Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mikä on ilmaston lämpenemisen ja hurrikaanien välinen yhteys?

Mitä tiede sanoo...

On epäselvää kasvattaako ilmaston lämpeneminen hurrikaanien esiintymistiheyttä, mutta on kasvava määrä todisteita hurrikaanien voimistumisesta.

Skeptinen argumentti...

"National Hurricane Centerin mukaan myrskyt eivät ole yhtään voimakkaampia eivätkä maailmanlaajuisesti katsottuna esiinny useammin kuin ovat tehneet vuodesta 1850 lähtien. Jatkuva maailmanlaajuinen 24/7 medianäkyvyys jokaiselle merkittävälle myrskylle vain saa sen näyttämään siltä." (Paul Bedard)

Hurrikaaniaktiivisuuteen liittyy kaksi seikkaa, jotka usein sekoitetaan toisiinsa, joten on järkevää tarkastella niitä erikseen. Erityisesti - aiheuttaako ilmaston lämpeneminen useammin esiintyviä hurrikaaneja ja aiheuttaako se voimakkaampia hurrikaaneja?

Hurrikaanien esiintymistiheys

Heinäkuussa 2007 National Center for Atmospheric Research -organisaation Greg Holland ja Peter Webster Georgia Techistä julkaisivat tutkimuksen Heightened Tropical Cyclone Activity in the North Atlantic: Natural Variability or Climate Trend?, jossa havaittiin nousu havaittujen hurrikaanien määrässä Pohjois-Atlantilla viimeisen sadan vuoden aikana, ja jossa tehtiin johtopäätös: "lisääntyvä hirmumyrskyjen määrä on johtanut selkeään trendiin suurien hurrikaanien määrässä, joka selvästi liittyy kasvihuonekaasujen aiheuttamaan lämpenemiseen".

Tämä kuitenkin osoitettiin vääräksi Chris Landsean tutkimuksessa Counting Atlantic Tropical Cyclones Back to 1900, jossa sanottiin: "kehittyneempi tarkkailu viime vuosina on aiheuttanut suurimman osan, ellei kaikkea, havaitusta trendistä trooppisten hirmumyrskyjen kasvaneessa esiintymistiheydessä". Toisin sanoen syy, että rekisteröimme enemmän hurrikaaneja johtuu meidän paremmasta kyvystämme havaita niitä kiitos lentokoneiden, tutkan ja satelliittien.

Lisäksi vuonna 2007 ilmestynyt Gabe Vecchin tutkimus Increased tropical Atlantic wind shear in model projections of global warming tarkasteli 18 ilmastomallin tuloksia ja päätteli, että meren pinnan lämpenemisen takia kasvanut tuuliväänne (wind shear) vaikeuttaa hurrikaanien muodostumista ja kasvamista.

Nyt minusta näyttää siltä, että siellä on - uskaltaisiko sanoa - lätkämailatrendi alkaen 1980-luvun puolivälistä, melkein kaksi vuosikymmentä sen jälkeen kun kaikki havaintotekniikat on otettu käyttöön. Joka tapauksessa tekisin alustavasti päätelmän, että hurrikaanien esiintymistiheys on eräs aihe, joka vaatii lisätutkimuksia ja parempaa mittausdataa.

Hurrikaanien voimakkuus Atlantilla

Kerry Emanuel kirjoitti ratkaisevan tutkimuksen hurrikaanien voimakkuudesta: Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years. Emanuel löysi läheisen korrelaation trooppisen Atlantin hurrikaanien voimakkuuden ja meren pintalämpötilan väliltä. Hän myös ehdotti, että tuuliväänteellä on paljon pienempi vaikutus hurrikaanien voimakkuuteen kuin meren lämpenemisellä. Mittaukset vahvistavat tämän:

Hurrikaanien voimakkuus globaaleissa satelliittimittauksissa

Elsner 2008 käytti globaalia satelliittidataa vuodesta 1981 tutkiakseen pitkän ajan trendejä maksimituulennopeudessa erivahvuisille hurrikaaneille:

Kuva 1: Trooppisten hirmumyrskyjen maksimituulennopeuden trendit kvantiilien avulla, 0,1:stä 0,9:ään 0,1:n välein. Pistekohtainen 90%:n luottamusväli on esitetty harmaalla. Jatkuva punainen viiva kuvaa kokonaistrendiä ja punaiset katkoviivat kuvaavat 90%:n pistekohtaista luottamusväliä kokonaistrendille.

Kokonaisuutena ottaen data näyttää tilastollisesti merkittävää nousevaa trendiä (vaakasuora punainen viiva). Merkittävämpää on kuitenkin se, että Elsner havaitsi heikkojen hurrikaanien trendin vähäiseksi tai puuttuvan kokonaan, kun taas voimakkaammat hurrikaanit näyttivät suurempaa nousevaa trendiä. Toisin sanoen voimakkaammat hurrikaanit ovat muuttumassa voimakkaammiksi.

Vaikka Elsner ei löytänyt trendiä hurrikaanien kokonaismäärälle, kasvava voimakkuus tarkoittaa maksimituulennopeuden 210 kilometriä tunnissa ylittävien myrskyjen määrän kasvua (luokan 4 ja 5 myrskyt). Väistämätön johtopäätös on, että kun meret jatkavat lämpenemistään, maalle iskevien luokan 4 ja 5 hurrikaanien määrä tulee väistämättä kasvamaan. Se yhdistettynä merenpinnan nousuun on lohduton tulevaisuudenkuva. Lisää Elsnerin tutkimuksesta...

Translation by Ari Jokimäki, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us