Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Дали глечерите се зголемуваат или се намалуваат?

Што вели науката...

Повеќето глечери се намалуваат, што претставува сериозен проблем за милиони кои се потпираат на глечерите за вода.

Скептичен аргумент...

Глечерите се зголемуваат

„[И]звештаи пристигнуваат од целиот свет: за првпат по повеќе од 250 години, глечерите во Алјаска, Канада, Нов Зеланд, Гренланд и сега Норвешка се зголемуваат“ (JamulBlog)

На прв поглед

Глечерите се прекрасни нешта, како што ќе се согласи секој планинар. Пешачењето по глечерот на изгрејсонце за да се стигне до почетокот на искачувањето е едно од навистина прекрасните искуства во планинарењето. Тие, исто така, делуваат како огромни капацитети за складирање на ладилници, собирајќи и задржувајќи ги зимските снежни врнежи. Луѓето, животните и посевите во долините долу имаат корист од ова снабдување со топена вода кога ќе дојде потоплата сезона. Тоа ги прави навистина важни. Па, ајде да погледнеме што прави глечерите да се однесуваат вака.

Глечерите се создаваат кога почнува да се создава повеќегодишна снежна покривка, од година во година. Циклусите на замрзнување-одмрзнување и набивањето постепено го претвораат акумулираниот снег во глацијален мраз. Процесот трае со години, а за да опстане глечерот, условите треба да останат студени, со постојано изобилство на снабдување со нов снег, од година во година, во текот на децениите.

Бидејќи глечерот е бавно движечка река од мраз со неговото движење управувано од гравитацијата, тој обично ќе покаже карактеристичен сет на физички карактеристики. Ќе има линија на прекин по која се повлекува од главниот ѕид. Ова е означено со систем на големи процепи кои го делат мразот што се движи долу од статичкиот мраз горе.

Пукнатини се создаваат и во подвижниот дел на глечерот каде штомразот се подложува на свиткување и се дели. Ваквите карактеристики се најчести кога глечерот се движи по нерамна земја или заобиколува кривина. Онаму каде што глечерот ќе наиде на големо стрмнување во својот надолнина, тој ќе се распадне во хаотичен систем од нестабилни блокови ограничени со процепи познати како леден пад.

За глечерот да е стабилен, снежните врнежи треба да бидат во рамнотежа со „аблација“. Аблација е термин кој ги опфаќа начините на кои глечерот ги губи снегот и мразот. Ако глечерот издржи, добивката од снег очигледно треба да е барем еднаква на аблација. Формите на аблација вклучуваат топење на површината, истекување на топена вода, силни ветришта што го фрлаат снегот, сублимација (директна транзиција од цврсто во пареа) и лавини. Покрај тоа, аблацијата може да се случи и во глечерот и под глечерот. Кога топената вода тече долж мразот, таа делува како лубрикант, така што протокот на глечерот може наеднаш да се забрза или да се излива, како што се вели.

Кај кој било глечер, неговиот статус во однос на тоа дали добива или губи маса се нарекува негова „рамнотежа на масата“. рамнотежата на масата е математички израз за тоа дали глечерот се намалува или зголемува. Се заснова на различни внимателни и долго воспоставени техники за мерење, за жал, мерењата на рамнотежата на масата ни кажуваат дека многу висок процент од планинските глечери на Земјата се намалуваат. Погрешно е да се издвојат неколкуте глечери кои се зголемуваат наспроти севкупниот тренд на нагло опаѓање, за да се тврди дека нема глобално затоплување. Тоа е научен грев на селективен избор.


Дополнителни детали

Во споредба со големите ледени плочи на Антарктикот и Гренланд, планинските глечери сочинуваат мал дел од глобалниот волумен на мраз. Бројката е помала од 1%: ако сите исчезнат, резултатот на глобалното покачување на нивото на морето би бил околу 0,32 метри. Од многу поголема важност е нивната улога како резервоари за складирање на слатка вода и нивната потенцијална загуба претставува сериозна закана за земјите каде што ова снабдување со вода се смета за витално.

Глечерите се појавуваат во повисоките планински венци ширум светот и на пониски височини во повисоките географски широчини, што значи дека постојат во повеќе климатски услови. Процесите што го одредуваат нивното однесување со текот на времето се евиденираат на постојана основа, и на земја и од далечина преку сателити и како што се подобрува нашето разбирање за таквите работи, ние сме во состојба да го моделираме тоа однесување со се поголема и поголема точност.

Рамнотежата на масата на глечерите се мери преку различни техники. Директните глациолошки методи вклучуваат распоредување на аблациони колци, градуирани шипки вметнати неколку метри во жлебна дупка во мразот. Растојанието од врвот на влогот до површината на мразот се евидентира, а потоа локацијата повторно се посетува во редовни интервали за повторени мерења за да се види колку аблација се случила. Во зоната на акумулација, над надморската височина на линијата за рамнотежа, снежните јами и сондирањето на снег се користат за да се дознае количината на акумулација на сличен, редовен начин.

За да се утврди рамнотежата на масата на глечерот, низ неговата ширина се поставени редовно распоредени напречни линии, со правилни колци или јами. Овие податоци потоа се комбинираат со независни геодетски истражувања, користејќи алатки како што е глобалниот систем за позиционирање базиран на сателити - GPS - и се собираат и објавуваат од Светската служба за следење на глечерите (WGMS).

