Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Twitter Facebook YouTube Pinterest MeWe

RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

De geschiedenis van de 5 technieken van ontkenning van de wetenschap

Dit artikel is een vertaling van het bericht van John Cook over het ontstaan van de FLICC-taxonomie (in het Nederlands afgekort tot PLOCC).

In 2007 beschreef Mark Hoofnagle op zijn wetenschappelijke blog Denialism dat 'ontkenners' steeds dezelfde retorische tactieken gebruiken om verwarring te zaaien over onderwerpen als klimaatverandering, evolutie en hiv/aids. De vijf tactieken die het meest werden gebruikt waren complottheorieën, selectiviteit (cherrypicking), pseudo-experts, onmogelijke verwachtingen (ook wel bekend als het verzetten van doelpalen) en algemene logische dwalingen.

Twee jaar later publiceerden Pascal Diethelm en Martin McKee een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Public Health met de titel Denialism: what is it and how should scientists respond? Ze werkten de vijf ontkenningstactieken van Hoofnagle verder uit en betoogden dat we de ontkenningstactieken voor het grote publiek inzichtelijk moeten maken en onderkennen. Ik nam dit advies ter harte en begon de vijf ontkenningstactieken op te nemen in mijn eigen lezingen over misinformatie over het klimaat.

In 2013 nodigde de Australian Youth Climate Coalition me uit om een workshop over misinformatie over het klimaat te geven op hun jaarlijkse bijeenkomst. Terwijl ik mijn presentatie voorbereidde, vroeg ik me af of ik de vijf ontkenningstactieken in een acroniem zou kunnen gieten zodat ze gemakkelijker zouden blijven hangen. Ik herinner me nog heel goed mijn eerste poging, beginnend met 'fake experts', 'unrealistic expectations', 'cherry picking' … en ik realiseerde me dat dát misschien niet zo’n handige keuze was voor een workshop met jonge deelnemers. Ik begon opnieuw en koos voor FLICC: 'fake experts' (pseudo-experts), 'logical fallacies' (logische dwalingen), 'impossible expectations' (onmogelijke verwachtingen), 'cherry picking' en 'conspiracy theories' (complottheorieën). In het Nederlands wordt dit dan PLOCC: 


Toen ik in 2015 leiding gaf aan een samenwerking tussen de University of Queensland en Skeptical Science om de gratis online cursus Denial101x: Making Sense of Climate Science Denial te ontwikkelen, maakten we van FLICC (PLOCC) het onderliggende raamwerk van de hele cursus. Een belangrijk aspect van het weerleggen van de meest voorkomende mythes over klimaatverandering is het identificeren van de ontkenningstechnieken in elke mythe. Een opmerking die we vaak van studenten ontvingen, was dat ze het zo op prijs stelden om over FLICC (PLOCC) te leren.


Sinds mijn verhuizing naar het Center for Climate Change Communication aan de George Mason University, heb ik de FLICC (PLOCC)-taxonomie verder verfijnd. Tijdens mijn samenwerking met de twee filosofen Peter Ellerton en David Kinkead maakte ik kennis met logische dwalingen waarmee in Denial101x nog geen rekening was gehouden. Toen ik het spel Cranky Uncle ontwikkelde, introduceerde ik een reeks quizzen over drogredenen waarin ik geleidelijk de taxonomie verder uitbouw en spelers kennis laat maken met een almaar groeiende collectie ontkenningstechnieken (let op de diverse moeilijkheidsgraden tussen quiz #1 en quiz #8). Toen Stephan Lewandowsky en ik The Conspiracy Theory Handbook publiceerden, voegden we nog zeven kenmerken van complotdenken toe.

Dit is de nieuwste versie van de FLICC (PLOCC)-taxonomie (met alle pictogrammen vrij beschikbaar en deelbaar op Wikimedia):

Toen ik in december 2019 Brisbane bezocht, vroeg ik de University of Queensland of ik een video mocht opnemen waarin de geactualiseerde FLICC (PLOCC)-taxonomie werd uitgelegd. Ze gingen akkoord, maar toen ze mijn script zagen, inclusief de uitleg en definities van elke ontkenningstechniek, stelden ze voor dat ik de video in drie delen zou opsplitsen. Omdat ik altijd al een zwak heb gehad voor trilogieën, stemde ik daarmee in - hier zijn de drie video's:

Naast de video's biedt dit artikel ook een lijst met definities en voorbeelden van elke ontkenningstechniek. Ik zal deze tabel, naarmate de taxonomie evolueert, blijven bijwerken.

