Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

CO2 ni onesnaževalec ozračja

Kaj pravi znanost...

V nekaterih primerih CO2 deluje tudi kot neposredni onesnaževalec (npr. pri zakisanju oceanov), čeprav je njegov poglavitni učinek toplogredni. Toplogredni učinek je sicer naravni pojav, vendar ima preveliko segrevanje ozračja škodljive posledice za kmetijstvo, zdravje in okolje.

Trditev skeptikov...

»S tem, ko naenkrat razglašamo CO2 za onesnaževalca, prikazujemo slabo sliko o plinu, ki ima neprecenljivo vlogo pri razvoju in ohranjanju življenja na našem planetu. Mati Zemlja je jasno razsodila, da CO2 ni onesnaževalec.« (Robert Balling)

Navadno označimo za onesnaževalce snovi, ki naše okolje zastrupijo in umažejo. Tak primer je žveplov dioksid, ki je pogost stranski produkt v industriji. Visoke koncentracije tega plina v ozračju povzročajo težave z dihanjem in kisel dež. Ta plin ima torej zelo neposreden učinek na zdravje ljudi in okolje. Po drugi strani pa je ogljikov dioksid plin, ki je bil sestavni del atmosfere že dolgo pred razvojem človeške vrste. Rastline ga potrebujejo za življenje. Zaradi njegovega toplogrednega učinka imamo na Zemlji temperature, primerne za življenje, kajti brez toplogrednih plinov bi Zemlja v celoti zamrznila. Kako lahko torej obravnavamo CO2 kot onesnaževalca?

Širša definicija onesnaževalca je, da so to snovi, ki na kakršenkoli način porušijo ravnovesje v neki življenjski združbi (ekosistemu). V zadnjih 10.000 letih so bile koncentracije CO2 v atmosferi relativno stabilne. Človekovi izpusti v zadnjih dveh stoletjih pa so to ravnovesje porušili. Povišane koncentracije CO2 imajo nekaj neposrednih vplivov na okolje. Tak primer je povečana kislost oceanov, ki prizadene vrsto morskih ekosistemov. Ob povečani koncentraciji CO2 v atmosferi oceani namreč absorbirajo več CO2, pri čemer nastaja ogljikova kislina, ki poveča kislost oceanov. Glavna posledica povečane koncentracije CO2 pa so seveda višje temperature v troposferi.   

Slika 1. Koncentracija CO2 (delcev na milijon) v zadnjih 10.000 letih. Modra krivulja predstavlja meritve ledenih vrtin iz Taylor Doma (NOAA). Zelena krivulja predstavlja meritve ledenih vrtin iz Low Doma (CDIAC). Rdeča krivulja pa predstavlja neposredne meritve CO2 na Mauni Loi na Havajih (NOAA). 

Večje koncentracije CO2 povzročajo povečan toplogredni učinek, kar vodi k višjim temperaturam v troposferi. Hitro segrevanje atmosfere pa ima mnogo posledic. Nekatere so celo pozitivne, kot na primer širjenje kmetijstva na višjih geografskih širinah in pospešena rast vegetacije v določenih okoliščinah. Žal pa negativne posledice močno prevladajo nad pozitivnimi. Obsežna in gosto poseljena obalna območja so neposredno ogrožena zaradi dvigovanja morske gladine. Krčenje ledenikov ogroža preskrbo s pitno vodo za stotine milijonov prebivalcev. Vrste izumirajo hitreje kot kadarkoli v Zemljini zgodovini.

Kako definiramo onesnaževalca, je pravzaprav igra pomenov. Če se pri ogljikovem dioksidu osredotočimo na nekaj njegovih pozitivnih učinkov, pri tem zanemarjamo širšo sliko vseh učinkov tega plina. Skupni učinki povečane koncentracije CO2 bodo brez dvoma imeli hude posledice na okolje in človeštvo v prihodnosti. 

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us