Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Existuje vedecký konsenzus o globálnom oteplovaní?

Čo hovorí veda...

To, že ľudia spôsobujú globálne otepľovanie, je postoj akadémií vied 19 krajín plus mnohých vedeckých organizácií, ktoré študujú vedu o klíme. Konkrétnejšie okoľo 95 % klimatológov aktívne publikujúcich vedecké práce podporuje tento konsenzus.

Skeptický argument...

Neexistuje vedecký konsenzus

Projekt Petícia predstavuje viac ako 31 000 vedcov, ktorí podpísali petíciu, ktorá hovorí „nie sú presvedčivé vedecké dôkazy, že ľudské vypúšťanie oxidu uhličitého bude, v dohľadnej budúcnosti, spôsobovať katastrofické otepľovanie zemskej atmosféry.“ (Petition Project)

Scientists need to back up their opinions with research and data that survive the peer-review process

Vedci potrebujú podoprieť svoje názory výskumom a údajmi, ktoré  prežijú proces recenzovania.. Prehľad všetkých abstraktov prác s témou „globálna klimatická zmena“, ktoré prešli recenziou a boli zverejené medzi rokmi 1993 a 2003, ukázal, že nejestvuje ani jediná práca odmietajúca súhlasné stanovisko, že globálne oteplovanie je spôsobené ľudmi (Oreskes 2004). 75 % prác súhlasilo s týmto konsenzom a 25 % sa nevyjadrilo (boli sústredené na metódy alebo paleoklimatické analýzy).

Neskorší výskum takýto výsledok potvrdil. Prieskum medzi 3146 vedcami študujúcimi Zem kládol otázku „myslíte si, že ľudská aktivita je podstatný faktor, ktorý sa podieľa na zmenách stredných globálnych teplôt?“ (Doran 2009). Viac ako 90 % účastníkov malo hodnosť Ph.D., ďalších 7 % magisterský titul. Celkovo 82 % vedcov odpovedalo áno. Čo je najzaujímavejšie, sú odpovede v porovnaní so stupňom expertízy v klimatológii. Z vedcov, ktorí boli ne-klimatológovia a nepublikovali výskum, kladne odpovedelo 77 %. Ale až 97,4 % klimatológov (75 zo 77), ktorí aktívne publikujú výskumy o klimatických zmenách, odpovedalo áno. Ako úroveň aktívneho výskumu a špecializácie v klimatológii rastie, tak narastá aj zhoda o tom, že ľudia podstatne menia globálne teploty.


Graf 1: Odpoveď na otázku prieskumu myslíte si, že ľudská aktivita je podstatný faktor, ktorý sa podieľa na zmenách strednej globálnej teploty?“ (Doran 2009). Dáta o bežnej verejnosti sú z prieskumu Gallup 2008.

Najnápadnejší je rozdiel medzi klimatickými expertmi (97 %) a verejnosťou (58 %). Práca uzatvára

„zdá sa, že debata o autenticite globálneho otepľovania a úlohy, ktorú hrá ľudská aktivita, je prevažne neexistujúca medzi tými, čo rozumejú jemným rozdielom a vedeckým základom dlhotrvajúcich klimatických procesov. Výzva sa javí skôr v tom, ako efektívne komunikovať tento fakt so zákonodarcami a s verejnosťou, ktorá pokračuje v mylnom vnímaní debaty medzi vedcami.“

Takýto ozaj väčšinový súhlas medzi odborníkmi na klíma bol potvrdený nezávislou štúdiou, ktorá zahrnula všetkých klimatickích vedcov, ktorí verejne podpísali prehlásenia podporujúce alebo odmietajúce konsenzus. Štúdia zistila, že konsenzus podporuje 97 % až 98 % z 50 najvetších expertov (Anderegg 2010) (fakticky ide o všetkých 50, lebo jeden z ních, Roger Pielke sr. už nezastáva taký názor, ako v roku 1992). Okrem toho skúmala množstvo publikácií každeho z vedcov ako mierku ích odbornosti v klimatológii. Zistila, že priemerný počet publikácií tých, ktorí nie sú presvedčení (tzv. skeptikov) je iba polovičný v porovnaní s tými, ktorí súčasnými dokladmi predvedčení sú. Nielen že je tu veľký rozdiel medzi počtom presvedčených a nepresvedčených, jestvuje aj priepasť medzi úrovňou odbornosti oboch skupín.

