Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Edustaako IPCC tieteellistä konsensusta?

Mitä tiede sanoo...

IPCC:n pääkirjoittajat ovat alansa asiantuntijoita, jotka on ohjeistettu esittämään rehellisesti viimeisimmän vertaisarvioidun kirjallisuuden koko kirjo. Tämän seurauksena IPCC:n raportit ovat usein varovaisia johtopäätöksissään. Vertailu viimeaikaisiin havaintoihin antaa johdonmukaisesti tulokseksi sen, että ilmastonmuutos tapahtuu nopeammin ja voimakkaammin kuin IPCC:n ennustuksissa.

Skeptinen argumentti...

"Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) perustettiin epäilemättä rakentamaan tieteellinen perusta ensisijaisesti ihmisen aiheuttamalle ilmastonmuutokselle. Sellainen tavoite on perusteiltaan epätieteellinen, koska se vastustaa vaihtoehtoisia hypoteeseja ilmastonmuutoksen syiksi." (Roy Spencer)

Eräs IPCC:n luonnehdinta on se, että IPCC:llä on poliittiset motiivit liioitella ilmaston lämpenemisen vaaroja ja ihmisen toiminnan vaikutuksen määrää ilmastonmuutoksessa. Kun IPCC:n ennustuksia verrataan havaintoihin, asia osoittautuu olevan päinvastoin. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöjen kiihtyminen seuraa IPCC AR4:n pahimman tapauksen skenaarioita (Copenhagen Diagnosis 2009). Tämän seurauksena ilmakehän hiilidioksidi lisääntyy kymmenen kertaa nopeammin kuin on havaittu jääkairanäytteistä lisääntymisnopeudeksi viimeisen 22000 vuoden aikana.


Kuva 1: Havaitut globaalit hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja sementtituotannosta verrattuna IPCC:n päästöskenaariohin. Väritetty alue kattaa kaikki IPCC:n ilmastonmuutosskenaariot (Copenhagen Diagnosis 2009).

Mittaukset satelliiteista ja vuorovesimittareista näyttävät, että merenpinnan nousu kiihtyy odotettua nopeammin. Keskimääräinen nousunopeus vuosina 1993-2008 satelliiteista mitattuna oli 3,4 millimetriä vuodessa, kun IPCC:n kolmas arviointiraportti (TAR) ennusti parhaana arviona 1,9 millimetriä vuodessa kyseiselle ajanjaksolle. Todellinen merenpinnan nousu on 80 % korkeampi kuin keskiennustus. Merenpinta tulee todennäköisesti nousemaan paljon enemmän vuoteen 2100 mennessä kuin usein mainittu 18-59 senttimetrin alue IPCC:n AR4:ssä.


Kuva 2: Merenpinnan nousu. Vuorovesimittarien mittaussarja on esitetty punaisella ja satelliittien mittaussarja sinisellä. Harmaa alue esittää IPCC:n kolmannen arviointiraportin ennustukset (Copenhagen Diagnosis 2009).

Arktisen merijään kesäaikainen sulaminen on kiihtynyt paljon suuremmaksi kuin on odotettu ilmastomallien perusteella. Merijään sulamisalue oli vuosina 2007-2009 noin 40 % suurempi kuin IPCC:n AR4:n mallien keskimääräiset ennustukset. Arktisen merijään paksuus on myös vähentynyt vakaasti usean vuosikymmenen ajan. Syyskuun merijään paksuus on laskenut vauhdilla 57 senttimetriä vuosikymmenessä vuodesta 1987 alkaen.


Kuva 3: Havaittu (punainen viiva) ja mallinnettu syyskuun merijään laajuus arktisilla alueilla miljoonina neliökilometreinä. Kiinteä musta viiva esittää keskiarvon 13:sta IPCC:n AR4:n mallista, kun taas musta katkoviiva esittää niiden vaihtelualueen. Vuoden 2009 minimin laskettiin hiljattain olevan 5,10 miljoonaa km2, joka on kolmanneksi alin mittausaikana ja reilusti IPCC:n pahimman tapauksen skenaarion alla (Copenhagen Diagnosis 2009).

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us