Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Strata lodu na Grenlandii rozszerzyła się na północny zachód

Przeszłe badania pokazały że największe straty masy lodu na Grenlandii wystąpiły na południu. Ale nowe badania zostały opublikowane (Khan 2010) które badają rozmieszczenie strat masy lodu na całej powłoce lodowej Grenlandii (H/T to Riccardo). Satelitarne dane grawitacyjne i pomiary GPS pokazują że strata lodu rozszerza się wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża Grenlandii, zaczynając od końca 2005 roku. Ten wzrost strat masy jest pokazany najbardziej dramatycznie w tej animacji zrobionej przez wspólautora John'a Wahr

Strata masy lodowej na Grenlandii

Dane GPS są uzyskiwane przez umieszczenie odbiorników GPS na skale obok warstwy lodowej. W miarę jak masywna warstwa lodu Grenlandii traci masę, skała podnosi sie pionowo. Skała niedaleko Bazy Lotniczej Thule na północno-wschodnim wybrzeżu Grenlandii wzniosła się o około 4-ch centymetrów od października 2005 do sierpnia 2009 roku. W miarę jak przyśpieszająca strata masy lodowej powoduje przyśpieszone podnoszenie się skały, obserwowane podnoszenie dobrze się zgadza ze stratą masy lodowej mierzonej z satelitarnych pomiarów grawitacji. Te obserwacje wskazują że przyśpieszona strata masy lodu jest zdominowana przez wzrastającą szybkość spływających lodowców. Duże lodowce w północno-zachodnim regionie zsuwają się szybciej i wrzucają więcej lodu do oceanu.

Dane GPS dostarczają jeszcze jednej linii dowodów że warstwa lodowa Grenlandii traci masę w przyśpieszonym tempie. Sateliterne radarowe pomiary wysokości i lotnicze pomiary laserowe zaobserwowały zmniejszającą się grubość lodu na brzegach. Radarowe pomiary interferometryczne znalazły że lodowce zsuwają się szybciej do oceanu. A ogólny obraz oddany przez satelitarne dane grawitacyjne pokazuje że strata masy całej warstwy lodu wciąż ulega przyśpieszeniu (Velicogna 2009).

Co się stanie z Grenlandią w przyszłości? Różne niezależne badania przewidują globalny wzrost poziomu morza ok. 1 do 2 metrów do 2100 roku, z dużym udziałem Grenlandii (Vermeer 2009, Pfeffer 2008). Modele przewidują że w tempie jakim emitujemy CO2, załamanie się lodowca Grenlandii jest prawdopodobne w ciągu następnych kilku stuleci (Stone 2010). Jest to wspierane przez badania przeszłości ziemi które pokazały że warstwy lodu są bardzo czułe na cieplejsze temperatury. Globalne temperatury tylko o 1 do 2°C cieplejsze niż teraz widziały poziomy morza ponad 6 metrów wyższe niż aktualne poziomy (Kopp 2009).

Nauka polega na łączeniu całokształtu dowodów po to aby polepszyć nasze zrozumienie. W miarę jak przybywa więcej danych, widzimy teraz wiele linii dowodów malujących ten sam obraz. Warstwa lodowa Grenlandii jest bardzo czuła na ocieplające się temperatury i prawdopodobnie przyczyni się do podniesienia poziomu morza rzędu metrów.

PS. 2 kwietnia 2010: Podziękowania dla Roberta Simmon'a z NASA, który wskazał następną pouczającą animację strat masy lodowej na Grenlandii mierzoną przez satelity GRACE:

Translation by Irek Zawadzki. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us