови плус) да се развија природно здрави почви. Почвата во Арктичкиот Сибир и блиските територии е генерално многу сиромашна - тресетот е покриен со вечен мраз на многу места, над кој сончевата светлина е ограничена на толку високи географски широчини. Или, како што ни рече еден пријател на пазарот што одгледува зеленчук, „Целата оваа идеја за „ќе одгледуваме зрна на тундра“ е само изнесена од идиоти кои не одгледале ниту еден морков во нивниот живот и затоа едноставно немаат поим дека ни требаат недопрени екосистеми за да ја произведеме нашата храна“. Значи, има и други причини зошто широко распространето одгледување таму ќе биде вистински предизвик.

Земјоделството, исто така, може да биде нарушено од шумски пожари и промени во времето на годишните времиња, и двете веќе се случуваат. Промените на пасиштата и снабдувањето со вода може да влијаат на пасењето и благосостојбата на домашниот добиток. Зголеменото затоплување, исто така, може да има поголем ефект врз земјите чија клима е веќе блиску или на температурна граница над која се намалуваат приносите или не успеваат посевите - на пример, во делови од Блискиот Исток и супсахарска Африка.

Здравје

Потоплите зими би значеле помалку смртни случаи, особено меѓу ранливите групи како постарите. Сепак, истите групи се исто така многу ранливи на топлотни бранови. На потопла планета, прекумерната стапка на смртни случаи предизвикани од топлотните бранови се очекува да биде приближно пет пати поголема од спречените смртни случаи во зима.

Покрај тоа, нашироко е јасно дека како што потоплите услови се шират кон половите, тоа исто така ќе ја поттикне миграцијата на инсектите кои носат болести како што се комарците, крлежите и така натаму. Сè додека имаат живеалиште и прифатливи температури за да одговараат на нивните барања, тие ќе бидат како дома. Само како еден пример од многуте, маларијата веќе се појавува на места на кои досега не е видена.

Поларно топење

Иако отворањето на арктичкиот премин без мраз во текот на целата година помеѓу Атлантскиот и Тихиот океан би имал некои комерцијални придобивки, нив, значително ги надминуваат негативните придобивки. Штетните ефекти вклучуваат зголемени опасности од ледениот брег за превозот и губење на леденото албедо (одразот на сонце) поради топењето на мразот на морињата што му дозволува на океанот да апсорбира повеќе дојдовно сончево зрачење. Последново е добар пример за позитивна климатска повратна реакција. Мразот се топи, водите апсорбираат повеќе енергија, а водите со затоплување го зголемуваат топењето на глечерите околу крајбрежјето на соседните земји.

Потоплата вода во океаните, исто така, ја зголемува температурата на потопениот вечен мраз на Арктикот, кој потоа ослободува метан, многу моќен стакленички гас. Последниот процес е забележан како се случува во водите на источносибирската арктичка покривка и е слабо разбран. На другиот крај на планетата, топењето и распаѓањето на ледената покривка на Антарктикот ќе ги забрза копнените глечери што тие ги задржуваат, а со тоа значително ќе придонесе за покачувањето на нивото на морето.

Закиселување на океаните

Киселоста се мери со pH скалата (0 = високо кисела, 7 = неутрална, 14 = високо алкална). Намалувањето на pH вредноста на океаните е причина за значителна загриженост без никакви контра-бенефиции. Овој процес е предизвикан од дополнителниот CO2 кој се апсорбира во водата. Зошто тоа е проблем е затоа што животните кои ги прават своите лушпи од калциум карбонат, како што сe мекотелите со два капаци, полжавите и многу други, може да забележат дека тој карбонат се раствора побрзо отколку што можат да го направат. Влијанието што би го имало врз морскиот синџир на исхрана треба да биде очигледно.

Глечери што се топат

Ефектите од топењето на глечерите се во голема мера штетни и некои веќе се споменати. Но, големо влијание би било тоа што многу милиони луѓе (една шестина од светската популација) зависат од свежата вода што се снабдува секоја година од сезонските циклуси на топење и повторен раст на глечерите. Стопете ги и тие резерви на вода, витални не само за пиење, туку и за земјоделството, ќе пропаднат.

Покачување на нивото на морето

Многу делови од светот се ниски и ќе бидат сериозно погодени дури и од скромното покачување на нивото на морето. Оризовите полиња веќе се преплавени со солена вода, уништувајќи ги посевите. Морската вода ги загадува реките бидејќи се меша со свежата вода нагоре по течението, а водоносните слоеви стануваат солени. Одржливоста на некои крајбрежни заедници веќе е предмет на дискусија, бидејќи покаченото ниво на морето во комбинација со сезонските бури ќе доведе до полоши поплави бидејќи брановите ќе надминат повеќе морските одбрани.

Животна средина

Позитивните ефекти од климатските промени може да вклучуваат позелени дождовни шуми и зголемен раст на растенијата во Амазон, зголемена вегетација во северните географски широчини и можно зголемување на биомасата на планктони во некои делови од океанот.

Негативните одговори може да вклучуваат некои или сите од следните: понатамошно проширување на океанските „мртви зони“ сиромашни со кислород, контаминација или исцрпување на резервите на свежа вода, зголемена инциденца на природни пожари и опсежно изумирање на вегетацијата поради суши. Зголемен ризик од истребување на коралите, промени во шемите на миграција на птиците и животните, промени во сезонскиот тајминг и нарушување на синџирите на исхрана: сите овие процеси укажуваат на широко распространета загуба на видови.

Економски

Економските влијанија од климатските промени се со голема веројатност да бидат катастрофални, додека имало многу малку проектирани придобивки. Уште во 2006 година, Извештајот на Стерн јасно го покажа целокупниот модел на економска оскудица и дека превенцијата е многу поевтина од адаптацијата.

Сценаријата проектирани во извештаите на IPCC постојано предупредувале на масовни идни миграции поради невидени нарушувања во глобалното земјоделство, трговијата, транспортот, снабдувањето со енергија, пазарите на труд, банкарството и финансиите, инвестициите и осигурувањето. Ваквите нарушувања би предизвикале хаос врз стабилноста и на развиените и на земјите во развој и значително би го зголемиле ризикот од идни конфликти. Понатаму, општо прифатено е дека штетните ефекти од климатските промени ќе бидат присутни најмногу кај оние земји најмалку опремени да се справат со нив, социјално или економски.


Овие и други области на загриженост се опфатени многу подетално во Прегледот на 36 страници за креаторите на политики од Синтезниот извештај на IPCC AR6, објавен во март 2023 година. Извештајот несигурно ги објаснува сè посериозните проблеми со кои се соочува човештвото; колку подолго се занемарува значајното делување на климата, толку е поголема сериозноста на влијанијата. Извештајот е достапен за преземање овде.

 

Translation by Stanka, Luciano Marquetto. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us