TECHNIEK DEFINITIE VOORBEELD
Algemeen wantrouwen Een nihilistische mate van wantrouwen hebben ten opzichte van het officiële verhaal, waardoor men niet hoeft te geloven in iets wat niet in de complottheorie past. "Toon me het bewijs voor klimaatverandering ... oh ja, dat bewijs is vervalst!"
Anekdote Persoonlijke ervaringen of geïsoleerde voorbeelden gebruiken in plaats van degelijke argumenten of overtuigend bewijs. "Het is koud vandaag - hoe zit dat nou met die opwarming van de aarde?"
Boze bedoelingen Ervan uit gaan dat de motieven achter elke veronderstelde samenzwering slecht zijn. "Klimaatonderzoekers propageren de klimaathoax omdat ze uit zijn op geld."
Cherrypicking Het grondig selecteren van informatie welke een standpunt lijkt te bevestigen, terwijl informatie die het standpunt tegenspreekt, wordt genegeerd. "De opwarming van de aarde is gestopt in 1998."
Complottheorie Insinueren dat er een geheim plan bestaat dat als doel heeft de waarheid te verbergen. "De 'climategate e-mails' bewijzen dat klimaatwetenschappers samenzweren om het publiek te misleiden."
Doelpalen verzetten Het eisen van meer en beter bewijs na ontvangst van het gevraagde bewijs. "De zeespiegel stijgt dan misschien, maar het gaat niet sneller"
Dubbelzinnigheid Woorden met meerdere betekenissen gebruiken om tot een misleidende conclusie te komen.  "Thermometeruitslagen bevatten onzekerheden, daarom weten we niet of er sprake is van opwarming van de aarde."
Enkele oorzaak Een enkele oorzaak of reden veronderstellen terwijl er meerdere oorzaken of redenen kunnen zijn. "Het klimaat is in het verleden op natuurlijke wijze veranderd, dus recente veranderingen moeten ook natuurlijk zijn."
Er moet iets mis zijn Volhouden dat "er iets mis moet zijn" en dat het officiële verhaal is gebaseerd op bedrog, zelfs wanneer specifieke delen van een complottheorie onhoudbaar worden. "Ok, prima, 97% van de klimaatwetenschappers is het ermee eens dat mensen de opwarming van de aarde veroorzaken, maar dat is alleen maar omdat ze erbij willen horen"
Groep pseudo-experts Grote aantallen ogenschijnlijke experts aanhalen om zo te claimen dat er geen wetenschappelijke consensus is over een onderwerp. "Er is geen consensus onder experts, omdat 31.487 Amerikanen met een wetenschappelijke graad een petitie hebben ondertekend waarin staat dat mensen het klimaat niet verstoren."
Hellend vlak Suggereren dat een kleine actie onvermijdelijk grote gevolgen zal hebben. "Zelfs als we een gematigd klimaatbeleid voeren, zullen we meer en meer afglijden naar het socialisme en onze vrijheden verliezen."
Immuun voor bewijs Elk bewijs dat een complottheorie weerlegt, interpreteren alsof het afkomstig is van dat complot. "Die onderzoeken waaruit  bleek dat klimaatwetenschappers niet samenzweren, maakten deel uit van het complot."
Kogelvis Focussen op, en buiten proportie opblazen van, een onbeduidend aspect van wetenschappelijk onderzoek om af te leiden van, of twijfel te zaaien over, de hoofdconclusies van het onderzoek. "De hockeystickgrafiek is waardeloos omdat deze statistische fouten bevat."
Logische dwalingen Redeneringen waarbij de conclusie niet logisch uit de uitgangspunten volgt. Ook wel non sequitur genoemd. "Het klimaat is in het verleden op natuurlijke wijze veranderd, dus recente veranderingen moeten ook natuurlijk zijn."
Luie slotsom Relevant bewijs negeren bij het trekken van een conclusie. "Er is geen empirisch bewijs dat mensen de opwarming van de aarde veroorzaken."
Nepdebat Het presenteren van wetenschap en pseudowetenschap in een situatie met hoor en wederhoor om zo de valse indruk te wekken van een lopend wetenschappelijk debat. "Om een ​​evenwichtige weergave van standpunten te garanderen zouden klimaatontkenners evenveel aandacht moeten krijgen als klimaatwetenschappers."
