Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

So znanstveniki enotni glede globalnega segrevanja?

Kaj pravi znanost...

Kar 97 % strokovnjakov za podnebje se strinja, da človek povzroča globalno segrevanje.

Trditev skeptikov...

Pod peticijo »The Petition Project« se je podpisalo prek 31.000 znanstvenikov. Podpisniki soglašajo, da ni prepričljivih znanstvenih dokazov, da bodo človekovi izpusti ogljikovega dioksida v bližnji prihodnosti povzročili katastrofalno segrevanje Zemljinega ozračja. (Global Warming Petition Project)

Znanost doseže enotno stališče o neki zadevi, ko se znanstveniki o njej nehajo prerekati. Ko se prvič zastavi vprašanje, kot je recimo »Kaj bi se zgodilo, če v ozračje spustimo CO2?«, se lahko pojavi več domnev o vzroku in posledici. Sčasoma vse domneve večkrat preverjajo, kar je osnoven znanstveni pristop, saj znanstveniki vedo, da ugled in slava pripadeta tistemu, ki najde pravilen odgovor (vsi ostali postanejo nepomembna opomba v zgodovini znanosti). Vse domneve razen ene se bodo izkazale za neuspešne, saj bo le ena izmed njih pravilno odgovorila na zastavljeno vprašanje, pri čemer ne bo nobenega dvoma o pravilnosti uspešne domneve. Slabe teorije so običajno nepregledne, neurejene.

Kljub vsemu se mora proces testiranja domnev v določenem trenutku ustaviti. Raziskave se postopno usmerijo na smiselne, med seboj skladne domneve. Pogosto dobra teorija razkrije dodatne odgovore ali ponudi trdne napovedi, ki obogatijo teorijo. Ko je ruski znanstvenik Dimitrij Mendelejev osnoval periodni sistem elementov, ni zgolj uspešno razvrstil že znanih elementov, temveč je napovedal tudi elemente, ki so jih odkrili kasneje.

Soglasje v znanosti je drugačno kot v politiki. Ni glasovanja. Znanstveniki se o določeni temi nehajo prepirati, ko se nabere dovolj skladnih dokazov – ko ni več mogoče pluti proti vetru. Znanstveniki spremenijo svoj pogled na podlagi dokazov, soglasje se oblikuje postopno, sčasoma. Po doseženem soglasju se znanstveniki začnejo zanašati na dela drugih. Vsa znanost temelji na predhodnih delih – znanstvenik, ki gradi na delu drugih, to omeni s pomočjo citiranja. Dela, ki predstavljajo temelje podnebne znanosti, pogosto citirajo znanstveniki drugih ved, kar kaže, da je »podnebna« teorija široko sprejeta  - in se nanjo zanašamo.

Na področju podnebnih študij, h katerim pripomorejo številne druge vede, soglasje predstavlja številčnost znanstvenikov, ki so se nehali prepirati o vzroku podnebnih sprememb – to so skoraj vsi znanstveniki. Več študij potrjuje, da »med tistimi, ki razumejo podrobnosti in znanstveno osnovo dolgotrajnih podnebnih procesov, večinoma ni več razprave o pristnosti globalnega segrevanja in z njim povezanega človekovega vpliva« (Doran 2009). Drugače povedano, več kot 95 % znanstvenikov v vedah, ki prispevajo k študijam našega podnebja, sprejema dejstvo, da so zdajšnje podnebne spremembe skoraj zagotovo posledica človekove dejavnosti.

Upoštevati bi morali tudi mnenja uradnih znanstvenih teles o podnebnih spremembah (Ameriške akademije, Avstralska akademije znanosti, Medvladni odbor za podnebne spremembe). Ni državne ali večje znanstvene ustanove kjerkoli na svetu, ki bi oporekala teoriji o antropogenih podnebnih spremembah. Niti ene same.

Na področju podnebne znanosti je soglasje nedvoumno: človekova dejavnost povzroča podnebne spremembe.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us