Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Satelitske meritve o segrevanju troposfere

Kaj pravi znanost...

Najnovejši satelitski podatki kažejo, da se Zemlja kot celota segreva.

Trditev skeptikov...

»Satelitske meritve od leta 1979 dalje, to je v obdobju, ko so antropogeni izpusti ogljikovega dioksida najhitreje naraščali, ne kažejo statistično značilnega globalnega segrevanja. Satelitski podatki pa ne dokazujejo le tega, da človekova dejavnost ne vpliva bistveno na globalno segrevanje, celo več, predstavljajo empirični test hipoteze o topli gredi – test, ki hipotezo zavrne.« (Bob Carter)

John Christy and Roy Spencer z Univerze Alabama (UAH) sta od leta 1990 dalje objavila serijo člankov, v katerih sta trdila, da satelitski podatki kažejo, da se troposfera segreva mnogo počasneje kot kažejo meritve temperature pri tleh in rezultati podnebnih modelov (Spencer in Christy, 1992). Ena od njunih zgodnejših študij je celo kazala na trend ohlajanja troposfere (Christy in sod., 1995).

Kar nekaj skupin znanstvenikov je to nenavadno odstopanje med trendi v prizemni plasti in troposferi vzelo pod drobnogled. Glede na številne druge kazalce, ki so kazali na segrevanje troposfere, se je zdelo neverjetno, da se troposfera ne bi segrevala. Na koncu so odkrili napako v metodi, s katero je skupina UAH prilagajala podatke meritev iz različnih virov.  

Kratka razlaga, odkod napaka v metodi, je sledeča. Sateliti bi morali isto točko na Zemlji preleteti vsak dan ob istem času, da bi na podlagi njihovih sinhronih meritev lahko pravilno izračunali povprečno temperaturo. V realnosti pa se čas preleta vsak dan nekoliko zamakne, ker se orbita satelita (sicer zelo počasi) spreminja. Da odpravimo napake, ki nastanejo zaradi časovnega zamika meritve (pa tudi zaradi drugih sprememb orbite satelita), je potrebno satelitske meritve ustrezno prilagoditi.

Slika 1. Primerjava časovnega poteka mesečnega odklona temperature pri tleh glede na referenčno obdobje. Z modro krivuljo je predstavljen niz neposrednih meritev pri tleh, z rdečo in zeleno pa rezultati satelitskih meritev.

Satelitski podatki se zbirajo iz številnih satelitov, ki krožijo okoli Zemlje po različnih orbitah. Ti sateliti dnevno z meritvami pokrijejo približno 80 % Zemljine površine. Ker se vsak dan orbita posameznega satelita nekoliko zamakne, lahko 100 % pokritost zemlje s satelitskimi meritvami dobimo vsake 3 do 4 dni. Sateliti ne merijo temperature ozračja neposredno (s termometrom). Mikrovalovni senzorji na satelitu merijo izsevan svetlobni tok v mikrovalovnem spektralnem območju (v tem območju seva kisik v atmosferi). Jakost tega toka je neposredno sorazmerna temperaturi zraka, kar nam omogoča, da lahko posredno ocenimo globalno temperaturo ozračja.

Poleg problema s časovno sinhronostjo in prostorsko pokritostjo satelitskih meritev se znanstveniki, ki obdelujejo te podatke, srečujejo tudi s problemom različnih senzorjev na posameznih satelitih. Združevanje podatkov, ki jih dobimo iz različnih senzorjev, v zvezno homogeno časovno vrsto ni enostavna naloga. Zaradi vseh navedenih problemov so metode prilagajanja satelitskih podatkov precej zapletene. Napake v metodah prilagajanja, ki sta jih uporabila Spencer in Christy, so odkrili šele po 13 letih od objav njunih originalnih člankov (Mears in sod., 2003 in Mears in sod., 2005). 

Ko so na satelitskih podatkih uporabili pravilne metode prilagajanja, so se trendi na izmerjenih satelitskih podatkih bistveno bolje ujemali s trendi, ki so jih predvideli s podnebnimi modeli. Prav tako so se v tem primeru satelitski podatki bolje ujemali z zgodovinskimi meritvami, ki so jih v troposferi izvajali z radiosondažnimi meritvami. Z razvojem vedno boljših metod za prilagajanje satelitskih meritev (zaradi orbitalnih premikov in razlik med senzorji temperature) se je odstopanje med prizemnimi temperaturami in temperaturami v troposferi neprestano zmanjševalo.

S pomočjo satelitskih meritev temperaturo troposfere spremljata še najmanj dve skupini znanstvenikov. Časovna poteka globalne temperature troposfere obeh skupin se dobro ujemata s časovnim potekom globalne temperature prizemnih podatkov. Celo več: satelitski podatki tudi kažejo, da se stratosfera ohlaja, tako kot so znanstveniki predvidevali na podlagi fizikalnih zakonov. Podatki vseh treh skupin, ki spremljajo temperaturo troposfere, kažejo trend ogrevanja. Znanstveni program podnebnih sprememb ZDA je aprila 2006 na to temo izdelal posebno študijo. Med vodilnimi avtorji sta bila tudi John Christy iz Univerze Alabama in Ben Santer iz Nacionalnega laboratorija Lawrence Livermore. Citat na prvi strani študije pravi:

»Razlika med stopnjo ogrevanja zraka pri tleh in višje v atmosferi, o kateri smo poročali pred leti, je sprožila številna ugibanja o zanesljivosti podnebnih modelov in celo dvome o vplivu antropogenih izpustov toplogrednih plinov na globalno ogrevanje ... Te precej velike razlike v stopnji ogrevanja ni več, ker so bile odkrite in kasneje odpravljene napake satelitskih in radiosondažnih meritev. Poleg popravljenih podatkov so neodvisne raziskovalne skupine pripravile nove baze podatkov, ki ne kažejo tako velikega odstopanja v stopnji ogrevanja prizemne plasti in troposfere.«

V tropskem pasu še vedno ostajajo manjše razlike med satelitskimi in radiosondažnimi meritvami troposfere. Znanstveniki predvidevajo, da so te razlike verjetno posledica instrumentalnih napak.

Prvotno odstopanje, omenjeno na začetku sestavka, je odličen primer delovanja znanosti s kritičnim razmišljanjem. Glede na veliko število kazalcev, ki so potrjevali ogrevanje troposfere, enostavno ni bilo logično, da bi se ta v resnici ohlajala.  Znanstvena skupnost je to nelogično odstopanje vzela zelo resno in zelo natančno proučila točnost in usklajenost vseh podatkov. 

Znanost napreduje s poskusi in napakami. Rezultat obravnavane napake je izboljšana metodologija meritev temperature troposfere s sateliti.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us