Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Människans utsläpp av CO2 är liten i förhållande till naturens!

Vad vetenskapen säger...

 

Den CO2 som naturen släpper ut (från haven och vegetationen) balanseras av en naturlig absorbering från haven och vegetationen. Människans utsläpp rubbar denna naturliga balans och har inneburit en förhöjning av CO2-nivåerna till nivåer som inte skådats på 800 000 år. Det är till och med så att människan släpper ut 26 gigaton CO2 varje år, medan CO2-nivåerna i atmosfären endast ökar med 15 gigaton varje år. Detta visar oss att mycket av människans CO2-utsläpp absorberas av marken. 

 

Skeptikers argument...

Människans utsläpp av CO2 är små i förhållande till den totala mängden CO2-utsläpp

”Haven består av 37 400 miljarder ton (GT) av ned nedbrutet kol medan markens biomassa innehåller 2000-3000 GT. Atmosfären innehåller 720 miljarder ton av CO2 medan människan bidrar med endast 6 GT. Hav, land och atmosfär utbyter CO2 kontinuerligt vilket gör att den tillförda belastningen från oss människor är oerhört lite. Ett litet skifte i balansen mellan haven och luften skulle orsaka en mycket kraftigare ökning än vad vi någonsin skulle kunna skapa.” (Jeff Id)

 

 

 

Människan CO2-utsläpp är mycket mindre än naturens utsläpp. Djurs och mikroorganismers konsumtion av växter står för ca 220 gigaton per år. Utandning från växter släpper ut ytterligare omkring 220 gigaton. Haven släpper ifrån sig 332 gigaton. I motsats till detta, när man kombinerar effekterna från fossila bränslen och ändringar av landanvändning släpper människan ut endast 29 gigaton per år. Emellertid, naturliga CO2-utsläpp (från haven och vegetationen) balanseras av naturlig absorbering (även det från haven och vegetationen). Landväxter absorberar 450 gigaton av CO2 per år och haven absorberar omkring 338 gigaton. Detta håller atmosfärens CO2-nivåer i en grov balans. Adderar vi människans utsläpp till detta rubbas dock denna balans.  


Figur 1: Det globala kolkretsloppet. Siffrorna motsvarar strömningar av koldioxid i gigaton. (Källa: Figure 7.3, 
IPCC AR4). 

Omkring 40 % av människans CO2-utsläpp absorberas, mestadels av vegetationen och av haven. Resterande stannar i atmosfären. Detta har resulterat i att mängden CO2 i atmosfären har nått sina högsta nivåer på 15 till 20 miljoner år (Tripati 2009). En naturligt förändring på 100 ppm tar normalt 5 000 till 20 000 år. Den sentida ökningen med 100 ppm har tagit endast 120 år.

Ytterligare bevis på att stigande CO2-nivåer är orsakade av människan fås genom att studera de olika kol-isotoperna som återfinns i atmosfären. Kol-12 har 6 neutroner medan kol-13 har 7 neutroner. Växter har en lägre andel C13/C12-kvot än atmosfären. Om stigande CO2-nivåer i atmosfären kom från fossila bränslen borde C13/C12-kvoten sjunka, något som också visat sig stämma.(Ghosh 2003). C13/C12-kvoten korrelerar med trenden av ökande globala utsläpp.

Figur 2: Årliga CO2-utsläpp från eldning av fossila bränslen och cementtillverkning (i gigaton kol / år) samt årliga medelvärden av C13/C12-kvoten uppmätt från atmosfärens CO2-nåvåer (vid Mauna Loa från 1981 till 2002). Isotopens data är angivna som C12(CO2) ‰ (promille) som avvikelse från ett standardväre. Notera att denna skala är inverterad för att öka tydligheten. (IPCC AR4) 

 

 

 

Translation by Gustaf Stetler, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us