Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Дали животните и растенијата можат да се прилагодат на глобалното затоплување?

Што вели науката...

Глобалното затоплување ќе предизвика масовно исчезнување на видови кои не можат да се прилагодат за кратки временски опсези.

Скептичен аргумент...

Животните и растенијата можат да се прилагодат

Коралите, дрвјата, птиците, цицачите и пеперутките добро се прилагодуваат на рутинската реалност на климатските промени.“ (изворHudson Institute)

На прв поглед

Исто како што „климата се менувала порано“, ова е уште една нејасна и неоснована тема за разговор. Суштински е бесмислена затоа што повторно ги испушта деталите – а деталите се важни. Да, некои растенија и животни можат да се прилагодат - нека ви текне на инвазивни растенија како јапонската трева или досадни штетници како стаорци. Се чини дека тие се снаоѓаат добро во широк опсег на услови.

Другите видови, сепак, еволуирале за да се вклопат во многу потесни еколошки зони. Сетете се на алпските растенија: во затоплената клима тие можеби ќе можат да го прошират својот природен опсег на нагорнина додека постојаните снежни линии се повлекуваат, но каде можат да одат откако ќе стигнат до врвот на планината?

Во просек, видовите кои можат да мигрираат се движат околу шест километри кон половите во една деценија, но таквите движења не се секогаш успешни. На пример, пеперутката може да се обиде да го прошири својот опсег кон половите, но ако нејзините храна-растенија не растат на територијата на која мигрира, тогаш нејзините гасеници нема да имаат што да јадат. Дали е тоа рецепт за успех? Конечно, додека некои видови имаат способност брзо да мигрираат на места со поповолни физички услови, други ја немаат таа способност. Коралниот гребен не може едноставно да се спакува и да се движи, нели?

Можеме јасно да видиме како ги отежнавме работите за многу видови да се прилагодат. Треба само да се земе предвид комбинацијата на затоплување на климата, постепено поместување на климатските појаси на Земјата кон половите и количината на промени што веќе ги направивме на површината на планетата. Видовите немаат многу можности. Тие можат или да комуницираат со нас во многу поголема мера или можат да се намалуваат додека целосно не исчезнат.

Друга несакана последица од ваквите промени е појавата на зоонозни патогени. Тоа се работи како вируси кои еволуирале за да се префрлуваат од животински видови на луѓе, со што се зголемува ризикот од пандемии. Тоа се детали што тој што вели или пишува „животните и растенијата можат да се прилагодат“, ги испушта од разговорот. Деталите секогаш се важни.


Дополнителни детали

Природниот свет веќе е нападнат со векови. Од откривањето на земјоделството, луѓето масовно ја трансформирале земјината топка преку ширење на цивилизацијата, на штета на биодиверзитетот на Земјата. Големи делови од умерените шуми во Европа, Азија и Северна Америка се исечени за земјоделство, дрво и урбан развој. Тропските шуми во Јужна Америка и Африка сега се на бојното поле. Инвазиите на штетници, конкуренти и предатори со помош на луѓе се зголемуваат експоненцијално, а прекумерната експлоатација на рибарството и шумските животни за месо веќе довела многу видови до точка на колапс.

Начинот на кој растенијата и животните се прилагодуваат на промените во нивната средина често вклучуваат мигрирање во области со релативно поволни услови (Бартли и др. 2019). Но, сега, за да мигрираат многу видови на големи растојанија, ќе мора да поминат големи области на човечко влијание. Масовната миграција во области со голема популација на луѓе – испреплетена со крстосници, вкрстени автопатишта со голема брзина и загадени, преградени реки – е очигледно предизвикувачка задача.

Заедно со тоа, се покажало дека климатските промени веќе имале влијание врз еколошките знаци што ги користат животните за да го одредат времето и навигацијата на нивните миграциски модели (Зеебакер & Пост 2015). Последователно, овие промени во миграциското однесување на животните, исто така, се покажало дека имаат штетен ефект врз просечниот животен век и целокупното здравје на животните.

Има многу докази дека веќе сме на работ на настан за масовно истребување. Поради човековата активност, бројот на видови на планетата веќе се намалува. Според Милениумската процена. на екосистемот (меѓународен извештај за животната средина со цел да се процени влијанието на промената на екосистемот врз човековата благосостојба), 60% од екосистемите во светот сега се деградирани. Глобалната стапка на истребување е веќе 100 до 1000 пати поголема од „нормалната“ основна стапка на геолошки временски размери. Настаните на масовно истребување, означени во фосилните записи, обично се случуваат во долг временски период во споредба со човечката историја. Но, можеме да кажеме едно нешто со сигурност: брзите, антропогени климатски промени и деградацијата на животната средина само ги влошуваат работите за биолошката разновидност на Земјата.

Ако не успееме да спречиме катастрофални климатски промени, ќе има многу региони во светот (од кои некои се многу населени) кои ќе станат непогодни за живеење дури и за нас луѓето. Ова се заснова на човечката физиологија и идните предвидувања за температурата и влажноста под климатските промени. Кога нивото на температурата и влажноста се превисоки – назначено со нешто што научниците го нарекуваат висока „температура на влажен термометар“ – човечкото тело не може да се олади со потење. Продолжени периоди на овие високи температури на влажни термометри, зголемување на стапката на топлотен удар и смрт кај луѓето се очекуваат до крајот на овој век под сценарија со средна до висока емисија (Њут и Гунсекера 2018), особено во тропските региони (сл. 1).

Fig. 1: Adapted from Newth and Gunasekera, 2018.

Сл. 1: Проектирана десетгодишна максимална месечна средна температура на влажниот глобус до 2091-2100 година според различни сценарија за репрезентативна патека на концентрација (RCP). WBGT е изведена од температурата на влажниот термометар и температурата на воздухот блиску до површината како застапник за температурата на земјината топка. Адаптирано од Њут и Гунсекера (2018).

Во моментов, само 1% од копното на Земјата се смета за „едвај погодна за живеење“ топла зона, главно во Сахара и другите пустински региони. Ако емисиите продолжат да бидат нерегулирани и климатските промени продолжат да се неублажени, овој дел би можел да се зголеми на 19% до 2070 година. Милијарди луѓе живеат во овие потенцијални, идни топли зони. Поради моменталната состојба на глобалната економија, многу обесправени луѓе кои живеат во овие потенцијално смртоносни места можеби нема да можат да се преселат или да се прилагодат.

Накратко, сегашната перспектива за биолошката разновидност на Земјата е мрачна. Знаеме дека повеќето масовни истребувања во фосилните записи се предизвикани од брзиот почеток на глобалното затоплување поради зголемувањето на емисиите на јаглерод диоксид во атмосферата. Во минатото, овие емисии обично се должеле на големи, вулкански епизоди кои се случиле во текот на десетици до стотици илјади години. На геолошки временски план, овие промени се случиле додека трепнеш, и затоа толку чинеле. Климатските промени предизвикани од човекот што се случуваат денес се слични; од 1850 година, ги зголемивме нивоата на CO2 во атмосферата на највисоко ниво во последните 3 до 5 милиони години.

Иако сето ова можеби е депресивно, сепак постои надеж. Сè уште има време да се отстранат најлошите ефекти од климатските промени предизвикани од човекот, а за да го сториме тоа мора да ја намалиме потрошувачката, да ги поддржиме напорите за зачувување и транзицијата кон обновлива енергија. Во текот на целата човечка историја зависевме од биолошката разновидност на Земјата и сега таа зависи од нас да ја спасиме.

Translation by Luciano Marquetto, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us