Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

גרינלנד היתה פעם ירוקה

מה אומר המדע? ...

כיפת הקרח בגרינלנד קיימת מזה 400,000 שנים לפחות. התקופה החמה לפני 1,000 שנים, במהלכה יושבה גרינלנד, לא היתה גלובלית.

טיעון ספקני האקלים ...

גרינלנד היתה ירוקה בעבר

"מחקר של סלי בליאונס ממכון המחקר CfA דן בתקופה החמה בסביבות שנת 1003 לספירה, ומתאר את התפשטות הויקינגים אז כדי להדגים את השפעותיה. 'הויקינגים התיישבו בגרינלנד בתחילת האלף השני, אך נכחדו כעבור כמה מאות שנים, כאשר האקלים התקרר' היא כותבת." (ויליאם קרומי)

 

גרינלנד היא אי גדול ממזרח לקנדה, בין אוקיינוס הקרח הצפוני לאוקיינוס האטלנטי. בערך 80% מהאי מכוסה בכיפת קרח. במהלך שנות השמונים של המאה העשירית לספירה הוקמו כמה מושבות סקנדינביות ואיסלנדיות על החוף הדרום מערבי של גרינלנד. 

נבחן את תנאי האקלים ששררו אז בגרינלנד, בפרט נענה על השאלות הבאות:

1. כמה שנים קיימת כיפת הקרח בגרינלנד?

2. האם יש עדויות להתחממות גלובלית בסביבות שנת 1000?

3. אילו גורמים השפיעו אז על האקלים?

 

כיפת הקרח בגרינלנד קיימת לפחות מזה 400,000 שנים

מדענים מעריכים שכיפת הקרח בגרינלנד נוצרה לפני 400,000 עד 800,000 שנים. פירוש הדבר שהמצב בגרינלנד היום אינו שונה משמעותית מזה שהיה בתקופת ההתיישבות האירופאית בסביבות שנת 1000. יחד עם זה, קיימות עדויות לכך שהאזורים שיושבו היו חמים אז יותר מאשר בימינו, והתקיימו בהם יערות עצי ליבנה שסיפקו עץ לבניה ולחימום. תקופה זו מכונה "האנומליה האקלימית החמה של ימי הביניים", ונדון בה בהמשך.

מניין קיבלה גרינלנד את שמה? על פי המיתולוגיה האיסלנדית, אריק האדום כינה כך את גרינלנד במטרה לפתות מתיישבים לחפש שם את עתידם. למרות זאת, כיפת הקרח מכסה 80% משטחה של גרינלנד ועוביה מגיע לכשלושה קילומטרים. האפשרות להתיישבות אנושית מוגבלת, לכן, לחלק קטן משטח האי.

 

ההתחממות בתקופת האנומליה האקלימית של ימי הביניים לא היתה גלובלית

בתקופת האנומליה האקלימית החמה של ימי הביניים כמה אזורים, בעיקר בצפון האוקיינוס האטלנטי ובחלקים של אירופה, היו חמים לפחות כמו היום, אם לא יותר. אזורים אחרים על פני כדור הארץ היו קרים יותר, וסך הנתונים מעיד על טמפרטורות גלובלית דומות לאלו של תחילת המאה העשרים - נמוכות מאלו הנמדדות היום. עוד מידע לגבי התקופה הזו ניתן למצוא כאן.

לא זו בלבד שגרינלנד היתה מכוסת קרח כמעט כולה בתקופת ההתיישבות הארופאית, האקלים החם יחסית אז התקיים רק בחלק מהאזורים על פני כדור הארץ, בניגוד להתחממות הנוכחית שהיא גלובלית. תמונה 1 מציגה שערוך של הטמפרטורה בתקופת האנומליה האקלימית החמה של ימי הביניים, כהפרש מהטמפרטורה הממוצעת בשנים 1961-1990. אזורים קרים מצויינים בכחול וחמים באדום.

 

תמונה 1: שערוך טמפרטורות פני השטח בתקופת האנומליה האקלימית החמה של ימי הביניים (950-1250), הפרש מהממוצע בשנים 1961-1990. (מתוך: מאן ושותפיו, 2009)

 

את הנתונים שלעיל אפשר להשוות לתמונת הטמפרטורות בשנים 1999-2008, כהפרש מאותה נקודת ייחוס. ניתן לראות בברור שההתחממות הנוכחית היא גלובלית.

 

תמונה 2: טמפרטורת פני השטח בשנים 1999-2008, כהפרש מהממוצע בשנים 1961-1990. (מקור: NOAA)

 

התחממות טבעית ביחס לזו שבהשפעת פעולות אנושיות

עלייה של הטמפרטורה יכולה לנבוע ממגוון מנגנונים, כך שאין בהכרח דמיון בין ההתחממות הנוכחית לבין תקופות חמות בעבר. תקופת האנומליה האקלימית החמה בימי הביניים התאפיינה ברמה גבוהה של פעילות סולארית, מעט פעילות וולקנית, ושינויים בסירקולציית (תחזורת) הזרמים האוקיאניים. מנגנונים אלה מסבירים את שינוי האקלים שהתרחש אז, את מישכו ואת היקפו. מנגונים כאלה אינם מספקים הסבר להתחממות בעשרות השנים האחרונות. למעשה, התנאים הטבעיים בתקופה הנוכחית היו צפויים להביא דווקא להתקררות. פעילות אנושית, לעומת זאת, יכולה להסביר את ההתחממות, ועדויות רבות מלמדות שהיא אכן הגורם המשמעותי, כפי שמודגם באיור להלן.

תמונה 3: מנגנונים שמקורם בפעילות אנושית ומביאים להתחממות גלובלית

 

לסיכום

מצבה של גרינלנד לפני אלף שנה היה דומה למצבה היום. כיפת הקרח שם קיימת מזה 400,000 שנים. כל העדויות מצביעות על כך שגרינלנד לא היתה ירוקה מעולם, והחום היחסי ששרר שם לפני אלף שנה מקורו במנגנונים טבעיים. בנוגע להתחממות הנוכחית, לעומת זאת, קיימות עדויות ברורות והסכמה בקרב הקהילה המדעית - השינוי הוא גלובלי ונובע בעיקר מפעילות אנושית.

הנקודות המרכזיות הן:

כיפת הקרח כיסתה את רוב פני השטח של גרינלנד בתקופת ההתיישבות האירופאית שם, לפני אלף שנים. 

ההתחממות אז לא הייתה גלובלית. הטמפרטורה הגלובלית הממוצעת הייתה נמוכה מזו שבתקופתנו.

הגורמים הטבעיים שהביאו להתחממות בתקופה ההיא אינם משחקים תפקיד בהתחממות הנוכחית.

 

Translation by Nord, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us