Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Is de hudige opwarming een natuurlijke cyclus?

Uit onderzoek blijkt...

De 1500-jarige Dansgaard-Oeschger-cyclus komt alleen op het noordelijk halfrond voor en gaat altijd gepaard met een afkoeling op het zuidelijk halfrond. De huidige opwarming vindt plaats op beide halfronden.

Volgens de sceptici...

Iedere 1500 jaar warmt de aarde op en koelt weer af

"Klimaatgegevens uit het verleden laten een cyclus van ruwweg 1500 jaar zien. Deze cyclus werd ontdekt in ijskernen uit Groenland, daarna werd het gevonden in bezinksel uit de Atlantische Oceaan en inmiddels vinden we het overal terug tot en met in stalagmieten in grotten. Hieruit blijkt een opwarming en afkoeling die zeer goed de huidige opwarming kan verklaren" - Fred Singer (2007)

In onderstaand filmpje "That 1500 Year Thing" van Peter Sinclair wordt nader ingegaan op de Dansgaard-Oeschger-cyclus en de schrijvers van het boek "Unstoppable Global Warming, every 1500 Years" ("Onafwendbare opwarming van de aarde, iedere 1500 jaar"). Omdat het filmpje in het Engels is, volgt hierna een korte samenvatting van de tekst in het Nederlands.

Veel van de argumenten dat de huidige opwarming een natuurlijke cyclus is, zijn terug te voeren op het boek "Unstoppable Global Warming, every 1500 Years" door S. Fred Singer and Dennis Avery - een boek dat een van de hoekstenen van de literatuurlijst van de sceptici vormt. Maar wie zijn deze Singer en Avery precies?

Dennis Avery is zelf geen wetenschapper, maar is schrijver. Hij studeerde in het verleden landbouweconomie aan de Michigan State University en de Universiteit van Wisconsin, was medewerker van Buitenlandse Zaken onder Ronald Reagan en is nu een van de belangrijkste mensen van het Hudson Instituut (een rechtse denktank), in welke functie hij de afgelopen jaren bestsellers schreef als "Red onze planeet met behulp van pesticiden en plastic" (nee, serieus) en het Amerikaanse publiek waarschuwde voor de dodelijke gevaren van biologisch-dynamisch voedsel.

Dr. S. Fred Singer is wél wetenschapper. Hij is atmosfeerfysicus met een imponerende staat van dienst en is verbonden geweest aan diverse belangrijke universiteiten. In de jaren 90 werd Singer bekend door zijn inspanningen voor de tabaksindustrie en verdiende behoorlijk veel geld met zijn pogingen om "het vertrouwen van de rokers te herstellen". In een interview (2005) verklaarde hij echter dat hij niet wist dat hij werd betaald door de tabaksindustrie en dat het niet zijn zaak was waar het geld vandaan kwam.

In de jaren 90 scheef Singer opniniestukken voor o.a. de Wall Street Journal waarin hij bij herhaling stelde dat de aarde niet opwarmt. Kort voor het "1500 jaar"-boek verscheen, kwam hij hierop terug: de aarde warmt wel degelijk op, maar het is een natuurlijke cyclus en kan niet worden tegengegaan.

Het boek is gebaseerd op onderzoek van ijskernen uit Groenland, waaruit bleek dat in de diverse ijstijden om de 1500 jaar een kortdurende temperatuurstijging plaatsvond. Soms slaat deze piek één of meerdere keren over, maar het is altijd ongeveer een veelvoud van 1500 jaar - niet voldoende om een significante hoeveelheid ijs te laten smelten, maar toch duidelijk terug te vinden in de ijskernen. Dit verschijnsel noemen we de Dansgaard-Oeschger-cyclus.

Was dit een wereldwijde gebeurtenis, of iets plaatselijks dat werd veroorzaakt door warmteverplaatsingen door bijvoorbeeld oceaanstromingen? Uit later onderzoek van ijskernen die afkomstig waren van de Zuidpool bleek dat de temperatuur op de Zuidpool omlaag ging als het op Groenland warmer werd:


Figuur 1: Temperatuur op Groenland (boven) en op de Zuidpool (beneden) Een aantal periodes tussen opwarming op Groenland zijn apart in kleur weergegeven. De verticale onderbroken lijnen geven aan waar de temperatuur op Groenland stijgt, terwijl de temperatuur op de Zuidpool daalt.

De Dansgaard-Oeschger-cyclus vormt absoluut een belangrijk onderdeel van het klimaat op aarde, maar het is een verplaatsing van warmte van zuid naar noord en geen algemene opwarming.

Ondertussen houdt Dr. Singer nog steeds lezingen waarin hij stelt dat de aarde niet opwarmt, behalve als er wél opwarming plaatsvindt, in welk geval er niets meer aan te doen is en Dennis Avery blijkt van mening te zijn veranderd. In een recent interview zei hij dat "de onafwendbare opwarming van de aarde voorbij is en er een afkoelingsfase is begonnen die waarschijnlijk 20 à 30 jaar gaat duren."

Verwarrend? Best wel. En erger nog, al die verwarring veroorzaakt uitstel van belangrijke maatregelen die juist zo snel mogelijk genomen zouden moeten worden, in plaats van dat er grof geld wordt verdiend aan het zaaien van zo veel mogelijk twijfel.

Translation by DarkSkywise, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us