Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Det var en kuldebølge i vinteren 2009-2010

Hva vitenskapen sier...

Kuldebølgen er et resultat av en sterk fase i den Arktiske Oscillasjonen. Dette fører til kalde temperaturer ved tempererte breddegrader (for eksempel - Eurasia og Nord-Amerika) og oppvarming i arktiske strøk (Grønland og det arktiske hav). De varme og de kalde regionene balanserer hverandre ut grovt sett, med liten innvirkning på den globale temperaturen.

Det klimaskeptiske argumentet...

"Storbritannias kuldebølge er starten på en verdensomspennende trend mot kaldere vær, som virkelig truer teorien om global oppvarming, påstod fremtredende forskere i går. Verden har gått inn i en 'kuldemodus' som mest sannsynlig vil bringe med seg en nedgang i temperatur og som vil vare i 20 til 30 år, sier de." (Daily Mail)

Gjennom desember 2009 og januar 2010, inntraff en dramatisk kuldebølge over Eurasia, England og deler av Nord-Amerika. Det mest spektakulære bildet som dokumenterte dette fenomenet var et satellittbilde av England dekket av snø. Betyr dette at global oppvarming har stoppet? For å avgjøre dette, så må man ta et skritt tilbake og se på saken i et større perspektiv. For det første, her er et temperaturkart for hele polarsirkelen med mer: 


Figur 1: Kart over temperaturavvik for desember 2009 ved omtrentlig 1000 meters høyde for regionen nord for 30°N (NSIDC). Områder i oransje og rødt svarer til sterkt varme temperaturavvik. Områder i blått og lilla svarer til avvik i den kalde retningen.

Eurasia og Nord-Amerika har uvanlig kalde forhold. Samtidig har Grønland, Øst-Sibir og det arktiske hav uvanlig varme. De varmeste regionene (mer enn 7 grader Celsius over gjennomsnittet) er på den atlantiske siden av Arktis, inkludert Baffin Bay og Davis Strait. Ikke overraskende, så var sjøisens utstrekning i det området under gjennomsnittet. 

Disse sterke kontrastene i temperatur er resultatet av en sterkt negativ fase i den Arktiske Oscillasjonen. Dette er forårsaket av motsatte trykkforhold mellom de polare regionene og de tempererte breddegradene. Ved en negative fase, så er trykket høyere enn normalt over Arktis og lavere enn normalt ved de tempererte breddegradene. I desember 2009, var indeksen til den Arktiske Oscillasjonen på -3.41, den mest negative verdien siden i hvert fall 1950. Merk deg den blå prikken i det nedre høyre hjørnet som representerer desember 2009. 

Arktiske Oscillasjons-indeksen
Figur 2: De blå prikkene er månedlige indekser for den Arktiske Oscillasjonen. Den røde linjen er etårige glidende gjennomsnitt (hentet fra Andrew Revkin, plottet av Ignatius Rigor).

Et enda bredere bilde finnes i et global kart over temperaturavvik for den siste uken i desember 2009. Her ser vi at mesteparten av planeten opplever varmere temperaturer enn normalt, inkludert Nordøst-Amerika, Canada, Nord-Afrika, Middelhavet og Sørvest-Asia.


Figur 3: Kart over globale temperaturavvik, 26. desember til 1. januar (UK Met Office).

Å konkludere med at global oppvarming har stoppet basert på nylige kuldebølger er enda et eksempel på den villedende praksisen med å fokusere på små biter av puslespillet, mens det større bildet blir ignorert. Interessant nok; Roger Pielke senior tar den motsatte innfallsvinkelen når han vurderer global temperatur i desember 2009 målt av satellitter. Til tross for regionalt kaldt vær, så har ikke den globale temperaturen vist et dramatisk fall i desember, noe som leder Pielke til følgende konklusjon:

"Disse dataene viser hvorfor fokuset bør være på en regional målestokk og at et globalt gjennomsnitt ikke er nyttig når man skal beskrive vær som vi alle opplever."

Etter å ha tatt et større blikk på den globale temperaturen, så er Pielke tvunget til å konkludere med at det er foretrukket å fokusere på små biter av puslespillet i stedet for det større bildet. Helst når det globale bildet ikke gir deg det resultatet som du er ute etter. 

Translation by Bjarne Mikael Torkveen, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us