Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Satellitt-målinger av oppvarmingen i troposfæren

Hva vitenskapen sier...

Satellittmålinger stemmer overens med modellresultatene bortsett fra i tropene. Usikkerheten med dataene fra tropene skyldes hvordan ulike forskergrupper korrigerer for satellittdrift. Det amerikanske forskningsprogrammet på klimaendringer konkluderer med at avviket mest sannsynlig skyldes feil i dataene. 

Det klimaskeptiske argumentet...

Satellitter har ikke målt noen oppvarming i troposfæren.

"Satellittmålinger indikerer ingen nevneverdig global oppvarming siden 1979, den perioden da menneskehetens utslipp av karbondioksid har økt raskt. Satellittdataene signaliserer ikke bare et fravær av en nevneverdig menneskeskapt oppvarming men er også en empirisk test av drivhushypotesen – en test som hypotesen ikke består." (Bob Carter)

Fra 1978 har en serie satellitter målt atmosfærens temperatur i troposfæren og stratosfæren. Dataene er skjøtet sammen og korrigert av universitetet i Alabama i Huntsville (UAH), ledet av John Christy og Roy Spencer. De første resultatene viste en oppvarmende trend på bare 0,09oC pr. tiår, langt under overflatemålingene på 0,17oC pr tiår. Klimamodeller forutser at troposfæren vil varmes opp raskere enn overflata.

UAH versus RSS

I november 2005 utførte Carl Mears og Frank Wentz ved Remote Sensing Systems (RSS), en uavhengig analyse av satellittdataene. I prosessen fant de en regnefeil i UAH-analysen. Etter at feilen var korrigert var UAH-trenden nå 0,12oC pr. tiår – større enn før, men stadig mindre enn overflatetrenden. Imidlertid publiserte RSS sine egne resultater basert på sin egen dataanalyse, og den viste en trend på 0,19oC pr. tiår.

Image:Satellite Temperatures.png

Figur 1: UAH satellittdata (rødt) sammenlignet med RSS satellittdata (grønt) og overflatemålinger (blått). Bilde fra Global Warming Art.

Korrigere for daglig drift

Deler av forskjellene mellom UAH og RSS var metoden som ble brukt til å skjøte sammen dataene fra ulike satellitter, men hovedkilden til forskjellene var den måten dataene ble korrigert for daglig drift (Mears et al 2005). Satellittene går i bane rundt jorda fra pol til pol, men de har ikke noe framdriftssystem. Derfor vil lokaltiden for når de krysser ekvator langsomt forskyve seg. Dette forsterkes av at den svært tynne atmosfæren gradvis bremser satellittene og trekker dem ned i en lavere bane. Etter hvert som lokaltiden for når en satellitt krysser ekvator endres, vil den gjøre sine temperaturmålinger på andre tider av døgnet, noe som får de lokale døgnrytmene i temperaturen til å framstå som en falsk trend (Christy et al 2000).

UAH og RSS brukte ulike metoder for å korrigere for denne daglige driften og resultatene er radikalt forskjellige.

Figur 2: Korreksjoner av daglig drift av UAH og RSS. UAH's korreksjoner la til en generell avkjølende effekt. RSS's korreksjoner la til en generell oppvarmende effekt. Begge forsker-gruppene hadde størst korreksjon i tropene, men i motsatt retning.

Så hvor står vi da? En oppsummering av det amerikanske forskningsprogrammet på klimaendringer, med John Christy fra UAH som medforfatter konkluderer:

"Tidligere rapporterte avvik mellom oppvarmingen nær overflata og høyere opp i atmosfæren er blitt brukt til å utfordre påliteligheten til klimamodellene og om menneskene virkelig er årsaken til global oppvarming. Dette betydelige avviket eksisterer ikke lenger fordi feil i satellitt- og radiosonde-dataene er blitt identifisert og korrigert. Mens disse dataene er konsistent med klimamodeller på global skala, gjenstår det problemer i tropene som må løses.

Dette avviket mellom modeller og observasjoner kan stamme fra feil som er felles for alle modellene, fra feil i observasjonsdataene, eller fra en kombinasjon av disse faktorene. Forklaring nummer to er mest sannsynlig, men dette er fremdeles et åpent spørsmål."

Med andre ord, i følge UAH stemmer satellittmålingene overens med modellene bortsett fra i tropene. Dette skyldes mest sannsynlig feil ved måledataene. I følge RSS stemmer satellitt-målingene godt overens med modellene.

 

Skrevet av John Cook. Sist oppdatert 26. juni 2010.

Translation by HK, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us