Следењето на глечерите има долго педигре. Собирањето податоци за тековните промени на глечерите започнало во 1894 година, со основањето на Меѓународната комисија за глечери на 6-от Меѓународен геолошки конгрес во Цирих, Швајцарија. Тогаш, фокусот бил на идејата дека долгорочните набљудувања на глечерите ќе дадат увид во процесите на климатски промени, но од поинаков вид - формирање на ледени доба. Како што може да се замисли, целите на меѓународниот мониторинг на глечерите оттогаш еволуирале и се прошириле.

WGMS го презела чувањето на таквите податоци - стандардизирани набљудувања за промените во масата, волуменот, површината и должината на глечерите со времето - во 1986 година. Во рамките на податоците, не е изненадувачки што најголемата густина на информации е во однос на Алпите и Скандинавија, лесно достапна за Европејците повеќе од еден век, така што се достапни долги и непрекинати записи. Но, во последниве децении, покриеноста со податоци се шири низ целиот свет, така што најквалитетните набљудувања на глечерите се тековни, континуирани и долгорочни.

Денес, WGMS се залага за достигнување глобална покриеност од геодетските истражувања на вселената. Овие геодетски набљудувања можат да обезбедат промени на геодетската маса во текот на децениските до повеќегодишни временски периоди, но се отежнати во пократки временски размери поради потребната конверзија на густината. Глациолошкиот метод може да ја пополни оваа празнина со обезбедување набљудувања на рамнотежа на масата со годишна или сезонска резолуција. Постојат 30 глечери во 9 различни планински венци на кои им се посветило посебно внимание, кои постојано се мерат од најмалку 1950 година и се сметаат за „референтни глечери“. '. Слика 1 ја прикажува годишната промена на масата на референтните глечери следени од 1950 година.

Global annual mass change of reference glaciers

Слика 1: Годишен биланс на маса на референтни глечери со повеќе од 30 години тековни глациолошки мерења. Годишните вредности за промена на масата се дадени на y-оската во единечниот метар воден еквивалент (m w.e.) што одговара на тони по квадратен метар (1.000 kg m-2). Извор: WGMS (2021 година, ажурирани и претходни извештаи).

Како последица на целата оваа работа, одговорот на прашањето „дали глечерите се зголемуваат или се намалуваат?“ не само што е јасен, туку и дефинитивен и заснован на научната литература. На глобално ниво, глечерите го губат мразот со голема брзина (сл.1). Сè уште има ситуации во кои глечерите напредуваат: тие се ограничени на делови од светот со доволно оболни врнежи за да ја задржат акумулацијата на доминантна позиција во однос на аблацијата. Во овие случаи, напредокот може да продолжи таму каде што затоплувањето доведува до зголемување на врнежите и затоа акумулацијата на мразот на глечерите, како што беше прикажано во дел од југозападна Норвешка во текот на 1990-тите (Nesje et al. 2008). Сепак, долгорочниот тренд е дека повеќето планински глечери се намалуваат ширум светот (слика 2).

Global mass balance

Слика 2: Глобални просеци на набљудуваните рамнотежи на масата од 1930 до 2019 година. Кумулативните годишни просеци се во однос на 1960 година. Геодетските рамнотежи биле пресметани со претпоставка за просечна густина на целиот глечер од 850 kg m-3. Графикон адаптиран од WGMS Global Glacier Change Bulletin, бр. 4, 2021 година, достапен овде (PDF, 36 Mb).

Преку таква детална работа, сега е можно да се процени глацијалното повлекување за речиси сите од нив ширум светот. Од 2000 година, повлекувањето на глечерите било доминантна шема во јужните Анди, Нов Зеланд, Алјаска, Централна Европа и Исланд. До 1990 година, глечерите веќе изгубиле 7 до 28% од нивната маса од 1901 година, а во деценијата 2010-2019 година била забележана најголема евидентирана загуба на глечерска маса од почетокот на набљудувањата. Количината? Околу 267 милијарди тони годишно (Hugonet et al. 2021). Постојат дури и знаци на губење на мразот што почна да се појавува во некои опсези каде што, досега, глечерите си ја задржувале својата позиција, како што е Каракорам (Hugonnet et al. 2021 op cit).

Промените во својствата на глечерите во повеќето случаи се доминантно предизвикани од варијации и на температурата и на снежните врнежи, бидејќи без доволно снег тие не можат да добијат маса и аблацијата ја презема контролата врз ситуацијата. Изгледа дека тоа ќе биде случај и за годините што доаѓаат, дури и ако ги ограничиме нашите емисии доволно за да ги стабилизираме температурите: постои временско задоцнување помеѓу порастот на температурата и одговорот на глечерите, така што има децении на повлекување инкорпорирани под какви било патишта за емисии.

Како и другите климатски теми, промените на глечерите најдобро се испитуваат на глобален и повеќедекаден начин. Дезинформаторите се обиделе да шират конфузија овде со една од нивните омилени техники - селективен избор од многу помалиот број индивидуални глечери што напредуваат - со други зборови игнорирајќи ги тие долгорочни трендови. Ваквите пренасочувања не го решаваат најважното прашање овде: каква е вистинската состојба на глечерите на глобално ниво?

Translation by Luciano Marquetto, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us