Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mit: Lodowce nadal rosną a nie podlegają topnieniu

Co mówi nauka...

Średnia masa lodowców na świecie wciąż spada. Przyrost masy obserwowany jest przypadku nielicznych lodowców i dla krótkich okresów.

Argument sceptyków...

Lodowce rosną.
„Raporty spływają z całego świata: po raz pierwszy od 250 lat lodowce Alaski, Kanady, Nowej Zelandii Grenlandii i Norwegii rosną.” (JamulBlog)

Światowa Służba Monitoringu Lodowców (World Glacier Monitoring Service - WGMS) opublikowała raport o stanie światowych lodowców. Pomiary przeprowadzone na 100 lodowcach pokazują, że w roku 2011 miał miejsce trzeci najszybszy w historii pomiarów spadek grubości lodowców (średnio prawie o 80 cm). W raporcie znajdziemy szczegółowe informacje, które stanowią uzupełnienie obserwacji wykonywanych za pomocą satelitów GRACE w latach 2003-2012, mówiących o ubytku 500 miliardów ton lodu rocznie, z których 150 miliardów ton wiązało się z cofaniem się lodowców górskich (Jacob et al, 2012). Dane były zbierane za pomocą satelitów i sprawdzane przez naukowców z użyciem klasycznych metod pomiarowych (tyczek pomiarowych i dołów w śniegu), które nie tylko są dokładne, ale mają też znacznie dłuższą historię niż obserwacje satelitarne (Zemp et al, 2009).

Najnowsze dane Światowej Służby Monitoringu Lodowców

Wstępne wyniki pokazały, że w przypadku próby 100 lodowców z całego świata, spadek masy był mniejszy jedynie od zaobserwowanego w roku 2006 oraz 2003, kiedy fala upałów w Europie surowo obeszła się z lodowcami alpejskimi. Aby określić zmiany ilości lodu w lodowcach, podaje się wartość „ekwiwalentu wodnego” [mm e.w.], czyli grubości warstwy wody, jaka powstałaby w wyniku stopienia materiału lodowcowego. Od 1984 ubytek grubości wyniósł około 15 metrów. Skutki takiego ubytku lodu bywają spektakularne. Np. w ubiegłym roku, po 18 tysiącach lat istnienia, całkowicie zanikł lodowiec Chacaltaya w Boliwii.

Zmiany w grubości lodowców

Rysunek 1. Zmiany całkowitej średniej grubości lodowców w milimetrach ekwiwalentu wodnego dla lodowców szczegółowo badanych przez Światową Służbę Monitoringu Lodowców w latach 1980-2011.

Nie wszystkie lodowce tracą masę, ale dotyczy to ich znacznej większości. Ostatnie dane wskazują, że kurczy się niemal 90% lodowców. Według pomiarów satelitarnych co roku ubywa 150 miliardów ton lodu 

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by Irek Zawadzki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us