Onjuiste voorstelling Een situatie of het standpunt van een tegenstander op een zodanige manier verkeerd voorstellen dat het verwarring zaait. "Ze veranderden de naam van 'opwarming van de aarde' in 'klimaatverandering' omdat de opwarming van de aarde stopte."
Onmogelijke verwachtingen Een onrealistische mate van wetenschappelijke zekerheid eisen voordat de wetenschap wordt geaccepteerd. "Wetenschappers kunnen het weer van volgende week niet eens voorspellen. Hoe kunnen ze het klimaat over 100 jaar dan voorspellen?"
Op de persoon spelen Een persoon/groep aanvallen in plaats van op de argumenten in te gaan. "Klimaatwetenschap is niet te vertrouwen omdat klimaatwetenschappers bevooroordeeld zijn."
Oversimplificatie Een situatie zodanig vereenvoudigen dat het verwarring zaait, en zo tot verkeerde conclusies leidt. "CO2 is een voedingsstof voor planten, dus het verbranden van fossiele brandstoffen is goed voor planten."
Pseudo-experts Een ongekwalificeerde persoon of instelling presenteren als een bron van betrouwbare informatie. "Een gepensioneerde natuurkundige trekt de consensus over klimaatverandering in twijfel en beweert dat huidige veranderingen in weersomstandigheden slechts een natuurlijk fenomeen zijn."
Rode haring Bewust de aandacht vestigen op een irrelevant punt om de aandacht af te leiden van een belangrijker punt. "CO2 is een spoorgas, dus het effect op de opwarming van de aarde is minimaal."
Selectief citeren Iemands woorden uit de context trekken om zo een standpunt verkeerd weer te kunnen geven. "Mike's truc ... om de achteruitgang te verbergen."
Stropop Het standpunt van een tegenstander verdraaien of overdrijven om het zo gemakkelijker te maken deze aan te vallen. "In de jaren zeventig voorspelden klimaatwetenschappers een ijstijd."
Tegenstrijdigheid Tegelijkertijd geloven in ideeën die in strijd zijn met elkaar. "De temperatuurregistraties zijn vervalst door wetenschappers... die registraties laten een afkoeling zien"
Toeval herinterpreteren Aannemen dat niets per ongeluk gebeurt, zodat willekeurige gebeurtenissen kunnen worden geïnterpreteerd als zijnde veroorzaakt door een samenzwering. "NASA's satelliet ontploft? Ze proberen vast ongemakkelijke informatie te verbergen!"
Uitvergrote minderheid De betekenis van een klein aantal wetenschappers met een afwijkende mening uitvergroten om zo een ​​overweldigende wetenschappelijke consensus in twijfel te kunnen trekken. "Natuurlijk, er is 97% consensus, maar professor Smith is het niet eens met het consensus stándpunt."
Vals dilemma Twee opties presenteren als de enige mogelijkheden, terwijl er in feite meer mogelijkheden bestaan. "In ijskernen volgt CO2 de temperatuur. Dit bewijst dat temperatuur CO2 controleert en niet andersom."
Valse vergelijking Aannemen dat, omdat twee dingen in sommige opzichten overeenkomen, ze ook in andere opzichten overeen zullen komen. "Klimaatsceptici lijken op Galileo die de wetenschappelijke consensus over geocentrisme omverwierp."
Vervolgd slachtoffer Jezelf zien en presenteren als het slachtoffer van georganiseerde vervolging. "Klimaatwetenschappers proberen onze vrijheid af te nemen."

Tenslotte nog even iets om te lachen. Elk jaar organiseert Inside the Greenhouse een wedstrijd waarin mensen worden uitgenodigd om komische video's over klimaat in te sturen. In 2019 heb ik "Giving Climate Denial the FLICC" ingestuurd, waarvoor ik een eervolle vermelding kreeg.

Het origineel van dit artikel is afkomstig van crankyuncle.com.

Translation by NdeHaan. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2021 John Cook
Home | Links | Translations | About Us | Privacy | Contact Us