Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Donate

Twitter Facebook YouTube Pinterest

RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ilmaston lämpeneminen muilla planeetoilla

Mitä tiede sanoo...

Not all planets are warming - some are cooling. Of those that are warming, the reasons are largely known and are phenomenon unique to each planet. ******************** Kaikki planeetat eivät lämpene - jotkut viilevät. Niistä jotka lämpenevät, ovat lämpenemisen syyt pitkälti tiedossa ja ne ovat jokaiselle planeetalle ominaisia ilmiöitä.

Skeptinen argumentti...

"Evidence that CO2 is not the principle driver of warming on this planet is provided by the simultaneous warming of other planets and moons in our solar system, despite the fact that they obviously have no anthropogenic emissions of greenhouse gases. Mars, Triton, Pluto and Jupiter all show global warming, pointing to the Sun as the dominating influence in determining climate throughout the solar system." (Ian McClintock)

*****************

"Muut aurinkokuntamme planeetat ja kuut lämpenevät samanaikaisesti Maan kanssa. Tämä todistaa, että lämpenemisen pääasiallisena syynä ei ole hiilidioksidi. Mars, Triton, Pluto ja Jupiter, kaikki lämpenevät todistaen, että Aurinko on ilmaston määräävä tekijä koko aurinkokunnassa. (Ian McClintock)

 

There are three fundamental flaws in the 'other planets are warming' argument:

 1. Not all planets are warming - some are cooling
 2. The sun has shown no long term trend since 1950
 3. There are explanations for why other planets are warming
******************
Väitteessä "muut planeetat lämpenevät" on kolme perustavanlaatuista virhettä:
 1. Kaikki planeetat eivät lämpene - jotkut viilenevät
 2. Aurinko ei ole osoittanut pitkän aikavälin muutostrendiä vuoden 1950 jälkeen
 3. Muiden planeettojen lämpenimiset osataan selittää
****************** 

Not all planets in the solar system are warming

Only 6 planets or moons out of the 100+ bodies in the solar system have been observed to be warming. On the other hand, Uranus is cooling (Young 2001)

************************

Kaikki aurinkokunnan planeetat eivät lämpene

Vain kuuden aurinkokunnan yli sadasta kappaleesta on todettu lämpenevän. Uranus sen sijaan viilenee (Young 2001). 

************************ 

Solar activity isn't increasing

More crucially, the whole theory that a brightening sun is causing global warming falls apart when you consider solar output hasn't risen over the past 30 years (when warming has been highest) according to direct satellite measurements that find no rising trend since 1978,sunspot numbers which have leveled out since 1950, the Max Planck Institute reconstruction that shows irradience has been steady since 1950 and solar radio flux or flare activity which shows no rising trend over the past 30 years. Ironically, it's the sun's close correlation with Earth's temperature that proves it has little to do with the last 30 years of global warming.

*********************

Auringon aktiivisuus ei ole kasvussa

Mikä tärkeintä, koko oletus Auringosta ilmaston lämpenemisen aiheuttajana romuttuu, kun otetaan huomioon, että Auringon säteilyteho ei ole kasvanut viimeisten 30 vuoden aikana (jolloin lämpeneminen on ollut voimakkainta). Tämä todetaan suorista satelliittimittauksista, 1950 jälkeen tasaisena pysyneestä auringonpilkkuluvusta, Max Planck -insituutin rekonstruktiosta, joka osoittaa tasaista säteilyä vuoden 1950 jälkeen, sekä auringonpurkausten ja radiotaajuisen säteilyn määrästä, jossa ei havaita kasvua viimeisen 30 vuoden aikana. Ironista kyllä, juuri Auringon aktiivisuuden ja Maan lämpötilan korrelaatio todistaa, että Auringon vaikutus viimeisen 30 vuoden aikana on ollut vähäinen. 

********************* 

So what is causing warming on those other planets?

Of course that begs the question - what's causing warming on other planets? With the exception of Pluto (which is still an enigma to astronomers who recently voted it out of the planet registry in a moment of pique), climate change on other planets are fairly understood:

 • Martian climate is primarily driven by dust and albedo and there is little empirical evidence that Mars is showing long term warming. More on Mars...
 • Neptune's orbit is 164 years so current brightening is a seasonal response (Neptune's southern hemisphere is heading into summer). More on Neptune...
 • Triton's warming is due to the moon approaching an extreme southern summer, a season that occurs every few hundred years
 • Jupiter's storms are fueled by the planet's own internal heat (the sun's energy is 4% the level of solar energy at Earth). When several storms merge into one large storm (eg - Red Spot Jr), the planet loses its ability to mix heat, causing warming at the equator and cooling at the poles. More on Jupiter...
 • Pluto's warming consists of two observations 14 years apart noting a difference in atmospheric thickness which implies warming - scientists are unable to explain why yet. But considering Pluto's orbit is equivalent to 248 Earth years, this says nothing about climate change. It's like saying Earth is warming when comparing winter to summer. Plus Pluto is more than 30 times farther away from the Sun than the Earth is. If the Sun were warming up enough to affect Pluto at that vast distance, it would blowtorch the Earth.
***********************

Joten mikä aiheuttaa lämpenemistä muilla planeetoilla? 

Tästä tietenkin herää kysymys, mikä aiheuttaa lämpenemistä muilla planeetoilla? Plutoa (joka on yhä arvoitus astronomeille, ja joka hiljattain äänestetiin ulos planeettaluettelosta) lukuun ottamatta ilmastonmuutokset muilla planeetoilla on jokseen ymmärretty: 

 • Marsin ilmastoa säätelevät ensisijaisesti pöly ja albedo, ja Marsin pitkän aikavälin lämpenemisestä on vain vähän empiirisiä todisteita. Lisää Marsista.
 • Neptunuksen kiertoaika on 164 vuotta, joten nykyinen lämpeneminen johtuu vuodenaikojen vaihtelusta (Neptunuksen eteläisellä pallonpuoliskolla on kesä alkamassa). Lisää Neptunuksesta
 • Tritonin lämpeneminen johtuu äärimmäisen, eteläisen kesän lähestymisestä. Vuodenaika, joka toistuu muutaman sadan vuoden välein.
 • Jupiterin myrskyt saavat voimansa planeetan sisäosien lämmöstä (Auringon säteilyn voimakkuus Jupiterissa on 4% säteilyn voimakkuudesta Maassa). Kun useat myrskyt sulautuvat yhdeksi suureksi myrskyksi (esim. - punainen pilkku), planeetta menettää kykynsä sekoittaa lämpöä (##KUULLOSTAA HÖLMÖLTÄ##), jonka vuoksi päiväntasaajalla lämpenee ja napa-alueet viilenevät. Lisää Jupiterista
 • Havainnot Pluton lämpenemisestä perustuvat kahteen 14 vuoden välillä tehtyyn havaintoon ilmakehän tiheyden muutoksesta, joka ilmaisee lämpenemistä. Tutkijat eivät vielä osaa selittää mistä ilmiö johtuu. Ottaen huomioon pluton kiertoajan 248 Maan vuotta,  havainto ei kerro mitään ilmastonmuutoksesta. Sama jos väittäisi Maan lämpenevän vertaamalla talvea kesään. Lisäksi Pluto on yli 30 kertaa kauempana auringosta kuin Maapallo. Jos Aurinko lämpenisi riittävästi vaikuttaakseen Plutoon, Maapallo kärventyisi.

Translation by Kaj L, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2020 John Cook
Home | Links | Translations | About Us | Privacy | Contact Us