Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

CO2 zaostáva za teplotou – čo to znamená?

Čo hovorí veda...

CO2 nezpôsobil otepľovanie na koncoch ľadových dôb, ale ho zosilnil.

Skeptický argument...

CO2 zaostáva za teplotou

"Článok v časopise Science ukazuje, že nárast oxidu uhličitého nepredchádzal nárastu teploty, ale v podstate zaostával za týmto nárastom v rozmedzí 200 až 1000 rokov. Nárast úrovne oxidu uhličitého nemohol spôsobiť nárast teploty, ak nasledoval až za nárastom taploty." (Joe Barton)

Klíma Zeme bola v priebehu histórie veľmi rozmanitá, od dôb ľadových charakteristických ľadovou pokrývkou tiahnucou sa mnohými územiami, k teplým periódam bez ľadovej pokrývky na póloch. Klimatické zmeny v minulosti ovplyvňovalo niekoľko faktorov zahrňujúcich solárnu premenlivosť, sopečnú aktivitu a zmeny v zložení atmosféry. Informácie z antarktických ľadových jadier odhaľujú zaujímavý príbeh posledných 400 000 rokov. Počas tohto obdobia sú si CO2 a teplota veľmi blízke (korelujú), čo znamená že stúpajú a klesajú spolu. Avšak, zmeny CO2 sa oneskorujú za zmenami v teplote o 600 až 1000 rokov, ako nám to ukazuje graf 1 nižšie. Toto viedlo niektorých k záveru, že CO2 jednoducho nemôže byť zodpovedný za súčasné otepľovanie.

Graf 1: záznam z ľadového jadra z Vostoku o zmenách v koncentrácii oxidu uhličitého a zmenách teploty.

Toto vyjadrenie nehovorí celý príbeh. Začiatok zmien v teplote počas tejto periódy je vysvetlený zmenami obežnej dráhy Zeme okolo Slnka, ktoré ovplyvnili množstvo slnečného žiarenia, ktoré sa dostalo na povrch Zeme v rôznych ročných obdobiach. V prípade otepľovania je zaostávanie CO2 za otepľovaním vysvetlené nasledovne: ako stúpala teplota oceánov, tie uvoľňovali CO2 do atmosféry. Toto uvoľňovanie postupne zvyšovalo trend otepľovania vedúci k ešte väčšiemu množstvu uvoľneného CO2. Inými slovami, zvyšovanie úrovne CO2 sa stalo zároveň dôsledkom aj príčinou ďalšieho otepľovania. Táto pozitívna spätná väzba je dôležitá pre uskutočnenie prechodov medzi glaciálmi a interglaciálmi (doby ľadové a medziľadové), lebo orbitálne zmeny sú príliš slabé na to, aby sami spôsobili takú veľkú zmenu. Ďalšie pozitívne spätné väzby, ktoré hrajú dôležitú rolu v tomto procese, zahŕňajú ostatné skleníkové plyny a zmeny ľadových príkrovov a pokrytia zeme vegetáciou.

Jediný záver, ku ktorému sa dá dopracovať z pozorovaných zaostávaní CO2 za teplotou v posledných 400 000 rokov, je ten, že CO2 nebolo prvotnou príčinou prechodu k interglaciálom (medziľadovým obdobiam). Aby sme rozumeli súčasným klimatickým zmenám, pozreli sa vedci na rôzne faktory, ako sú sopečná činnosť a solárna variabilita a zistili, že najpravdepodobnejšou príčinou súčasných zmien klímy sú CO2 a ostatné skleníkové plyny. Tento záver nie je založený na analýzach predchádzajúcich klimatických zmien, aj keď tie nám poskytujú kľúčové porozumenie spôsobu, ako klíma reaguje na rôzne sily a pripisuje váhu niekoľkým líniám dôkazov, ktoré tvrdo podporujú rolu skleníkových plynov pri prebiehajúcom otepľovaní.

 

Doplňujúce info a diskusia v anglickom origináli.

Translation by kris.tab, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us