Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Kasvaako vai kutistuuko Grönlannin jäätikkö?

Mitä tiede sanoo...

Vaikka Grönlannin sisäosissa jäätikkö pysyykin tasapainossa, rannikolla jäätikkö pienenee. Kokonaisuutena Grönlanti menettää jäätä kiihtyvällä vauhdilla. Jäämassan hävikki tuplaantui vuodesta 2002 vuoteen 2009.

Skeptinen argumentti...

Grönlannin jäätikkö kasvaa

Kansainvälinen ilmasto- ja merentutkijoista koostuva ryhmä arvioi, että Grönlannin sisäosien jäätikkö on kasvanut kuudella senttimetrillä vuosittain vuosien 1992 ja 2003 välillä yli 1500 metrin korkeudessa sijaitsevilla alueilla. Pääkirjoittaja Ola Johannessen sanoo, että jäätikön kasvu johtuu lumisateista, jotka ovat lisääntyneet paikallisen ilmakehän kiertoliikkeiden tai Pohjois-Atlantin oskillaation vaihtelun takia (lähde: Latest Scientific Studies Refute Fears of Greenland Melt).

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa Grönlantiin kahdella tavalla. Lämpeneminen aiheuttaa jäätikön ohenemista ja massan hävikkiä reunoilta. Toisaalta lämpeneminen myös aiheuttaa lumisateiden lisääntymistä Grönlannin sisäosissa. Kummalla on suurempi vaikutus? Kasvaako vai kutistuuko Grönlannin jäätikkö? 

Ajan kuluessa Grönlannin jäätikön massatasapainoa on mitattu monilla eri menetelmillä. Lumikuoppia kaivetaan lumisateen määrän mittaamiseksi. Auringosta tulevan ja heijastuneen valon mittausasemia on pystytetty. Lentokoneista mitataan jäätikön pinnankorkeutta lasereiden avulla. Jäätikön pinnalta heijastunutta mikroaaltosäteilyä mitataan satelliittien avulla sulamispinta-alan määrittämiseksi. Satelliittien tutka-interferometri -mittaukset näyttävät Grönlannin jäätiköiden liikkeitä vaakatasossa. Vuonna 2003 NASA laukaisi Ice, Cloud, and Land Elevation Satellite (ICESat) -satelliitin, joka käyttää laser-korkeusmittauksia maanpinnan korkeuden muutoksien tarkempiin mittauksiin.

Kaikki nämä mittaustulokset on yhdistetty jatkuvaksi mittaussarjaksi Grönlannin massatasapainosta vuodesta 1958 vuoteen 2007 (Rignot 2008). Erilaiset toisistaan riippumattomat mittaukset ovat vahvasti yhtäpitäviä ja niissä näkyy selvä pitkän ajan trendi. 1960-luvulla jäätikkö menetti 100 gigatonnia jäätä vuodessa. 1970- ja 1980-luvulla jäähävikin määrä hidastui lähelle massatasapainoa. Vuonna 1996 jäähävikin määrä oli kasvanut 97 gigatonniin vuodessa. Vuonna 2007 jäämassan hävikki kasvoi nopeasti 267 gigatonniin vuodessa. Laittaaksemme tämän oikeaan perspektiiviin, gigatonni on miljardi tonnia, joka vastaa kilometrin kanttiinsa olevan vesikuution massaa.

Näemme siis kiihtyvästi kasvavan pitkän ajan trendin jäämassan hävikissä 1970-luvulta lähtien. Tämän vahvistaa Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) -satelliitti, joka mittaa muutoksia maan painovoimakentässä. GRACEn mittaukset antavat kokonaiskuvan koko jäätiköstä, mikä mahdollistaa massan muutoksien vertailun rannikolla (eli alle 2000 metrin korkeudessa merenpinnasta) ja Grönlannin sisäosissa (yli 2000 metrin korkeudessa). Vuosien 2003 ja 2008 välisenä aikana rannikkoalueet menettivät jäämassaa kun taas sisäosat olivat likimäärin massatasapainossa. Kokonaisuutena Grönlannin jäätikkö siis menettää jäämassaa (Wouters 2008).


Kuva 1. Grönlannin jäätikön massan hävikki rannikkoalueilla alle 2000 metrin korkeudella (ylempi kuvaaja) ja Grönlannin sisäosissa yli 2000 metrin korkeudella (alempi kuvaaja). (Wouters 2008)

Uusin GRACEn mittausdata paljastaa lisää pitkän ajan trendistä. Kuva 2 esittää jäämassan muutokset Grönlannissa huhtikuusta 2002 helmikuuhun 2010 (alunperin julkaistu artikkelissa Velicogna 2009 ja viimeisen 12 kuukauden data on peräisin John Wahrilta). Musta viiva ja plus-merkit esittävät jäämassan kuukausittaisia arvoja. Oranssi viiva esittää parhaiten sopivaa neliöllistä trendiä. Parhaiten sopivan trendin mukaan Grönlannin jäähävikki kiihtyy 30 Gigatonnia/vuosi2. Grönlannin jäämassan hävikki tuplaantui kyseisen kahdeksan vuoden aikana.

Change  in Greenland ice mass, 2002 to 2010
Kuva 2. Grönlannin jäämassan muutos (musta). Oranssi viiva on neliöllinen sovitus (John Wahr).

Pitkän ajan trendinä 1970-luvulta lähtien on ollut kiihtyvä jäämassan hävikki. Tämän vahvistavat satelliittien painovoimamittaukset viimeisten 9 vuoden ajalta, joissa näkyy että jäämassan häviämisnopeus on tuplaantunut viimeisen 9 vuoden aikana. Samalla tavalla kuin Antarktiksen, Grönlannin jäätikön vaikutus merenpinnan nousuun on jatkuvassa ja nopeassa kasvussa.

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us