Anderegg2010: Convinced and unconvinced climate scientists

Graf 2: Rozdelenie počtu badateľov presvedčených dokladmi o antropogénnej príčine klimatickej zmeny a tých, ktorí presvedčení nie sú, v závislosti na množstve ích publikácií (Anderegg 2010).

Vedecké organizácie podporujúce konsenzus

Nasledujúce vedecké organizácie podporujú pozíciu konsenzu, že „väčšina globálneho otepľovania v posledných dekádach môže byť prisudzovaná ľudskej aktivite.“ :

Vedecké spoločnosti z 19 rôznych krajín všetky podporujú konsenzus. 11 krajín podpísalo spoločné vyhlásenie podporujúce pozíciu konsenzu:

 • Academia Brasiliera de Ciencias (Brazil)
 • Royal Society of Canada
 • Chinese Academy of Sciences
 • Academie des Sciences (France)
 • Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Germany)
 • Indian National Science Academy
 • Accademia dei Lincei (Italy)
 • Science Council of Japan
 • Russian Academy of Sciences
 • Royal Society (United Kingdom)
 • National Academy of Sciences (USA) (12 Mar 2009 news release)

List od osemnástich vedeckých organizácií Americkému Kongresu hovorí:

„Pozorovania na celom svete jasne ukazujú, že zmena klímy prebieha, a rigorózne vedecké výskumy demonštrovali, že skleníkové plyny emitované ľudskou aktivitou sú toho hlavnou príčinou. Tieto závery sú založené na mnohých nezávislých líniách dôkazov a opačné tvrdenia sú nezlučiteľné s objektívnym hodnotením obrovského súboru vedeckých prací, ktoré prešli recenzným riadením.

Konsenzus je tiež podporovaný Spoločným vyhlásením siete Afrických vedeckých spoločností (NASAC) zahrňujúc tieto telesá:

 • African Academy of Sciences
 • Cameroon Academy of Sciences
 • Ghana Academy of Arts and Sciences
 • Kenya National Academy of Sciences
 • Madagascar's National Academy of Arts, Letters and Sciences
 • Nigerian Academy of Sciences
 • l'Académie des Sciences et Techniques du Sénégal
 • Uganda National Academy of Sciences
 • Academy of Science of South Africa
 • Tanzania Academy of Sciences
 • Zimbabwe Academy of Sciences
 • Zambia Academy of Sciences
 • Sudan Academy of Sciences

Ďalšie dve vedecké spoločnosti, ktoré podporujú konsenzus:

(Prvú verziu prekladu napísala Kristína Tabačková, upravil a zverejnil a aktualizoval J. Hollan; doplňujúce informácie a diskúziu viď anglický originál; ďalšie poznámky sú na jeho konci pre registrovaných čitatelov. O študii z roku 2010 viď aj interview s jedným z najvätších klimatológov v histórii, Stephenom Schneiderom.)


Is there a scientific consensus on global warming?

The skeptic argument...

There is no consensus
The Petition Project features over 31,000 scientists signing the petition stating "there is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide will, in the forseeable future, cause catastrophic heating of the Earth's atmosphere". (Petition Project)

What the science says...

Select a level... Basic
Intermediate

That humans are causing global warming is the position of the Academies of Science from 19 countries plus many scientific organizations that study climate science. More specifically, around 95% of active climate researchers actively publishing climate papers endorse the consensus position.

 

Scientists need to back up their opinions with research and data that survive the peer-review process. A survey of all peer-reviewed abstracts on the subject 'global climate change' published between 1993 and 2003 shows that not a single paper rejected the consensus position that global warming is man caused (Oreskes 2004). 75% of the papers agreed with the consensus position while 25% made no comment either way (focused on methods or paleoclimate analysis).

Subsequent research has confirmed this result. A survey of 3146 earth scientists asked the question "Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures?" (Doran 2009). More than 90% of participants had Ph.D.s, and 7% had master’s degrees. Overall, 82% of the scientists answered yes. However, what are most interesting are responses compared to the level of expertise in climate science. Of scientists who were non-climatologists and didn't publish research, 77% answered yes. In contrast, 97.5% of climatologists who actively publish research on climate change responded yes. As the level of active research and specialization in climate science increases, so does agreement that humans are significantly changing global temperatures.

Translation by jenikhollan, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us